Revelation of John 20

Aneru ese Satani ia guia lagani 1000

Vadaeni aneru ta lau itaia, guba dekena amo ia diho. Iena imana dekenai guri dobu masemase ena ki ia dogoatao, bona auri seini badana ta danu. Inai aneru ese unai huala, unai idaunegai gaigaina, ma iena ladana be “Diabolo” bona “Satani,” ia dogoatao, seini dekenai ia guia. Vadaeni do ia guia noho, ela bona lagani 1,000 idia ore. Aneru ese unai huala be guri dobu masemase lalonai ia negea diho. Vadaeni unai guri ia lokaia, bona koua toana ia karaia. Satani be unai bamona ia koua, tanobada bese do ia koia diba lasi totona, lagani 1000 lalonai. Unai lagani 1000 idia ore neganai idia ese Satani ma do idia ruhaia lou nega sisina sibona.

Keriso do ia lohia, lagani 1000

Inai murinai helai gabudia haida lau itaia, bona idia latanai helai taudia danu lau itaia. Unai taudia dekenai Dirava ese kota biaguna ena siahu ia henia. Bona taunimanima momo edia laumadia lau itaia. Inai taudia be edia kwaradia idia utua oho, badina be Iesu ena hereva momokani, bona Dirava ena hereva idia gwauraia dainai. Idia ese dagedage gauna o iena laulauna idia tomadiho henia lasi. Bona dagedage gauna ena maka edia baguna dekenai o edia imana dekenai, idia abia lasi. Idia be mase dekena amo idia mauri lou, vadaeni Keriso danu lohia siahu idia abia, ela bona lagani 1000 idia ore. To mase taudia oredia do idia mauri lou lasi ela bona lagani 1000 idia ore. Mase dekena amo toreisi lou ginigunana be inai. Inai toreisi lou ginigunana dekenai idia toreisi taudia be moale bona helaga momokani. Idia be Dirava ena taudia korikori. Mase iharuana be mai ena siahu lasi unai taudia dekenai. Idia be Dirava bona Keriso edia hahelagaia taudia. Bona lagani 1000 lalonai Keriso danu do idia lohia.

Dirava ese Satani be hisihisi hanaihanai gabuna lalonai do ia negea

Lagani 1000 idia ore neganai, Satani be unai guri dobu masemase dekena amo do idia ruhaia. Vadaeni ia ese tanobada ena gabu ibounai idia noho taudia dekenai do ia lao, idia do ia koia. Inai taudia edia bese ladana be Goga bona Magoga. Satani ese unai taudia ibounai do ia haboua tuari totona. Edia momo be bada herea momokani, kone ena miri bamona. Idia be tanobada kahana ibounai dekenai idia raka lao, bona idia ese Dirava ena helaga taudia edia kamepa, bona Dirava ese ia lalokau henia hanuana idia hagegea. To lahi be guba dekena amo ia diho, Satani ena tuari orea ia araia ore. 10 Unai neganai Satani, idia ia koia tauna, be lahi bona salipa gohuna lalonai Dirava ese ia negea diho. Unai gabuna lalonai be guna dagedage gauna bona peroveta koikoi tauna idia negea diho vadaeni. Unuseni hisihisi do idia abia dina bona hanuaboi, ela bona hanaihanai.

Kota Badana Dinana

11 Unai murinai helai gabuna badana kurokurona ta lau itaia, bona ia latanai ia helai Tauna danu. Vadaeni iena vairanai tanobada bona guba be idia heau boio, bona tau ta ese idia ia itaia lou lasi. 12 Bona mase taudia, ladana bada taudia bona ladana maragi taudia be lau itaia, helai gabuna badana ena vairanai idia gini. Vadaeni Dirava ese buka haida ia kehoa, bona buka ma ta ia kehoa, mauri bukana. Bona mase taudia be Dirava ese ia kota henia, edia kara buka lalonai ia torea hegeregerena. 13 Davara lalonai idia mase vadaeni taudia be davara ese idia ia henia daekau lou. Bona Mase, bona mase taudia edia gabu ese idia lalonai idia koua noho taudia idia henia daekau lou. Vadaeni idia danu be Kota Biaguna ese edia kara hegeregerena idia ia kota henia. 14 Ia ese Mase, bona mase taudia edia gabu, be lahi gohuna lalonai ia negea diho. Inai lahi gohuna be mase iharuana. 15 Bona bema tau ta ena ladana be mauri bukana lalonai ia torea lasi neganai, Kota Biaguna ese unai tau be lahi gohuna lalonai ia negea diho.

Copyright information for `HMO