Psalms 99

Dirava be King Badana momokani

Lohiabada be King!
Tanobada ena bese idauidau idia heudeheude noho.
Lohiabada be iena terona dekenai ia helai noho, kerubi edia huanai.
Tanobada ia mareremarere noho.
Lohiabada be Siona lalonai, bona iena siahu be bada herea,
ma Lohiabada ese bese idauidau ia biagua noho.
Taunimanima ibounai ese,
Lohiabada ena ladana badana bona mai garina, be do idia hanamoa.
Lohiabada be helaga!

Siahu Bada ena King e,
oi ese kota maoromaorona oi ura henia noho.
Oi ese taunimanima edia ahuna korikori,
be idia dekenai oi henia noho.
Oi ese kota maoromaoro Israela dekenai oi haginia vadaeni.
Oi ese kara maoromaoro bona kara namona oi karaia noho.

Lohiabada, iseda Dirava do umui hanamoa.
Iena terona ena vairana dekenai do umui tomadiho henia.
Lohiabada be helaga!
Mose bona Arona ruaosi be iena hahelagaia taudia.
Samuela danu be Lohiabada ena ladana ia gwauraia tauna ta.
Idia ese Lohiabada dekenai idia boiboi,
bona ia ese idia dekenai ia haere.
Ori badana dekena amo ia ese idia dekenai ia hereva.
Idia ese iena oda idia badinaia,
bona ia henidia taravatu danu idia badinaia.

Lohiabada e, aiemai Dirava, oi ese idia dekenai oi haere.
Oiemu bese taudia dekenai, oi be dika gwauatao Diravana,
to oi be edia dika davana henia Diravana danu.

Lohiabada, iseda Dirava do umui hanamoa.
Iena ororo helagana dekenai do umui tomadiho,
badina be Lohiabada, iseda Dirava, be helaga.
Copyright information for `HMO