Revelation of John 2

Hadibaia hereva: Efeso ekalesia oreana dekenai

“Efeso ekalesia oreana ena aneru dekenai inai hereva do oi torea:

“Hisiu 7 iena imana idibana dekenai ia dogoatao noho, bona golo lamepa 7 edia huanai ia raka noho tauna ese hadibaia hereva ia gwauraia inai:

“Oiemu kara lau diba. Oiemu gaukara mai hekwarahi bada, bona oiemu haheauka lau diba vadaeni. Lau diba oi ese kara dika taudia oi negea, bona sibodia idia gwauraia aposetolo taudia oi ese oi tohoa vadaeni. Oi davaria vadaeni idia be koikoi taudia. Lau diba oi haheauka noho, bona lauegu ladana dainai hisihisi oi davaria vadaeni. Bona lau diba oi hesiku lasi. To inai gau tamona dekenai oi be kerere: Guna be lau oi lalokau henia bada, to hari be lasi. Guna be kara namodia oi karaia, to inai kara oi rakatania, bona oi moru vadaeni. Unai dainai unai kara namodia dalana do oi laloa lou, bona oiemu lalona do oi giroa, ma oiemu kara gunadia do oi karaia lou. Bema oiemu lalona oi giroa lasi neganai, lau be do lau mai, oiemu lamepa be iena gabu dekena amo do lau kokia. To oiemu namo sisina be inai: Nikolaita taudia edia kara oi badu henia noho, lau ese lau badu henia hegeregerena.

“Mai ena taiana tauna, namona be Lauma Helaga ena hereva ekalesia oreadia dekenai do ia kamonai!

“Kwalimu taudia dekenai lau ese gwaumaoro do lau henia, mauri auna ena huahua do idia ania. Inai mauri auna be Dirava ena uma gabu dekenai ia gini noho.”

Hadibaia hereva: Semurana ekalesia oreana dekenai

“Semurana ekalesia oreana ena aneru dekenai inai hereva do oi torea:

“Ginigunana momokani bona dokona momokani, ia mase ma ia mauri lou, tauna ena hadibaia hereva be inai:

“Oiemu hisihisi bona metau lau diba. Lau diba oi be ogogami, to momokani oi be kohu momo tauna. Lau diba sibodia idia gwauraia Iuda taudia ese oi idia hereva dika henia. Idia be Iuda taudia momokani lasi. Idia be Satani ena orea taudia. 10 Hisihisi do oi abia, to do oi gari henia lasi. Kamonai! Satani ese umui haida dibura ruma dekenai do ia koua, umui do ia dibaginia, bona dina 10 lalonai do umui hisihisi. Do umui gini goada noho, bona lau do umui badinaia noho ela bona mase, vadaeni lau ese umui emui kwalimu ahuna, mauri, umui dekenai do lau henia.

11 “Mai ena taiana tauna, namona be Lauma Helaga ena hereva ekalesia oreadia dekenai do ia kamonai!

“Kwalimu taudia be mase iharuana ese idia do ia hadikaia lasi.”

Hadibaia hereva: Peregamo ekalesia oreana dekenai

12 “Peregamo ekalesia oreana ena aneru dekenai inai hereva do oi torea:

“Tuari kaia mai matana, isena rua gauna ia abia tauna ena hadibaia hereva be inai:
13 Oiemu noho gabuna lau diba, Satani be king unai gabu dekenai. To lau oi badinaia momokani noho, bona oiemu abidadama lau dekenai oi dogoatao noho. Oibe, unai Satani ia noho gabuna dekenai lau ia gwauraia hedinarai momokani tauna, Anetipa idia alaia mase neganai, oiemu abidadama lau dekenai oi rakatania lasi.

14 “To inai gau haida dekenai oi be kerere. Umui emui huanai taunimanima haida ese Balama ena hadibaia hereva idia badinaia noho. Balama ena hadibaia hereva dainai, Balaki ese Israela taudia ia hakaudia kerere, vadaeni idia kara dika. Unai murinai Israela taudia ese kaivakuku dekenai idia henia vamuna idia ania, bona matabodaga karadia idia karaia. 15 Inai bamona danu, umui emui huanai, haida ese Nikolaita taudia edia hadibaia hereva idia badinaia noho. 16 Emui lalona do umui giroa. Bema lasi, umui dekenai do lau mai haraga, egu uduna dekenai tuari kaia dekena amo unai dika taudia do lau tuari henidia.

17 “Mai ena taiana tauna, namona be Lauma Helaga ena hereva ekalesia oreadia dekenai do ia kamonai!

“Kwalimu taudia dekenai mana haida, guba dekena amo ia mai aniani, hunia gauna do lau henia. Bona nadi kurokurona ta idia ta ta dekenai do lau henia. Unai nadi dekenai be ladana matamata ta ia torea, tau ta ia diba lasi gauna. Abia tauna sibona do ia diba.”

Hadibaia hereva: Tuatira ekalesia oreana dekenai

18 “Tuatira ekalesia oreana ena aneru dekenai inai hereva do oi torea:

“Dirava ena Natuna, iena matana be lahi ena hururuhururu bamona, iena aena be kapa idia hagoevaia, vadaeni ia diaridiari bada bamona, iena hadibaia hereva be inai:

19 “Oiemu kara, oiemu lalokau, oiemu abidadama, oiemu hesiai gaukara, bona oiemu haheauka, ibounai lau diba. Lau diba danu oiemu kara be namo, guna bamona lasi. 20 To inai gauna ta dekenai oi be oi kerere: Oi ese unai hahine, ladana Iesebele, ena kara dika oi koua lasi. Ia ese sibona ia gwauraia peroveta hahine. Lauegu hesiai taudia dekenai ia ese ia hadibaia kerere, bona ia hakaudia kerere, vadaeni matabodaga kara idia karaia, bona kaivakuku dekenai henia vamuna idia ania. 21 Lau ese nega lau henia vadaeni iena lalona do ia giroa totona, to iena lebulebu karadia ia ura lasi rakatania. 22 Vadaeni, kamonai! Lau ese gorere bada mai hisihisi bada danu unai hahine do lau henia, iena heudahanai geda dekenai. Bona unai taudia, unai hahine danu idia heudahanai vadaeni, bema edia lalona idia giroa lasi, idia danu do lau hisihisi henia bada herea, unai geda dekenai. 23 Unai hahine ena murinai idia raka taudia danu do lau alaia mase. Vadaeni ekalesia orea taudia ibounai do idia diba, lau be taunimanima ibounai edia laloa bona edia ura lau diba. Bona umui danu ta ta emui davana do lau henia, emui kara, emui kara hegeregerena.

24 “To umui Tuatira taudia momo ese unai hadibaia hereva umui badinaia lasi, bona Satani ena hunia momokani gaudia umui diba lasi. Umui dekenai lau hereva inai: Metau ma ta umui emui latanai do lau atoa lasi. 25 To Dirava ese umui dekenai ia henia vadaeni gauna do umui dogoatao noho, ela bona umui dekenai lau mai. 26 Kwalimu taudia, egu ura idia karaia noho ela bona dokona taudia, dekenai be siahu, egu Tamana ese lau dekenai ia henia siahu hegeregerena, do lau henidia. Idia ese tanobada besedia do idia gunalaia. 27 Auri itotohi dekena amo tanobada besedia do idia biagudia. Uro idia makohia kahana maragimaragi bamona, unai tanobada besedia do idia hamakohia maragimaragi. 28 Bona daba ena hisiu bada danu, be idia dekenai do lau henia.

29 “Mai ena taiana tauna, namona be Lauma Helaga ena hereva ekalesia oreadia dekenai do ia kamonai!”

Copyright information for `HMO