Psalms 74

Idau bese taudia ese Israela idia hadikaia dainai, Dirava dekenai tau ta ia noinoi

Dirava e,
badina dahaka oi ese inai bamona ai oi rakatania vadaeni?
Oi ese oiemu bese taudia do oi badu henia noho,
ela bona edena negai?
Oiemu orea, idaunegai oi abia hidi,
oi sibona oiemu bese,
be mani do oi laloatao.
Oi ese hesiai mai guia danu dekena amo inai bese oi hamauria,
oiemu bese korikori do oi halaoa totona.
Siona Ororo, guna oi noho gabuna, mani do oi laloa.

Ai idia tuari henia taudia ese,
idia hadikaia ore vadaeni gaudia be do oi raka hanaia.
Idia ese Dubu Helaga lalonai idia noho kohu ibounai,
be idia hadikaia ore.
Oi dekenai idia tuari henia taudia ese,
oiemu Dubu Helaga lalonai idia boiboi bada vadaeni,
idia kwalimu dainai.
Idia edia pepe be Dubu Helaga lalonai idia atoa,
edia kwalimu toana.
Idia edia kara be au utua taudia bamona,
edia ira dekena amo au idia utua diho bamona.
Idia ese Dubu Helaga ena au namodia,
koroa vadaeni gaudia,
be edia ira bona hama dekena amo idia hamakohia.
Oiemu Dubu Helaga idia hadikaia,
bona idia gabua ore.
Oiemu ladana ia noho gabuna be idia hamiroa vadaeni.
Idia ese sibodia ta ta dekenai idia hereva, idia gwau,
“Ita ese idia do ita halusia momokani.”
Idia ese Dirava ena helaga gabudia ibounai idia gabua ore,
tano ena kahana ibounai dekenai.

Aiemai toa helagadia be idia boio vadaeni.
Aiemai peroveta tauna ta be lasi,
bona inai nega dika ena daudau be tau ta ia diba lasi.
10 Dirava e, oi dekenai idia tuari henia taudia ese,
oi dekenai do idia kirikiri ela bona edena negai?
Idia ese oiemu ladana do idia hadikaia hanaihanai, a?
11 Badina dahaka ai durua totona kara ta oi karaia lasi?
Badina dahaka oiemu imana,
be oiemu dabua lalonai oi hunia noho?

12 To Dirava e, idaunegai ia mai bona hari oi be aiemai King.
Oi ese nega momo ai oi hamauria vadaeni.
13 Oiemu siahu bona goada dekena amo davara oi hapararaia,
bona davara ena gwarume badadia momokani edia kwaradia,
be oi ese oi hamakohia.
14 Oi ese unai huala badana,
ladana Leviatano ena kwarana momo oi hamakohia,
bona iena tauanina,
be tano kaukau idia noho taudia dekenai oi henia, edia aniani.
15 Oi ese tano oi hapararaia,
ranu do ia lohilohi, bona do ia heau lao totona,
bona nega daudau idia heau vadaeni sinavai,
be oi ese oi hakaukaua.
16 Oi ese dina bona hanuaboi oi karaia.
Oi ese dina bona hua,
be edia gabu dekenai oi atodia.
17 Oi ese tano edia hetoa ibounai oi karaia.
Oi ese lahara ena nega, bona laurabada ena nega danu oi karaia.

18 To Lohiabada e, oi dekenai idia tuari noho taudia ese,
oi dekenai idia kirikiri be mani do oi laloa.
Oi dekenai idia gari lasi bese taudia ese,
oiemu ladana idia hadikaia noho.
19 Mani emu kara, oiemu bese taudia do oi rakatania lasi.
Dagedage taudia ese ai idia hadikaia noho,
be do oi laloaboio lasi.
20 Oiemu gwauhamata taravatuna,
ai danu oi karaia gauna do oi laloatao noho.
Badina be inai tano ena dibura gabudia ibounai dekenai,
dagedage karadia idia vara noho.
21 Idia dagedage henidia vadaeni taudia mani do oi durua,
hemarai do idia abia lasi.
Do oi durudia,
vadaeni ogogami taudia bona mai edia gau lasi taudia,
ese oiemu ladana do idia hanamoa.
22 Dirava e, oi toreisi,
oiemu kara maoromaoro dainai, unai tau dikadia do oi kota henidia.
Dina ena nega ibounai oi dekenai idia matauraia lasi,
bona oi dekenai idia kiri taudia be do oi laloatao.
23 Oi dekenai idia tuari henia taudia edia boiboi,
be do oi laloaboio lasi.
Oi dekenai idia dagedage taudia edia regena,
be nega ibounai idia karaia noho.
Copyright information for `HMO