Psalms 97

Dirava be King Badana, ta ia hegeregerena be lasi

Lohiabada be King! Tanobada, do oi moale!
Bona umui davara ena motumotu ibounai do umui moale bada!
Ori bona dibura ese,
Lohiabada ena noho gabuna idia hunia noho.
Lohiabada ese taunimanima,
be mai maoromaoro bona momokani danu ia biagudia noho.
Lahi be Lohiabada ena vairana dekenai ia daekau lao noho,
bona ia dekenai idia tuari henia taudia,
idia hagegea noho taudia,
be unai lahi ese ia gabudia ore noho.
Lohiabada ena kevaru ese tanobada ia hadiaria noho.
Tanobada taudia idia itaia neganai idia heudeheude noho.
Ororo be kandolo bamona idia veve noho,
Lohiabada ena vairana dekenai,
badina ia be tanobada ena kahana ibounai ena Lohia Badana.
Guba ese Lohiabada ena kara maoromaoro ia gwauraia hedinarai noho.
Bese idauidau ibounai ese iena hairaina idia itaia noho.

Kaivakuku idia tomadiho henia taudia ibounai be do idia hemarai,
badina dirava ibounai,
be Lohiabada ena vairana dekenai do idia tomadiho.

Lohiabada e,
Siona dekenai noho taudia bona Iuda hanua taudia,
be oiemu kota hereva maoromaorodia dainai idia moale bada noho.
Badina Lohiabada e, oi be Ataiai Momokani Diravana,
tanobada kahana ibounai edia latanai.
Oi ese dirava ibounai oi hereaia noho momokani.

10 Lohiabada ese kara dika idia ura henia lasi taudia,
ia lalokau henidia noho.
Ia ese iena bese taudia, ia idia abidadama henia taudia,
edia mauri ia gimaia noho,
bona kara dika taudia edia siahu dekena amo,
ia ese iena taudia ia hamauria noho.
11 Kara maoromaoro taudia dekenai,
Dirava ese diari ia henia noho,
bona taunimanima namodia dekenai,
ia ese iena moale ia henia noho.
12 Kara maoromaoro taudia ibounai e,
Lohiabada ese ia karaia vadaeni karadia dainai do umui moale!
Dirava helagana ena kara do umui laloatao,
bona do umui tanikiu henia.
Copyright information for `HMO