Psalms 85

Tau ta ia guriguri, Dirava ese Israela do ia hanamoa totona

Lohiabada e,
oi ese oiemu tano dekenai oi bogahisihisi henia vadaeni.
Oi ese Israela ena noho oi hanamoa lou vadaeni.
Oi ese oiemu bese taudia edia kara dika oi gwauatao vadaeni,
bona edia kerere oi laloaboio vadaeni.
Guna ai dekenai oi badu,
to hari oiemu badu oi hakerua vadaeni.
Oiemu badu mai siahu bada,
be oi ese oi hadokoa vadaeni.

Dirava e, aiemai Hamauria Tauna,
mani emu kara ai do oi haginia lou,
bona mani do oi badu lou lasi ai dekenai.
Ai dekenai do oi badu ela bona hanaihanai, a?
Oiemu badu be nega ta do ia doko lasi, a?
Goada ai dekenai do oi henia lou,
bona ai, oiemu bese taudia ese oi do ai hanamoa.
Lohiabada e, oiemu noho hanaihanai lalokauna,
be ai dekenai do oi hedinaraia,
bona oiemu hamauria ena durua be ai dekenai do oi henia.

Lohiabada Dirava ena hereva lau kamonai noho.
Ia gwau ia ese maino be ai dekenai,
iena bese korikori taudia dekenai, do ia henia,
bema ai ese guna ai karaia kavakava karadia,
be do ai karaia lou lasi.
Momokani, ia ese ia dekenai idia gari taudia ia hamauria noho.
Ia ese ai do ia hamauria,
bona ai danu do ia noho,
aiemai tano lalonai.
10 Unai neganai Israela taudia ese,
ta ta ibounai dekenai do idia lalokau henia,
bona kara namodia be idia ta ta dekenai do idia karaia,
vadaeni idia ibounai be,
kara maoromaoro bona maino dekenai do idia noho hebou.
11 Lohiabada dekenai abidadama kara,
be Israela tano dekenai do ia tubu,
bona Dirava, guba dekenai ia noho,
ese kara maoromaoro, emai bese edia huanai do ia havaraia.
12 Momokani, Lohiabada ese gau namodia ai dekenai do ia henia.
Aiemai noho do ia hanamoa,
bona aiemai tano ese ena anina do ia havaraia bada herea.
13 Lohiabada ese taunimanima do ia durua,
bona kara maoromaoro taudia do ia halaodia,
bona inai kara ese,
Lohiabada ena mai dalana do ia karaia hegaegae.
Copyright information for `HMO