Psalms 86

Davida ese durua totona Dirava ia noia

Lohiabada e,
egu noinoi do oi kamonai,
lau dekenai do oi haere,
badina lau be manoka, bona tau ta ese lau ia durua lasi.
Mase dekena amo lau do oi hamauria,
badina lau ese oi lau badinaia noho, mai momokani danu.
Mani emu kara, lau do oi hamauria,
badina lau be oiemu hesiai tauna,
bona lau ese oi lau abidadama henia noho.
Oi be egu Dirava.
Mani emu kara lau dekenai do oi bogahisihisi henia,
badina dina ena nega ibounai,
lau ese oi dekenai lau tai henia noho.
Lohiabada e, lau,
oiemu hesiai tauna, egu lauma mani do oi hamoalea,
badina be egu lauma ese oi ia tahua noho.

Lohiabada e,
oi be mai oiemu bogahisihisi,
bona kara dika oi gwauatao noho.
Oi dekenai idia guriguri noho taudia dekenai,
oiemu noho hanaihanai lalokauna oi henia noho.
Lohiabada e,
egu guriguri mani do oi kamonai.
Oiemu durua totona lau noinoi inai.
Mani emu kara egu noinoi do oi abia dae.
Egu hekwarahi neganai, lau ese oi dekenai lau tai henia noho,
badina oi ese lau dekenai oi haere henia noho.
Lohiabada e,
dirava ta oi hegeregerena be lasi momokani.
Idia ta ese oiemu kara hegeregerena idia karaia diba lasi.
Lohiabada e, oi ese oi karaia besedia ibounai be do idia mai,
oiemu vairana dekenai do idia tomadiho.
Oiemu ladana be idia ese idia hanamoa bona matauraia,
10 badina oi be bada,
bona oi ese hoa karadia oi karaia noho.
Oi sibona be Dirava.

11 Lohiabada e, oiemu dala lau dekenai do oi hadibaia,
bona lau be oiemu momokani lalonai do lau raka.
Lauegu lalona do oi hatamonaia momokani,
vadaeni lau ese oiemu ladana do lau matauraia bona gari henia.
12 Lohiabada Dirava e,
lau ese oi do lau hanamoa,
mai egu kudouna ibounai danu.
Lau ese oiemu ladana,
be do lau hanamoa bada ela bona hanaihanai,
13 badina oiemu lalokau lau dekenai be bada herea.
Oi ese mase taudia edia guri dobu gabuna dekena amo,
egu lauma oi hamauria vadaeni.

14 Dirava e,
hekokoroku taudia ese lau idia tuari henia noho.
Dagedage taudia ese egu mauri hadokoa dalana idia tahua noho.
Unai taudia ese oi dekenai idia laloa lasi.
15 To Lohiabada e,
oi be bogahisihisi bona hariharibada Diravana.
Oiemu badu be haraga lasi,
to oiemu lalokau bona maoromaoro be bada herea momokani.
16 Lau dekenai do oi laloa,
bona lau dekenai do oi bogahisihisi henia.
Lau do oi hagoadaia,
bona lau do oi hamauria.
Badina be lau ese oiemu hesiai gaukara lau karaia noho,
egu sinana ese ia karaia guna bamona.
17 Oiemu kara namona ena toana ta,
be lau dekenai do oi hedinaraia,
vadaeni lau idia hadikaia gwauraia taudia ese do idia itaia,
bona do idia hemarai.
Badina be, Lohiabada e,
do idia itaia, oi ese lau oi durua vadaeni,
bona oi ese lau oi hagoadaia vadaeni.
Copyright information for `HMO