Psalms 83

Guriguri ta, Israela dekenai idia tuari henia taudia be Dirava ese do ia halusia

Dirava e, do oi laga-ani lasi.
Dirava e, oiemu hereva do oi koua lasi,
bona do oi helai kava lasi.
Oi itaia, oi dekenai idia tuari henia gwauraia taudia,
ese tuari totona idia toreisi noho.
Oi idia badu henia taudia be idia dagedage noho.
Oiemu bese taudia hadikaia totona,
idia ese dala idia tahua noho.
Oi ese oi naria noho taudia hadikaia totona,
inai tau dikadia ese idia haboua noho.
Idia ese inai bamona idia hereva noho, idia gwau,
“Umui mai, unai bese do ita hadikaia ore,
vadaeni Israela ena ladana be,
taunimanima ese do idia laloaboio ela bona hanaihanai.”

Idia ese mai laloa tamona edia palani idia karaia,
bona oi hadikaia totona,
idia ese ta ta ibounai dekenai gwauhamata idia henia.
Unai besedia be inai:
Edoma bona Isamaela bese taudia ibounai,
bona Moaba taudia,
bona Hagara bese taudia danu,
Gebala, bona Amono bona Amaleka,
bona Pilistia, bona Turo taudia danu.
Asuria danu be idia danu ia haboua vadaeni.
Idia be Lota ena bese taudia idia durua noho.

Midiana taudia dekenai oi karaia hegeregerena,
be Asuria taudia dekenai danu do oi karaia.
Sisera bona Iabina dekenai,
Kisona Sinavai dekenai oi karaia hegeregerena,
unai Asuria taudia mani do oi halusia.
10 Ene Doro dekenai oi ese idia oi hadikaia ore,
bona edia mase tauanidia be tano dekenai idia bodaga lao.
11 Asuria ena tuari biagudia,
be Oreba bona Sebe hegeregerena do oi halaoa.
Idia edia lohia taudia ibounai do oi halusia,
Sebaha bona Salamuna oi halusia bamona.
12 Unai taudia idia gwau,
“Dirava ena rei gabudia be do ita abia, iseda tano.”

13 Egu Dirava e,
tano ena kahu bamona,
unai taudia do oi negea kahana kahana dekenai,
uiti ena momoru be lai ese ia hodaia ore,
unai hegeregerena do oi siaidia lao ore.
14 Lahi ese uda ia gabua ore bamona,
bona lahi ena hururu ese,
ororo edia uda gabudia ia gabua ore bamona,
15 oiemu lai badana dekena amo idia do oi lulua.
Bona oiemu lai guba badana dekena amo idia do oi hagaria.
16 Lohiabada e,
hemarai dekena amo edia vairadia do oi koua.
Unai bamona do oi karaia,
taunimanima ese oiemu ladana do idia tahua totona.

17 Lau ura idia be do idia hemarai,
bona do idia gari noho ela bona hanaihanai.
Oi ese idia do oi alaia mase,
mai edia hemarai danu.
18 Lau ura inai bamona do oi karaia,
vadaeni idia be do idia diba oiemu ladana be Iehova.
Bona oi sibona,
Ataiai Momokani Diravana,
ese tanobada oi biagua noho.
Copyright information for `HMO