Revelation of John 4

Tomadiho karadia guba dekenai

Inai murinai, lauegu matana lau negea lao, vadaeni guba dekenai iduara ta ia kehoa noho, be lau itaia. Vadaeni gado ta, kibi ena regena bamona, guna lau kamonai gauna, ese lau dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Oi daekau mai iniseni, vadaeni gabeai do idia vara momokani gaudia oi dekenai do lau hedinaraia.” Nega tamona Lauma Helaga ese lau ia abia, vadaeni guba dekenai helai gabuna badana ta lau itaia, bona ia latanai tau ta ia helai. Helai gabuna badana latanai ia helai tauna ena toana be iasipa bona sadio nadi edia diaridiari toana bamona. Bona kevau ese helai gabuna badana ia hagegea, lau itaia iena toana be samaragi nadi bamona. Helai gabudia ibounai 24 ese unai helai gabuna badana idia hagegea, bona badana taudia 24 be unai helai gabudia latanai idia helai. Dabua kurokuro idia karaia, bona edia kwaradia latanai be edia dagi toana, golo kwara gaudia, idia noho. Helai gabuna badana dekena amo, kevaru bona gado edia regena, bona guba ena boiboi ia mai. Helai gabuna badana ena vairanai, lamepa 7 idia araia noho, mai diaridiari bada, Dirava ena lauma 7 be inai. Unai helai gabuna badana ena vairanai danu be davara ta ia noho, galasi gauna. Unai davara ena toana be hevarivari bamona.

Mauri gaudia 4 mai edia matana momo, edia vairana kahanai bona edia murina kahanai danu, be helai gabuna badana idia hagegea noho.
Mauri gauna ginigunana ena toana be laiona bamona, iharuana be boromakau tau bamona, ihatoina ena vairana be taunimanima ta ena vairana bamona, bona mauri gauna namba 4 ena toana be ugava manu ia roho noho bamona. Inai mauri gaudia 4 ta ta edia hanina be 6, bona inai hanina be mai edia matana momo, lalonai bona murimurinai. Idia be dina bona hanuaboi idia laga-ani lasi, idia hereva noho, idia gwau,

“Helaga, Helaga, Helaga.
Lohiabada Dirava be mai Siahu Ibounai.
Gunaguna ia noho, harihari ia noho,
bona gabeai danu do ia mai.”
Inai mauri gaudia 4 ese ane idia abia noho. Mauri Hanaihanai Diravana be iena helai gabuna badana latanai ia helai noho, bona unai mauri gaudia ese ane dekena amo Dirava dekenai idia hanamoa bada, idia tanikiu henia, bona hairai idia henia. Inai bamona idia karaia neganai, 10 inai badana taudia 24 ese helai gabuna badana latanai ia helai Diravana ena vairanai idia tui diho, idia tomadiho henia noho. Oibe, Mauri Hanaihanai Diravana ena vairanai idia tomadiho henia, bona edia kwara gaudia be helai gabuna badana ena vairanai idia negea diho, idia gwau,

11 “Aiemai Lohiabada, aiemai Dirava e,
oi be hegeregere momokani vadaeni,
taunimanima ibounai ese hairai bona mataurai,
be oi dekenai do idia henia,
bona oiemu siahu henunai do idia noho.
Badina gau ibounai be oi ese oi havaraia.
Oiemu ura dainai oi karadia,
bona oiemu ura dainai idia noho.”
Copyright information for `HMO