Psalms 70

Davida ese durua totona Dirava ia noia

Dirava e, mani lau do oi hamauria.
Lohiabada e, lau do oi durua haraga.
Egu mauri hadokoa dalana idia tahua noho taudia dekenai,
hemarai bona daradara do oi havaraia.
Idia ura lau idia hadikaia ore gwauraia taudia,
be do oi siaidia lou mai hemarai bada danu.
Lau idia hereva dika henia noho taudia idia gwau,
“Aha, aha,”
Unai taudia be do oi halusidia,
mai hemarai bada danu.
To oi idia tahua noho taudia ibounai, be do oi durua,
vadaeni oi dainai do idia moale bada noho.
Bona oi ese mauri oi henidia dainai idia tanikiu noho taudia,
do oi durua,
vadaeni nega ibounai inai bamona do idia gwau,
“Dirava be ia bada momokani!”

To lau be lau ogogami noho,
bona mai egu gau ta lasi danu.
Dirava e, lau dekenai do oi mai haraga.
Oi be lauegu durua Tauna,
bona egu hamauria Tauna danu.
Lohiabada e, lau durua totona do oi mai haraga.
Copyright information for `HMO