Revelation of John 5

Ia koua momokani bukana, be Ioane ese ia itaia

Buka ta lau itaia. Ia be helai gabuna badana latanai ia helai Diravana ena imana idibana ese ia dogoatao noho. Inai buka be mai toretore lalona kahanai, bona murimuri kahanai, bona ia be koua momokani, koua toana ibounai be 7. Vadaeni, aneru goadana ta lau itaia, ia hereva badabada, ia gwau, “Daika be hegeregere inai buka do ia kehoa, bona inai koua toana 7 do ia makohia?” To guba dekenai, bona tanobada dekenai, bona tanobada henunai, be ta ia goada lasi unai buka do ia kehoa. Unai dainai ta lasi inai buka ena lalona do ia itaia diba. Lau be lau tai dikadika, badina be ta ena goada be hegeregere lasi buka do ia kehoa, bona buka ena lalona be ta ese ia itaia diba lasi. Vadaeni, badana tauna ta ese lau dekenai ia hereva henia, ia gwau, “Oi tai lasi. Oi itaia! Iuda iduhuna ena Laiona, Davida ena natuna badana, ese kwalimu ia abia vadaeni. Ia ese unai koua toana 7 ia makohia diba, bona buka ia kehoa diba.”

Mamoe ena Natuna, be Ioane ese ia itaia

Vadaeni, Mamoe ena Natuna ta lau itaia, ia gini noho, to iena toana be, haida ese idia alaia mase bamona. Ia be helai gabuna badana ena huanai momokani ia gini, mauri gaudia 4, bona badana taudia ese ia idia hagegea. Bona Mamoe ena Natuna be mai ena doana 7 bona iena matana 7. Unai matana 7 be Dirava ena lauma 7, tanobada ena kahana ibounai dekenai ia siaia gaudia be unai. Mamoe ena Natuna ia lao, helai gabuna badana dekenai ia helai Diravana ena imana idibana dekena amo, buka ia abia. Buka ia abia neganai, mauri gaudia 4 bona badana taudia 24 be Mamoe ena Natuna ena vairanai idia tui diho. Idia ta ta be mai edia gita, bona mai edia golo urodia. Unai uro ta ta be mai edia bonana namo muramura, kwalahu gauna. Unai muramura ena bonana namona be Dirava ena taudia edia guriguri ena toana. Vadaeni mauri gaudia 4, bona badana taudia 24 ese ane matamata idia abia, inai bamona:

“Oi be hegeregere momokani buka do oi abia,
bona koua toana do oi hamakohia.
Badina be oi idia alaia mase,
bona oiemu rarana dekena amo taunimanima oi hoidia,
Dirava ena taudia do idia lao totona.
Bese ibounai, gado ibounai, hanua ibounai,
bona kopina idauidau taudia ibounai oi ese oi hoidia.
10 Oi ese idia oi haboua, vadaeni idia be Basileia ta.
Bona Dirava ena hahelagaia taudia,
be oi ese idia oi halaoa vadaeni,
bona idia ese tanobada do idia gunalaia.”

Ibounai ese Mamoe ena Natuna idia hanamoa bada

11 Vadaeni, egu matana lau negea, bona aneru momo herea edia gadona lau kamonai. Idia ese helai gabuna badana, mauri gaudia, bona badana taudia idia gini hagegea. Edia momo be duahia diba lasi, milioni bona milioni. 12 Idia boiboi goada, idia gwau,

“Inai Mamoe ena Natuna, guna idia alaia mase,
ia be hegeregere momokani siahu bona kohu momo do ia abia.
Ia be hegeregere momokani aonega bada, bona goada bada,
mataurai, hairai bona hanamoa bada do ia abia!”
13 Bona Dirava ese ia karaia gaudia ibounai, guba dekenai, tanobada dekenai, bona tanobada henunai, bona davara dekenai, inai gabudia lalonai gau ibounai edia boiboi lau kamonai, idia gwau,

“Helai gabuna badana dekenai ia helai Diravana,
bona Mamoe ena Natuna be,
hanamoa, bona hairai, bona mataurai, bona siahu do idia abia,
ela bona hanaihanai.”
14 Vadaeni unai mauri gaudia 4 idia gwau, “Amen.” Bona badana taudia idia tui diho, idia tomadiho henia.

Copyright information for `HMO