Psalms 94

Dirava be taunimanima ibounai edia Kota Biaguna

Lohiabada e, oi be dika ena davana oi henia Diravana.
Dika davana henia Diravana e,
oiemu diari do oi hedinaraia.
Tanobada oi kota henia Diravana e, do oi toreisi,
hekokoroku taudia edia dika davana do oi henia.
Lohiabada e, kara dika taudia ese,
edia kara dikadia dekenai do idia moale noho, a?
Dika taudia do idia moale bada noho ela bona edena negai?

Inai kara dika taudia ibounai ese,
mai hekokoroku danu edia dika idia herevalaia,
be do idia hekokoroku noho ela bona edena negai?
Lohiabada e,
idia ese oiemu bese taudia idia moia diho noho.
Idia ese oiemu bese korikori taudia idia dagedage henia noho.
Idia ese vabu bona tamana sinana lasi maragidia idia alaia noho,
bona aiemai tano dekenai noho idau taudia idia alaia mase noho.
Idia gwau, “Lohiabada ese iseda kara ia itaia lasi,
Iakobo ena Dirava ese iseda kara ia laloa lasi.”

Egu bese taudia e,
badina dahaka inai bamona umui be umui kavakava noho?
Kavakava taudia e, edena negai aonega do umui davaria?
Dirava ese iseda taiana ia karaia,
be Dirava ese ia kamonai diba lasi, a?
Dirava ese iseda matana ia karaia,
be Dirava ese ia itaia diba lasi, a?
10 Dirava ese bese idauidau ibounai ia biagua noho,
be ia ese edia dika davana do ia henia lasi, a?
Dirava be taunimanima ibounai edia hadibaia Tauna,
vadaeni ia be aonega lasi, a?
11 Lohiabada ese taunimanima ibounai edia laloa ia diba.
Ia diba edia laloa be anina lasi.

12 Lohiabada e, bema tau ta oi matakani henia neganai,
unai tau be do ia namo.
Oiemu taravatu ia dekenai oi hadibaia tauna danu,
be do ia namo, badina be,
13 iena hekwarahi dekena amo oi ese laga-ani oi henia noho.
To nega do ia ginidae, kara dika taudia hadikaia ore totona,
oi Dirava ese mase ena guri do oi geia.

14 Badina be Lohiabada ese iena bese taudia do ia rakatania lasi.
Iena abia hidi besena do ia rakatania lasi.
15 Badina kota biagudia ese mai maoromaoro bona momokani sibona,
kota hereva do idia gwauraia,
bona kara maoromaoro taudia ibounai ese,
inai kota maoromaorona do idia durua.

16 Daika ese do ia toreisi, lau do ia durua,
vadaeni kara dika taudia do ita koua?
Daika do ia toreisi, lauegu kahana dekenai do ia gini,
vadaeni kerere taudia do ita koua?
17 Bema Lohiabada ese lau ia durua lasi neganai,
lau be mai regerege lasi danu,
mase ena guri lalonai karaharaga do lau lao.
18 Lau gwau, “Lau be lau moru noho.”
Unai neganai Lohiabada e,
oiemu lalokau bada ese lau ia abia isi lou.
19 Egu lalona ia hekwarahi momo neganai,
oi ese lau oi hagoadaia,
bona egu lauma oi hamoalea noho.

20 Lohia dikadia be oi danu idia gaukara hebou diba, a?
Lasi momokani!
Idia ese taravatu idia atoa, inai taravatu ia gwau,
taunimanima ese kara dika idia karaia be namo.
21 Ma inai lohia dikadia ese,
tau namodia hadikaia totona idia laloa hebou noho,
bona kerere lasi taudia edia latanai,
kota hereva be mase idia gwauraia noho.
22 To Lohiabada be lauegu kohoro,
iena goada ese lau ia naria noho.
Egu Dirava ese lau ia gimaia noho.
23 Dirava ese unai tau dikadia edia kerere davana,
be do ia henidia.
Edia dika dainai do ia hadikadia ore.
Lohiabada, iseda Dirava, ese idia do ia hadikaia ore momokani.
Copyright information for `HMO