Romans 3

Iuda taudia edia namo be dahaka? Idia ese Iuda lasi taudia idia hereaia, a? Kopina utua kara ena namo be dahaka? Oibe, momokani! Iuda taudia edia namo be momo herea. Ginigunana be inai, Dirava ese Iuda taudia dekenai iena hereva ia henia, idia naria namonamo totona. Sedira idia haida ese inai hereva idia naria namonamo lasi. To edena bamona? Edia abidadama be lasi dainai Dirava ena momokani danu be lasi, a? Lasi bona lasi momokani! Taunimanima ibounai be idia koikoi noho, to Dirava tamona be nega ibounai ia hereva momokani. Buka Helaga be inai bamona ia hereva:

“Oi Dirava ese oi hereva neganai,
ibounai do idia itaia momokani, oi be maoromaoro.
Bona bema oi idia kota henia neganai,
do oi kwalimu momokani.”
To sedira iseda kara dika ese Dirava ena kara maoromaoro do ia hedinaraia neganai, edena bamona do ita hereva? Dirava ese ita ia panisia neganai ia be do ia kerere, a? (Lau be taunimanima edia hereva kava sibona lau gwauraia.) Lasi momokani! Bema Dirava ia maoromaoro lasi, ia be edena bamona tanobada taudia do ia kota henidia diba?

Bema egu koikoi ese Dirava ena momokani bona iena hairaina do ia habadaia, dahaka dainai ia ese dika tauna lau do ia gwauraia, bona egu kara dika davana do ia henia? Haida be idia laloa kerere, idia gwau, “Dirava ese hairai do ia abia totona, namona be kara dika ita karaia.” Bona haida ese lau idia hadikaia, idia gwau, “Paulo be inai bamona laloa ia hadibaia noho.” Inai bamona lau idia samania koikoi taudia be Dirava ese edia kerere davana do ia henia.

Kara maoromaoro tauna be ta lasi

To edena bamona? Ai Iuda taudia be namo herea, bona Iuda lasi taudia be namo lasi, a? Lasi bona lasi momokani. Badina be lau hedinaraia vadaeni, lau gwau, “Iuda taudia bona Iuda lasi taudia danu, ibounai be kara dika ena siahu henunai idia noho.” 10 Buka Helaga be inai bamona ia hereva:

“Kara maoromaoro tauna be ta lasi,
lasi bona lasi momokani.
11 Kara maoromaoro dalana ia diba tauna be ta lasi,
bona Dirava ia tahua momokani tauna be ta lasi danu.
12 Taunimanima ibounai be Dirava dekena amo idia raka siri,
ibounai idia kerere vadaeni.
Kara namo karaia tauna be ta lasi, lasi momokani.
13 Edia uduna be mase guria gabuna ia kehoa bamona,
bona edia malana be koikoi sibona idia gwauraia.
Edia uduna bibina dekena amo mase idia havaraia,
gaigai ena poisini bamona.
14 Edia uduna be,
taunimanima hadikaia bona hereva dagedage dekenai idia honu.
15 Taunimanima alaia totona, edia aena idia heau haraga.
16 Idia lao gabuna ibounai dekenai be hisihisi idia havaraia,
bona taunimanima idia hadikaia.
17 Maino ena dala be idia diba lasi momokani.
18 Dirava dekenai gari henia kara idia laloa lasi.”
19 Ita diba Taravatu ena hereva ibounai be Taravatu henunai idia noho taudia edia latanai ia noho, do idia badinaia totona. Inai Taravatu ia noho dainai tau ta be hegeregere lasi do ia gwau, “Lau be kara maoromaoro tauna vadaeni.” Oibe, inai tanobada ena taunimanima ibounai be mai edia kerere Dirava ena vairana dekenai. 20 Badina be Dirava ena vairanai tau ta lasi be maoromaoro Taravatu ia badinaia dekena amo. Lasi, to Taravatu ena gaukara korikori be inai: Ia ese taunimanima dekenai ia hadibaia idia be dika vadaeni.

Keriso dekenai ia abidadama tauna be ia maoromaoro Dirava ena vairanai

21 Dirava ena vairanai taunimanima do idia maoromaoro dalana be harihari Dirava ese ia hedinaraia vadaeni. Inai kara maoromaoro dalana be Taravatu badinaia dekena amo lasi, to ia be Taravatu bona peroveta taudia ese idia gwauraia hedinarai gauna dekena amo. 22 Taunimanima be maoromaoro Dirava ena vairanai bema Iesu Keriso idia abidadama henia neganai. Keriso dekenai idia abidadama taudia ibounai be Dirava ese ia gwauraidia maoro, badina taunimanima ta be ia idau lasi. 23 Badina be ita ibounai ita kara dika vadaeni, bona Dirava ena hairaina guba dekenai ita abia be hegeregere lasi. 24 To Dirava ese iena harihari gauna davana lasi ia henia ita dekenai. Iena bogahisihisi dekena amo ia ese ita ia gwauraia maoromaoro. Inai bamona ia karaia, badina be Iesu Keriso ese ita ia hoia lou dainai. 25 Dirava ese Iesu ia abia hidi, ia be do ia mase, vadaeni iena rarana ia bubua, be idia abidadama henia taudia edia dika do ia gwauatao. Dirava ese inai bamona ia karaia, iena kara maoromaoro hedinaraia totona. Gunaguna neganai ia mai bona hari, Dirava ese taunimanima edia dika davana ia henia haraga lasi, bona edia dika ia laloaboio bamona. 26 To harihari inai neganai, Dirava ese taunimanima edia dika hamaoromaoroa gaukara ia karaia noho, iena kara maoromaoro hedinaraia totona. Inai dala dekenai, Dirava sibona ena kara maoromaoro, be taunimanima ese idia itaia noho. Bona idia diba danu, Iesu dekenai idia abidadama taudia be Dirava ese ia gwauraia idia be maoromaoro vadaeni.

27 Unai dainai ita hekokoroku diba, a? Lasi, hekokoroku ena dala ia ore vadaeni. Dahaka ese hekokoroku ia koua? Sedira Taravatu badinaia kara ese, a? Lasi momokani! Abidadama kara ese inai hekokoroku dalana ia koua. 28 Unai dainai ita gwau tau ta ia maoromaoro Dirava ena vairanai, be iena abidadama sibona dekena amo, to Taravatu badinaia dekena amo lasi. 29 Dirava be Iuda taudia sibona edia Dirava, a? Ia be Iuda lasi taudia edia Dirava lasi, a? Lasi, ia be bese ibounai taudia edia Dirava. 30 Oibe, Dirava be tamona. Ia ese Iuda taudia ia gwauraia maoromaoro edia abidadama dainai, bona Iuda lasi taudia danu ia gwauraia maoromaoro edia abidadama dainai. 31 Inai anina be abidadama dainai Taravatu ita negea, a? Lasi momokani! Taravatu ita haginia momokani inai.

Copyright information for `HMO