Revelation of John 7

Israela taudia 144,000 ese Dirava ena maka idia abia

Vadaeni aneru 4 lau itaia, tanobada ena kona 4 dekenai idia gini. Idia ese lai 4 edia toa dalana idia koua. Vadaeni lai ta be tanobada dekenai, o davara dekenai ia toa lasi, o au ta ena rauna ia hamarerea lasi. Ma aneru ta lau itaia, dina ia daekau kahana dekena amo ia daekau mai, ia ese Mauri Diravana ena koua toana badana ia dogoatao noho. Ia ese unai aneru 4 ia boiboi henidia badabada. Unai aneru 4 be Dirava ese siahu ia henidia vadaeni, tanobada bona davara do idia hadikaia totona. Unai aneru ia gwau, “Tanobada bona davara bona au do umui hadikaia lasi, ela bona iseda Dirava ena hesiai taudia edia baguna dekenai Dirava ena maka do ita atoa.” Vadaeni lau kamonai, Dirava ena maka idia abia taudia edia momo be 144,000. Idia be Israela bese taudia, edia iduhu 12 dekena amo, inai bamona:

Iuda ena iduhu dekena amo be 12,000,
Rubena ena iduhu dekena amo be 12,000,
Gado ena iduhu dekena amo, be 12,000,
Asere ena iduhu dekena amo be 12,000,
Napatali ena iduhu dekena amo be 12,000,
Manase ena iduhu dekena amo be 12,000,
Simeona ena iduhu dekena amo be 12,000,
Levi ena iduhu dekena amo be 12,000,
Isakara ena iduhu dekena amo be 12,000,
Sebuluno ena iduhu dekena amo be 12,000,
Iosepa ena iduhu dekena amo be 12,000,
Beniamina ena iduhu dekena amo be 12,000.

Taunimanima momo herea

Inai murinai egu matana lau negea, taunimanima momo herea lau itaia, duahia diba lasi. Idia be bese idauidau, iduhu idauidau, kopina idauidau, bona gado idauidau. Idia ibounai be helai gabuna badana ena vairanai bona Mamoe ena Natuna ena vairanai idia gini. Edia dabua be kurokuro, bona edia imana dekenai pama au rauraudia idia dogoatao. 10 Idia boiboi badabada, idia gwau, “Taunimanima hamauria siahuna be iseda Dirava ena, helai gabu badana dekenai ia helai Diravana. Inai siahu be Mamoe ena Natuna ena danu.”

11 Vadaeni, helai gabuna badana, bona badana taudia, bona mauri gaudia 4 idia hagegea aneru ibounai ese helai gabuna badana ena vairanai idia tui diho, Dirava dekenai idia tomadiho henia. 12 Idia gwau, “Momokani! Iseda Dirava ita hanamoa bada, bona iena hairaina ita gwauraia hedinarai badabada be namo! Iena aonega bona iena laloa ibounai be namo herea dainai ita tanikiu henia, bona iena ladana ita hanamoa bada! Iena siahu bona goada be bada herea! Oibe, siahu ibounai be ia sibona ena, ela bona hanaihanai! Amen.”

Inai taunimanima momo edia hisihisi ia ore vadaeni

13 Badana tauna ta ese lau ia nanadaia, ia gwau, “Inai dabua kurokuro idia karaia taudia be daika? Bona edeseni dekena amo idia mai?”

14 Vadaeni lau haere, lau gwau, “Tau badana e, oi diba, to lau diba lasi.”

Ma ia ese lau ia hamaoroa, ia gwau, “Inai taudia be dagedage taudia ese idia hisihisi henia bada herea. To unai dagedage idia hanaia vadaeni, mai mauri danu. Bona idia ese edia dabua idia huria vadaeni Mamoe ena Natuna ena rarana lalonai, vadaeni edia dabua be kurokuro bona goeva momokani.
15 Unai dainai idia be Dirava ena helai gabuna badana ena vairanai idia gini noho. Dina bona hanuaboi idia ese Dirava ena hesiai gaukara idia karaia noho, iena dubu helaga lalonai. Helai gabuna badana dekenai ia helai Diravana be idia dekenai ia noho, bona ia ese idia ia naria noho. 16 Idia be do idia hitolo lou lasi, do idia ranu mase lou lasi, dina, o siahu gauna ta ese idia do ia araia lasi. 17 Badina be Mamoe ena Natuna, helai gabuna badana ena huanai ia noho, ese idia do ia naria. Ia ese mauri ranuna, ia lohilohi gauna, dekenai do ia hakaudia lao. Bona Dirava ese edia taitai ena ranu ibounai edia matana dekena amo do ia dahua ore.”

Copyright information for `HMO