Psalms 77

Dirava ese Israela ia durua dainai ia ese lauegu hisihisi do ia hanamoa

Dirava dekenai lau tai,
ia ese lau do ia durua totona.
Dirava dekenai lau tai,
mai boiboi danu,
bona ia ese lau dekenai ia kamonai.
Egu hekwarahi neganai lau ese Lohiabada dekenai lau guriguri.
Hanuaboi ena hora ibounai,
lau ese egu imana lau abia isi, lau guriguri noho,
egu lauma ese laga-ani ia ura lasi.
Dirava e,
oi lau laloa neganai lalohisihisi dainai lau hahodi haraga lasi.
Egu hisihisi lau laloa noho neganai,
egu lauma be goada ia davaria lasi.
Dirava e,
oi ese egu mahuta dalana oi koua.
Egu laloa hekwarahi be bada dainai lau hereva diba lasi.
Dina gunadia lau laloa,
bona lagani, idia ore gaudia,
be lau laloatao.
Hanuaboi neganai egu lalona lau tahua.
Lau laloa namonamo,
bona egu lauma lau tahua.

Lau sibona dekenai lau nanadaia, lau gwau,
“Lohiabada ese nega ibounai ita do ia negea noho, a?
Ia ese nega ta ma,
be ita dekenai do ia laloa namo lou, a?
Iena noho hanaihanai lalokauna,
be ita dekena amo ia hadokoa, a?
Iena gwauhamata be ia gini noho lasi, a?
Dirava ese iena bogahisihisi ia laloaboio vadaeni, a?
Iena badu ese iena lalokau ena gabu ia abia vadaeni, a?”

10 Unai neganai lau gwau,
“Egu lalohisihisi ena anina korikori be inai:
Dirava ena siahu be ia ore vadaeni, a?”
11 To Lohiabada e,
lau ese oiemu kara do lau laloa noho.
Oiemu hoa karadia gunadia do lau laloa lou.
12 Oiemu gaukara ibounai do lau laloa noho,
bona oiemu siahu karadia danu do lau laloa.

13 Dirava e, oiemu kara ibounai be helaga.
Edena dirava ena goada be oiemu goada hegeregerena?
14 Hoa karadia ia karaia diba Diravana be oi.
Oi ese oiemu siahu,
be bese idauidau edia huanai oi hedinaraia vadaeni.
15 Oiemu siahu dekena amo oiemu bese taudia oi hamauria.
Idia be Iakobo bona Iosepa edia bese taudia.

16 Dirava e,
ranu gabudia ese oi idia itaia neganai idia gari,
bona davara dobu gabudia idia heudeheude.
17 Ori ese medu idia siaia diho.
Guba danu ia boiboi,
bona oiemu kevaru be kahana ibounai dekena amo ia diari.
18 Oi ese guba ena boiboi oi havaraia haraga koehirihiri lalonai,
bona kevaru ese tanobada ia hadiaria.
Tanobada ia mareremarere bona ia heudeheude.
19 Oi ese davara ena hurehure edia huana dekenai oi raka.
Oi ese davara dobu oi raka hanaia,
to oiemu aena gabudia,
be tau ta ese ia itaia lasi.
20 Oi ese mamoe naria tauna bamona oiemu bese taudia oi hakaua.
Mose bona Arona edia imadia dekena amo,
oi ese oiemu bese taudia oi hakaua.
Copyright information for `HMO