Romans 8

Keriso ese kara dika ia kokia, bona Lauma Helaga ia henia

Unai dainai Keriso Iesu dekenai idia hakapua bona ia lalonai idia noho taudia be Dirava ese edia kerere davana do ia gwauraia lasi. Badina be Lauma Helaga ena taravatu ese lau ia hakaua noho dainai, kara dika bona mase edia taravatu be siahu lasi lau dekenai. Oibe, Lauma Helaga ese mauri ia henia lau dekenai, Keriso Iesu danu lau hakapua tamona dainai. Iseda tauanina ena ura dikadia ita karaia dainai, ita be manoka. Unai dainai Taravatu ese iseda mauri ia hanamoa diba lasi. To Taravatu ese ia karaia diba lasi gauna be Dirava ese ia karaia diba. Ia ese sibona ena Natuna ia siaia mai, kara dika kokia totona. Ia mai neganai, iena tauanina be ita kara dika taudia iseda tauanina hegeregerena. Bona Keriso dekena amo, Dirava ese taunimanima edia kara dika ia gwauraia be dika momokani. Dirava ese inai bamona ia karaia, ita ese Lauma Helaga ena kara do ita karaia totona, tauanina ena kara do ita karaia lasi. Unai dekena amo Taravatu ena kara maoromaoro ibounai do ita badinaia momokani. Tauanina ena kara idia karaia noho taudia ese tauanina ena ura gaudia sibona idia laloa. To Lauma Helaga ena kara idia karaia noho taudia ese Lauma Helaga ena ura gaudia sibona idia laloa. Tauanina dekenai oi laloa, be mase oi davaria, to Lauma Helaga dekenai oi laloa, be mauri bona maino oi davaria. Unai dainai tauanina sibona ia laloa tauna ese Dirava dekenai ia tuari henia, badina be Dirava ena Taravatu ia badinaia lasi, bona do ia badinaia diba lasi. Edia tauanina ena ura idia karaia taudia ese Dirava idia hamoalea diba lasi.

Bema Dirava ena Lauma be momokani emui lalona dekenai ia noho neganai, tauanina ena ura hegeregere do umui karaia lasi, to Lauma ena ura hegeregere do umui karaia. Bema Keriso ena Lauma emui lalona dekenai ia noho lasi, umui be Keriso ena lasi. 10 Momokani kara dika ese emui tauanina do ia hamasea. To bema Keriso be oiemu lalona dekenai ia noho neganai, oi be maoromaoro vadaeni Dirava ena vairanai, bona oiemu lauma ia mauri noho. 11 Dirava ena Lauma ese Iesu mase dekena amo ia hatorea isi lou. Bema Dirava ena Lauma be emui lalona dekenai ia noho neganai, Keriso mase dekena amo ia hatorea isi lou Diravana ese danu umui emui tauanina, do idia mase gaudia, do ia hamauridia lou. Inai bamona do ia karaia, badina be umui emui lalona dekenai iena Lauma ia noho dainai.

Lauma Helaga ese ia hakaudia taudia be Dirava ena natuna

12 Unai dainai, lauegu varavara taudia e, Dirava ena Lauma ese ita ia hadibaia bamona ita noho be namo, to iseda tauanina ese ita ia hadibaia bamona lasi. 13 Badina be bema tauanina ena ura umui karaia be do umui mase, to bema Dirava ena Lauma dekena amo tauanina ena kara umui hamasea neganai, be do umui mauri. 14 Dirava ena Lauma ese ia hakaua taudia be Dirava ena natuna. 15 Badina be Dirava ese umui ia henia Laumana ese hesiai taudia mai gari danu umui ia halaoa lasi. Lasi, to Dirava ese umui ia henia Laumana ese Dirava ena natuna umui ia halaoa vadaeni. Unai dainai Lauma ena siahu dekena amo, Dirava dekenai ita hereva henia neganai, “Tamagu e, lauegu Tamana lalokau e!” ita gwauraia diba. 16 Dirava ena Lauma, bona iseda lauma danu idia hereva hebou, idia gwauraia, ita be Dirava ena natuna. 17 Bema ita be Dirava ena natuna neganai, ita ese Dirava ena bese taudia do idia abia hanamoa gaudia be ita danu do ita abia, bona Dirava ese Keriso ia henia hanamoa gaudia do ita abia danu. Badina bema Keriso danu ita hisihisi nega tamona, be ia danu iena hairaina do ita abia nega tamona.

Gabeai hairai momokani do ita abia guba dekenai

18 Lau laloa hari inai nega ita abia noho hisihisi be bada lasi, to gabeai do ita abia Dirava dekena amo hairaina be bada herea. 19 Dirava ese dina ta iena natuna korikori taudia do ia hedinaraia. Unai dainai Dirava ese ia karadia gaudia ibounai ese inai kara bamona idia karaia: Hegeregere idia be taunimanima bamona, edia matana idia negea noho, idia naria noho, unai Dirava ena natudia do idia itaia totona. 20 Badina Dirava ese unai ia karadia gaudia be mauri anina lasi idia davaria, sibodia edia ura dainai lasi, to Dirava ena ura dainai. To dala namona ta Dirava ese ia laloa: 21 Dirava ese dina ta ia karadia gaudia be do ia ruhaia, dika ena bodaga dekena amo, vadaeni Dirava ena natuna edia hairaina bamona do idia abia, ma Dirava ese edia dala do ia kehoa, vadaeni kwalimu momokani do idia abia. 22 Badina be ita diba Dirava ese ia karadia gaudia ibounai be idia hisihisi noho, hahine ese natuna ia havaraia noho ena hisihisi bamona. Oibe, idia tai noho, guna, ia mai bona harihari. 23 Bona idia sibona lasi, to ita danu. Momokani Dirava ena harihari gauna ginigunana, iena Lauma Helaga, be ita dekenai ia henia vadaeni. To ita danu be ita tai noho, Dirava ese iena natuna taudia ita do ia halaoa momokani totona, bona ia ese iseda tauanina do ia ruhaia totona ita naria dainai. 24 Dirava ese ita ia hamauria, badina be ia dekenai ita naria, mai laloa abidadama danu. To bema ita naria totona gauna ita itaia neganai, ita be do ita naria noho lasi. Bema tau ta ese gau ta ia itaia neganai, ia ese unai gau totona do ia naria noho lasi. 25 To bema ita itaia diba lasi gauna totona ita naria noho neganai, inai be mai laloa goada danu ita naria.

26 Lauma Helaga danu ia mai, ita goada lasi taudia ia durua noho. Ita be guriguri dala maorona ita diba lasi. Unai dainai Lauma Helaga ese ita totona ia noinoi Dirava dekenai, mai taitai bada danu. Iena noinoi herevadia be taunimanima idia gwauraia diba lasi gaudia. 27 Dirava be taunimanima edia lalona ia diba vadaeni, bona ia be Lauma Helaga ena laloa gaudia danu ia diba. Unai dainai Lauma Helaga ese iena helaga taudia totona Dirava ia noia, Dirava ena ura hegeregerena.

28 Bona ita diba, Dirava idia lalokau henia taudia dekenai, dahaka dahaka idia vara gaudia ibounai ese unai taudia edia mauri do idia hanamoa. Inai taudia Dirava ese ia abia hidi iena ura gaudia do idia karaia totona. 29 Dirava ese ia diba guna taudia ia abia hidi, iena Natuna ena toana do idia abia, bona iena Natuna ena tadina do idia lao. Vadaeni Keriso be edia gunalaia tauna do ia lao. 30 Dirava ia abia hidi guna taudia be ia ese ia boiridia. Bona inai ia boiridia taudia be ia gwauraidia idia be maoromaoro. Inai bamona ia gwauraidia maoromaoro taudia dekenai be iena hairaina danu ia henia.

Dirava ena hariharibada ese ita do ia rakatania lasi

31 Inai gaudia be edena bamona ma do ita herevalaia? Bema Dirava ese ita ia durua neganai, daika ese ita do ia hadikaia diba? 32 Dirava ese iena Natuna tamona sibona ia vara ia dogoatao lasi, to ita ibounai totona ia henia, boubou gauna bamona. Oibe, iena Natuna ita dekenai ia henia vadaeni. Unai dainai ita diba, gau ibounai ita dekenai do ia henia momokani, ani? 33 Dirava ese ia abia hidi taudia be daika ese do ia gwauraia diba idia be kerere? Ta lasi, badina be Dirava sibona ese ia gwauraidia maoro! 34 Unai dainai tau ta lasi ese edia kerere davana do ia gwauraia diba. Badina Keriso Iesu ia mase, to ma ia toreisi lou. Ia be Dirava ena imana idiba kahana dekenai ia noho, bona ita totona Dirava dekenai ia noinoi noho!

Keriso dainai do ita kwalimu

35 Daika ese Keriso ena lalokau ita dekena amo do ia kokia diba? Nega dika ese, a? O hisihisi ese, a? O dagedage ese? O hitolo ese? O ogogami ese? O gari bada gauna ese? O mase ese? 36 Buka Helaga ia torea hegeregerena, ia gwau:

“Ai be oi dainai dina ibounai idia alaia gwauraia ai,
bona ai idia haboua noho,
mamoe do idia haboua, alaia totona bamona.”
37 To inai gaudia ita laloa lasi. Badina be Keriso ese ita ia lalokau henia, bona ia dainai do ita kwalimu momokani. 38 Badina be lau diba momokani vadaeni, gau ta ia goada lasi, mase o mauri, o aneru, o lohia herea taudia, o guba ena siahu gaudia, o harihari idia noho gaudia, o gabeai do idia vara gaudia, 39 o ataiai gaudia, o dobu gabuna gaudia, o tanobada dekenai karaia gaudia, ta ese Dirava ena lalokau, Keriso Iesu iseda Lohiabada ese ia hedinaraia vadaeni gauna, dekena amo ita do ia kokia diba lasi.

Copyright information for `HMO