Psalms 71

Tau burukana ta ena guriguri

Lohiabada e, oi sibona lau abidadama henia noho.
Lau do oi durua,
vadaeni nega ta hemarai ese lau do ia abia lasi.
Oi be maoromaoro momokani dainai,
oi ese lau do oi durua bona lau do oi hamauria.
Lau dekenai do oi kamonai,
bona lau do oi hamauria.
Lau ura oi be egu heau mauri Nadi Badana.
Lau ura oi be egu kohoro aukana,
vadaeni nega ibounai oi dekenai do lau lao,
lau do oi hamauria totona.
Badina oi be egu Nadi Badana bona gabu aukana,
bona oi ese lau oi gimaia noho.
Egu Dirava e,
kara dika taudia dekena amo lau do oi hamauria.
Kara gagevagageva, bona dagedage taudia, edia siahu dekena amo,
lau do oi hamauria.

Badina be, Lohiabada Dirava e,
oi be egu mauri namona abia dalana.
Lohiabada e, egu uhau dinadia ia mai bona hari,
lau ese oi lau abidadama henia vadaeni.
Egu vara dinana dekena amo,
oi ese lau oi naria noho vadaeni.
Egu sinana ena bogana lau rakatania neganai ia mai bona hari,
oi ese lau oi gimaia vadaeni.
Lau ese nega ibounai oi do lau hanamoa noho.
Oi ese lau oi gimaia vadaeni dainai,
egu mauri ena kara ese,
taunimanima momo, be dala maoromaoro dekenai ia hakaudia vadaeni.
Dina ena nega ibounai, lau ese oi lau hanamoa noho.
Oiemu hairaina lau gwauraia hedinarai noho.

Lauegu buruka dinadia neganai lau do oi rakatania lasi.
Egu goada be ia ore lao neganai,
lau dekena amo do oi siri lasi.
10 Lau idia hadikaia gwauraia taudia ese,
lau idia alaia dalana idia tahua noho.
Idia haboua noho,
bona lau do idia alaia dalana idia herevalaia noho.
11 Idia gwau, “Dirava ese inai tau ia rakatania vadaeni.
Do ita lulua, do ita dogoatao,
badina be tau ta ese ia do ia hamauria lasi.”
12 Dirava e, lau dekena amo do oi noho daudau lasi.
Egu Dirava e,
lau do oi durua haraga.
13 Lau idia heatu henia taudia,
be do oi halusia bona hadikaia ore.
Lau idia hadikaia gwauraia taudia be do oi hahemaraia momokani.

14 To lau ese oiemu durua lau naria noho,
mai egu abidadama danu.
Bona oi do lau hanamoa noho,
bona inai hanamoa ma do lau habadaia.
15 Egu uduna ese oiemu kara maoromaoro do ia herevalaia,
bona oiemu hamauria kara danu,
be nega ibounai do lau gwauraia hedinarai.
To emu namo edia bada lau diba lasi,
idia be duahia diba lasi.
16 Dirava Lohiabada e, oiemu siahu karadia do lau hanamoa.
Oiemu kara maoromaoro,
bona oi sibona oi karaia kara namodia, do lau gwauraia.
17 Dirava e, lau be mero negana dekena amo,
oi ese lau oi hadibaia vadaeni,
bona unai negana ia mai bona hari,
lau ese oiemu hoa karadia lau gwauraia vadaeni,
bona do lau gwauraia noho.
18 Momokani hari lau be buruka,
bona egu huina idia kurokuro vadaeni.
To Dirava e, lau do oi rakatania lasi.
Lau ese oiemu siahu lau herevalaia noho neganai,
lau dekenai do oi noho,
bona oiemu goada be gabeai do idia vara besedia,
dekenai do lau gwauraia hedinarai.

19 Dirava e,
oiemu kara maoromaoro be idia daekau lao ela bona guba dekenai.
Oi ese kara badadia oi karaia vadaeni.
Tau ta oi hegeregerena ia noho lasi.
20 Oi ese hisihisi dikadia bona laloa hekwarahi dekena amo,
lau oi hisihisi henia vadaeni,
to oi ese goada be lau dekenai do oi henia lou.
Oi ese mase ena guri dekena amo lau do oi hamauria.
21 Oi ese egu ladana do oi habadaia momokani,
guna bamona lasi,
bona egu lalona do oi hagoadaia lou.

22 Lau ese gita badana dekena amo, oi do lau hanamoa.
Dirava e,
oiemu maoromaoro bona oiemu momokani do lau hanamoa.
Israela ena Helaga Diravana e,
gita badana dekena amo oi do lau hanamoa.
23 Oi do lau hanamoa totona ane lau abia neganai,
mai moale danu do lau boiboi.
Mai egu laumana bona kudouna ibounai danu,
guriguri ane do lau abia,
oi ese lau oi hamauria dainai.
24 Dina ena nega ibounai,
egu malana ese oiemu kara maoromaoro do ia herevalaia,
badina be lau idia hadikaia dalana idia tahua taudia,
be oi ese idia dekenai hemarai bona daradara oi havaraia vadaeni.
Copyright information for `HMO