Psalms 93

Dirava be King

Lohiabada be King.
Ia be mai ena ladana bada momokani.
Ia be mai ena goada badana.
Ia ese inai tanobada ia karaia goada,
bona haida ese idia hamarerea diba lasi.
Lohiabada e,
gabu ibounai, taunimanima ibounai, bona gau ibounai,
be idia do vara lasi neganai, oi be oi noho.
Oi be oi noho hanaihanai,
bona oi be do oi King ela bona hanaihanai.

Lohiabada e,
davara bada ena dobu gabudia ese edia gadodia idia habadaia.
Edia gadodia idia habadaia, bona idia boiboi bada noho,
Lohiabada e, oi be guba ena King momokani,
bona oiemu siahu ese davara bada ena boiboi ia hereaia.
Ma oiemu goada ese davara ena hurehure bada ia hereaia.

Lohiabada e, oiemu taravatu be idia noho hanaihanai.
Momokani, oiemu Dubu Helaga be helaga momokani,
ela bona hanaihanai.
Copyright information for `HMO