Psalms 80

Israela taudia be Dirava idia noia, ia ese Israela do ia haginia lou

Israela ena Naria Tauna e,
do oi kamonai.
Oi ese Israela taudia oi hakaua noho,
mamoe naria tauna ese iena mamoe ia hakaua bamona.
Aiemai noinoi mani do oi kamonai.
Oi be oiemu terona dekenai oi helai noho,
aneru edia ataiai dekenai.
Eparaima, Beniamina bona Manase iduhu dekenai do oi hedinarai,
bona oiemu goada do oi hedinaraia.
Ai hamauria totona do oi mai.
Dirava e, ai do oi abia dae lou!
Ai dekenai do oi bogahisihisi,
bona ai do oi durua,
vadaeni mauri do ai abia.

Siahu Ibounai Diravana e,
oiemu bese taudia edia guriguri dekenai,
be do oi badu ela bona edena negai?
Oi ese aiemai taitai oi havaraia,
bona aiemai matana ranu,
be aniani bona inuinu gauna hegeregerena ai dekenai.
Oi ese idau bese taudia oi koua lasi,
vadaeni idia ese tuari idia karaia noho,
aiemai tano do idia abia totona,
bona ai dekenai idia tuari taudia ese,
ai dekenai idia hereva dika henia noho.

Siahu Ibounai Dirava e,
ai do oi abia dae lou!
Ai dekenai do oi bogahisihisi,
bona ai do oi durua,
vadaeni mauri do ai davaria!

Gunaguna oi ese vain ta Aigupito dekena amo oi mailaia,
bona idau bese taudia be inai tano dekena amo oi lulua.
Vadaeni inai vain be oi ese inai edia tano dekenai oi hadoa.
Tano oi geia hegaegae, vadaeni vain oi hadoa.
Iena ramuna be idia diho dobu,
bona vain ese tano ibounai ia koua.
10 Inai vain ese danu,
ororo gabudia be iena kerumakeruma dekena amo ia koua.
Iena rigi be bada,
idia ese sida audia badadia edia rigi idia koua.
11 Inai vain ena rigina be lata herea idia lao,
ela bona davara badana,
ma ela bona Euperate Sinavai dekenai.
12 To badina dahaka oi ese vain uma ena magu oi makohia?
Harihari raka hanaia taudia ibounai ese,
vain ena huahua idia henaoa noho,
13 bona uda boroma ese vain auna idia makohia noho.
Uda ena mauri gaudia ibounai be vain ese ia ubudia noho.
14 Siahu Ibounai Dirava e, mani emu kara ai dekenai do oi laloa.
Oi be guba dekenai oi noho,
mani oiemu matana ese ai do idia itaia.
Mani oi diho mai,
oiemu bese do oi hamauria.
15 Mani oi mai, inai vain, oi ese oi hadoa gauna do oi hamauria.
Inai vain matamatana,
oi ese oi hagoadaia herea gauna mani do oi durua.

16 Ai idia tuari henia taudia ese,
inai vain be lahi dekenai idia gabua, bona idia utua diho.
Mani idia dekenai do oi badu,
bona oi ese idia do oi hadikaia ore.
17 Oi ese ai oi abia hidi vadaeni, oiemu bese korikori.
Oi ese ai oi habadaia, bona oi ese ai oi hagoadaia momokani.
Mani emu kara ai do oi naria,
bona ai do oi durua.
18 Unai bamona oi karaia neganai,
ai ese oi do ai rakatania lou lasi.
Mauri ai dekenai do oi henia,
vadaeni ai ese oiemu ladana do ai hanamoa bada.

19 Lohiabada e,
Siahu Ibounai Diravana e, oi ese ai do oi hakaua lou.
Ai dekenai oiemu bogahisihisi do oi hedinaraia,
oi ese ai do oi hamauria.
Copyright information for `HMO