Psalms 95

Dirava hanamoa ena ane

Umui mai! Lohiabada hanamoa totona, ane do ita abia.
Mai moale ena boiboi danu,
ita ia hamauria Nadi Badana do ita hanamoa!
Lohiabada ena vairanai do ita haboua mai.
Ia hanamoa totona ane do ita abia, mai moale bada danu.

Badina ia sibona be Dirava mai siahu badana.
Ia be King goadana,
bona dirava ibounai be ia ese ia hereaia.
Ia ese tanobada ibounai ia biagua noho.
Tano lalonai idia noho guri dobudia bona nadi kohua badadia,
bona ororo badadia momokani danu,
be Lohiabada ena imana lalonai idia noho.
Lohiabada ese davara, ia ese ia karaia gauna ia biagua noho,
tano gabudia ibounai danu ia ese ia biagua noho.
Ia ese unai gabudia danu ia karadia.

Umui mai, iseda kwarana do ita atoa diho,
Lohiabada do ita tomadiho henia.
Lohiabada ena vairanai do ita tui diho.
Ia ese ita ia karaia vadaeni.
Ia be iseda Dirava.
Ia ese ita ia naria namonamo,
ita be iena mamoe bamona,
bona ia ese ita dekenai aniani ia henia noho.

Hari dina iena hereva do umui kamonai.
Lohiabada ia gwau, “Oiemu lalona do oi ha-aukaia lasi,
oiemu sene taudia idia karaia bamona Meriba dekenai,
bona Masa ena taunimanima noho lasi gabuna dekenai danu.
Unuseni idia ese lau idia dibagania,
lau dekenai idia abidadama lasi.
Idia ese lauegu kara badadia,
idia dekenai lau karaia gaudia idia itaia,
to lau dekenai idia abidadama lasi.
10 Lagani 40 lalonai unai taudia ese lau idia habadua.
Lau gwau,
‘Idia be abidadama diba lasi, idia be hekokoroku momokani,
bona egu hereva idia ura lasi idia kamonai henia.’
11 Unai dainai lau be badu, bona lau hereva, lau gwau,
‘Momokani, umui be tano namona dekenai do umui vareai lasi.
Lau ura unai gabu dekenai laga-ani umui do lau henia,
to umui be hegeregere lasi.’ ”
Copyright information for `HMO