Revelation of John 19

Kwalimu ane idia abia guba dekenai

Inai murinai regena ta lau kamonai. Regena be taunimanima momo herea guba dekenai idia noho edia gadona. Idia boiboi, idia gwau,

“Aleluia! Dirava ita hanamoa!
Hamauria, bona hairai, bona siahu,
be iseda Dirava dekenai idia noho.
Badina be iena kota henia kara be momokani bona maoromaoro.
Ia ese ariara hahine badana ia kota henia vadaeni.
Unai hahine ese,
iena matabodaga kara dekena amo tanobada ia hadikaia.
Dirava ese ia panisia,
badina be unai hahine ese,
Dirava ena hesiai taudia ia alaia mase dainai.”
Idia boiboi lou, idia gwau,

“Aleluia! Dirava ita hanamoa!
Unai hanua badana ia araia lahi ena kwalahu,
be ia daekau lao noho hanaihanai.”
Bona badana taudia 24, bona mauri gaudia 4 ese helai gabuna badana dekenai ia helai Diravana ena vairanai idia tui diho, idia tomadiho henia. Idia gwau, “Amen. Dirava ita hanamoa!”

Mamoe ena Natuna ena headava aria

Vadaeni gado ta, helai gabuna badana dekena amo ia mai, ia gwau,

“Dirava ena hesiai taudia ibounai e,
bona ia dekenai idia gari henia taudia badadia bona maragidia ibounai danu,
iseda Dirava do umui hanamoa.”
Vadaeni regena ta lau kamonai, taunimanima momo herea edia gado regena bamona. Edia regena be sinavai momo edia ranu idia heau haraga ena regena bamona, bona guba ena boiboi bada bamona. Unai taudia idia gwau,

“Aleluia! Dirava ita hanamoa!
Lohiabada iseda Dirava,
Siahu Ibounai Diravana, ia sibona be King.
Do ita moale, do ita moale bada!
Ia sibona do ita hanamoa!
Badina be Mamoe ena Natuna ena headava negana,
be ia ginidae vadaeni,
bona iena adavana be headava totona ia hegaegae vadaeni.
Davana bada dabua kurokuro,
namo herea momokani ia karaia vadaeni,
Dirava ese ia henia gauna.”
Inai dabua be goevagoeva bona ia diaridiari. Unai be Dirava ena helaga taudia edia kara namodia ena toana.

Vadaeni unai aneru ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai hereva do oi torea: Mamoe ena Natuna ena headava aria dekenai idia boiboi taudia be do idia moale bada.” Ma aneru ia gwau, “Inai be Dirava ena hereva momokani.”

10 Lau be iena aena badinai lau tui diho, ia do lau tomadiho henia totona. To lau dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Unai bamona oi karaia lasi, lau danu be hesiai tauna. Lau be oiemu gaukara hebou tauna, bona oiemu varavara. Lau be Iesu ena hereva idia gwauraia hedinarai bona badinaia taudia ibounai edia varavarana. Dirava sibona do oi tomadiho henia. Badina be hereva momokani, Iesu ia hedinaraia gauna, ese peroveta taudia ibounai edia lauma ia hasiahua noho.”

Hosi kurokurona latanai ia guia tauna

11 Vadaeni guba lau itaia ia kehoa, bona hosi kurokurona ta ia hedinarai. Hosi latanai ia guia tauna ena ladana be “Abidadama” bona “Momokani.” Ia ese taunimanima ia kota henidia, o bema tuari ia karaia neganai, ia be mai kara maoromaoro danu ia karaia noho. 12 Iena matana be lahi ena hururuhururu bamona. Iena kwarana latanai be kwara gaudia momo. Iena kopina latanai be ladana ta ia torea, to ia torea hereva be tau ta ia diba lasi, ia sibona ia diba. 13 Ia ese ia karaia dabua be rara lalonai idia atoa diho vadaeni gauna. Unai tau ena ladana be “Dirava ena Hereva.” 14 Guba ena tuari oreadia be ia murinai idia lao. Hosi kurokurodia latanai idia guia, bona davana bada dabuadia, goevagoeva bona kurokuro, idia karaia. 15 Edia gunalaia tauna ena uduna dekena amo be tuari kaia ta mai matana ia duduia maoromaoro. Inai tuari kaia dekena amo ia ese tanobada bese ibounai tuari dekenai do ia halusia. Ia ese idia do ia biagua auka herea, iena auri itotohi dekena amo. Ia ese tanika badana, vain huahua moia gabuna dekenai, uaina ena ranu do ia gigia murimuri dekenai. Inai moia gabuna be Siahu Ibounai Dirava ena badu, siahu dikadika. 16 Unai gunalaia tauna ena dabua bona iena mamuna dekenai be iena ladana ia torea. Inai ladana be inai bamona: “King ibounai edia King, bona lohia ibounai edia Lohia.”

17 Inai murinai aneru ta lau itaia, dina ena latanai ia gini. Ia boiboi badabada, guba ena atai dekenai idia roho manudia dekenai ia boiboi, ia gwau, “Umui mai, Dirava ena aria badana dekenai do umui haboua mai. 18 King edia tauanina, bona tuari biagudia edia tauanina, bona tuari taudia edia tauanina, bona hosi edia tauanina, bona hosi dekenai idia guia taudia edia tauanina, bona taunimanima ibounai, ura kwalimu taudia, bona hesiai mai guia taudia, badadia bona maragidia, edia tauanina do umui ania.”

19 Vadaeni dagedage gauna, bona tanobada ena king taudia mai edia tuari oreadia lau itaia. Idia haboua, unai hosi kurokuro latanai ia guia tauna mai ena tuari orea do idia tuari henia totona. 20 Unai neganai guba tuari oreadia ese unai dagedage gauna idia dogoatao, bona unai peroveta koikoi tauna danu idia dogoatao, idia ruaosi idia guia. Unai peroveta koikoi tauna ese guna, hoa kara momo unai dagedage gauna ena vairanai ia karaia. Unai hoa karadia dekena amo, ia ese dagedage gauna ena maka idia abia taudia ia koidia, bona dagedage gauna ena laulau dekenai idia tomadiho henia taudia danu ia koidia. Unai dagedage gauna bona peroveta koikoi tauna ruaosi be idia do mauri noho neganai, lahi gohuna dekenai idia negea diho. Unai be salipa ia araia noho gabuna, guri badana ta. 21 To hosi kurokurona dekenai ia guia tauna ese iena uduna dekenai tuari kaia dekena amo dagedage gauna ena tuari taudia ibounai ia alaia mase. Bona atai dekenai idia roho manudia ibounai ese unai mase taudia edia tauanina idia ania, idia boga kunu momokani.

Copyright information for `HMO