Romans 10

Israela taudia ese Dirava ena vairanai maoromaoro dalana idia davaria lasi

Lauegu varavara taudia e, egu lalona ibounai ia ura, bona egu noinoi Dirava dekenai danu, be Israela taudia ese mauri do idia davaria. Lau diba idia ese Dirava ena hesiai gaukara idia ura karaia namonamo, to karaia dalana be idia diba lasi. Dirava ese taunimanima ia gwauraidia maoromaoro iena vairanai dalana be idia badinaia lasi, to idia sibona ese unai maoromaoro dalana idia tahua. Unai dainai Dirava ena dala idia abia dae lasi. Badina be Keriso ia mai dainai, sibodia edia goada dekenai Taravatu badinaia karana dekena amo maoromaoro idia tahua dalana be ia doko. Unai Dirava ena vairanai maoromaorona be Iesu abidadama henia taudia sibona idia abia.

Dirava ia ura taunimanima ibounai ese mauri idia davaria

Dirava ena vairanai taunimanima do idia maoromaoro dalana be Mose ese inai bamona ia torea, ia gwau: “Taravatu do ia badinaia momokani tauna ese mauri do ia davaria.” To abidadama dainai Dirava ena vairanai maoromaoro abia dalana be Buka Helaga ese inai bamona ia herevalaia, ia gwau: “Emui lalona dekenai umui hereva lasi, ‘Daika be guba dekenai do ia daekau.’ ” Inai be Keriso do ia abia diho totona. “Bona umui hereva lasi danu, ‘Daika be dobu gabuna dekenai do ia diho?’ ” Inai be Keriso, mase taudia edia gabu dekena amo do ia abia daekau totona. To Buka Helaga be inai bamona ia torea, ia gwau: “Dirava ena hereva be oi dekenai, oiemu uduna dekenai, bona oiemu kudouna dekenai ia noho.” Abidadama ena hereva be inai, ai ese ai harorolaia gauna. Bema oiemu uduna dekenai Iesu oi gwauraia ia be Lohiabada, bona bema oiemu kudouna dekenai oi hamomokania Dirava ese mase dekena amo Iesu ia hatorea isi, vadaeni do oi mauri. 10 Badina be iseda kudouna ena abidadama dekena amo Dirava ena vairanai do ita maoromaoro, bona inai abidadama be iseda uduna dekenai ita gwauraia hedinarai, be mauri do ita davaria. 11 Badina Buka Helaga ia gwau: “Ia dekenai idia abidadama henia taudia ibounai be hemarai do idia davaria lasi.” 12 Inai be tanobada bese ibounai totona, badina be Iuda tauna be idau lasi, bona Iuda lasi tauna danu idau lasi. Badina Dirava be taunimanima ibounai edia Lohiabada, bona ia dekenai idia noinoi taudia dekenai iena hanamoa ia henia. 13 Buka Helaga ia torea bamona, ia gwau:

“Dirava ena ladana idia noinoi henia taudia ibounai,
be mauri do idia davaria.”
14 To idia abidadama henia lasi taudia be edena bamona Lohiabada do idia noinoi henia diba? Bona iena Sivarai idia kamonai lasi taudia be edena bamona do idia abidadama diba? Bona bema haroro tauna be lasi neganai, edena bamona do idia kamonai? 15 Bona haida bema idia siaidia lasi, haroro taudia be edena bamona do idia haroro? Buka Helaga dekenai ia torea hegeregerena, ia gwau:

“Sivarai Namona ena moale idia mailaia taudia edia aena,
be namo herea momokani, ani.”
16 To haida be Sivarai Namona idia kamonai henia lasi. Badina Isaia ia gwau:

“Lohiabada e, daika ese aiemai hereva ia abia dae vadaeni?”
17 Unai dainai abidadama ia vara, be Sivarai Namona kamonaia dekena amo, bona Sivarai Namona ia mai, be Keriso ena hereva idia harorolaia dekena amo.

18 To lau henanadai, lau gwau, “Momokani inai Sivarai Namona idia kamonai lasi, a? Lasi, idia kamonai vadaeni, Buka Helaga ia torea bamona, ia gwau:

‘Edia gadona ena sivarai,
be tanobada ibounai dekenai idia gwauraia loaloa,
bona edia hereva,
be tanobada ena dokona momokani dekenai idia lao.’ ”
19 Ma lau gwau, “Inai be momokani Israela taudia be inai hereva idia diba lasi, a? Lasi idia kamonai vadaeni, badina be guna Mose ese inai Dirava ena hereva Buka Helaga lalonai ia gwauraia, ia gwau:

‘Mai edia bese lasi taudia lau durudia dainai,
do umui mama henidia.
Mai edia aonega lasi taudia lau durudia dainai,
be do umui badu henidia.’
20 Bona Isaia ia hereva goadagoada, ia gwau:

‘Lau idia tahua lasi taudia ese lau idia davaria vadaeni,
bona lau totona idia henanadaia lasi taudia,
be idia dekenai lau hedinarai.’ ”
21 To Israela totona Isaia ma Dirava ena hereva ia gwauraia, ia gwau, “Nega daudau herea kamonai lasi bona kudouna auka besena dekenai lauegu imana lau dudui henia.”

Copyright information for `HMO