Psalms 8

Dirava ena hairai bada, bona taunimanima edia dagi bada

Lohiabada e, aiemai Lohiabada,
tanobada ena kahana ibounai lalonai,
oiemu ladana be namo herea.
Oiemu hairaina,
be guba dekenai oi atoa vadaeni.
Natudia maragidia,
rata idia inua memero,
edia uduna dekena amo,
oi idia hanamoa noho.
Oi be oi goada noho dainai,
oi dekenai idia dagedage gwauraia taudia,
be mai edia dala lasi.
Oi dekenai idia tuari gwauraia taudia,
be oi ese oi koua noho.

Oiemu guba lau itaia,
oi ese oiemu imana dekenai oi karaia.
Hua bona hisiu danu be oi ese oi atoa.
Taunimanima be dahaka,
oi ese idia oi laloa noho?
Taunimanima be maragi herea,
dahaka dainai oi ese oi naridia noho?
Oi ese taunimanima oi karaia,
be aneru sibona ese sisina idia hereaia.
Oi ese taunimanima dekenai,
hairai bona mataurai oi henia.
Oiemu imana ese idia karaia gaudia ibounai,
be taunimanima dekenai oi henia,
do idia biagudia.
Gau ibounai be,
taunimanima edia aena henunai,
oi atodia vadaeni:
Mamoe bona boromakau ibounai,
uda boroma ibounai danu.
Ataiai manudia,
bona davara ena gwarume,
bona davara dobu lalonai idia heau gaudia ibounai.
Lohiabada e, aiemai Lohiabada,
tanobada ena kahana ibounai lalonai,
oiemu ladana be ia namo herea momokani.
Copyright information for `HMO