Psalms 9

Lohiabada do ita tanikiu henia, iena kota maoromaoro karadia dainai

Lohiabada e, oi do lau hanamoa,
mai egu kudouna ibounai danu.
Oiemu hoa karadia ibounai,
be do lau herevalaia.
Mai moale bada danu,
oi do lau hanamoa noho.
Siahu Ibounai Dirava e,
oiemu ladana hanamoa totona,
ane do lau abia.

Oi be oi hedinarai neganai,
lau dekenai idia tuari henia taudia,
be idia giroa lou.
Idia moru kava,
bona oiemu vairana dekenai idia mase.
Lohiabada e,
oiemu kota hereva ibounai,
be maoromaoro bona momokani,
bona oi ese egu kara maoromaoro,
be oi hamomokania vadaeni.
Bese idauidau be,
oi ese oi gwau henia vadaeni,
bona kara dika taudia be,
oi ese oi hadikaia ore vadaeni.
Idia edia ladana be,
tau ta ese do ia laloa lou lasi.
Ai dekenai idia tuari henia taudia,
be do idia dika, ela bona hanaihanai.
Idia boio vadaeni.
Oi ese edia hanua ibounai,
be oi hadikaia ore vadaeni,
bona edia ladana be,
taunimanima ese do idia laloa lou lasi.

To Lohiabada ena King siahuna,
be do ia noho ela bona hanaihanai.
Ia ese iena terona ia haginia vadaeni,
kota gaukara do ia naria totona.
Ia ese mai maoromaoro bona momokani danu,
tanobada do ia kota henia.
Bese idauidau ibounai,
be Lohiabada ese do ia kota henia,
mai ena laloa maoromaoro danu.
Tau dikadia ese idia dagedage henia taudia,
be Lohiabada ese do ia bogahisihisi henia.
Ia be edia heau mauri gabuna momokani,
dika ia ginidae neganai.
10 Lohiabada e,
oiemu ladana idia diba taudia ese,
oi do idia abidadama henia.
Oi dekenai idia mai taudia,
be oi ese idia do oi rakatania lasi,
lasi momokani.

11 Lohiabada, Siona dekenai ia noho Dirava,
be do umui hanamoa!
Iena kara be,
bese idauidau edia huanai do umui herevalaia!
12 Badina be rara ena davana,
ia henia noho ena Dirava ese,
hisihisi idia abia noho taudia ia laloa.
Edia taitai ia laloaboio lasi,
bona idia dekenai hisihisi idia henia taudia,
edia kerere davana be Dirava ese do ia henia.

13 Lohiabada e,
lau dekenai do oi bogahisihisi henia!
Lau idia hadikaia noho taudia dekena amo,
lau abia hisihisi mani do oi itaia.
Lohiabada e,
mase dekena amo lau do oi hamauria.
14 Unai neganai, Ierusalema taudia,
edia vairanai do lau gini diba,
bona oi ese lau oi hamauria kara ibounai,
be idia dekenai do lau hamaorolaia.
Oi ese lau oi hamauria dainai,
do lau moale bada herea momokani.
15 Dirava diba lasi taudia ese,
guri badana idia geia vadaeni,
bona iena lalonai idia moru.
Sibodia idia karaia tarapu ese,
idia ia abia vadaeni.
16 Lohiabada ese sibona ena kara,
be ia hedinaraia vadaeni,
iena kota maoromaoro dekena amo.
Kara dika taudia be edia kara ese,
idia ia hadikaia noho.
17 Kara dika taudia ibounai,
edia dokona be mase.
Dirava idia negea taudia ibounai,
danu edia dokona be mase.
18 Gau lasi taudia,
be Dirava ese ia laloaboio lasi.
Ogogami taudia edia abidadama,
be abidadama kava lasi.
Edia abidadama ena anina,
be do ia boio ore lasi,
to gabeai do ia vara.

19 Lohiabada e, do oi toreisi,
taunimanima edia hekokoroku do oi koua!
Dirava idia ura henia lasi taudia,
be do oi kota henia,
bona edia dika davana do oi gwauraia.
20 Lohiabada e, idia do oi hagaria,
bona idia do oi hadibaia,
idia be taunimanima sibona.
Copyright information for `HMO