Romans 9

Dirava ese ia abia hidi besena

Lau be Keriso ena tauna ta, unai dainai lau hereva momokani, lau hereva koikoi diba lasi. Lauma Helaga ese danu lauegu lalona dekenai ia hadibaia lau hereva koikoi lasi, bona egu hereva be inai: Egu lalohisihisi be bada herea, bona lau laloa momo noho, lauegu bese korikori taudia dainai. Sedira egu mase dekena amo Dirava ese egu bese Israela ia hanamoa diba. Bema inai bamona dala ta ia noho, egu bese do lau durudia totona, lau ura be Keriso lau noia, ia ese lau do ia negea, vadaeni lau boio momokani. Idia be Dirava ena abia hidi taudia. Dirava ese iena natuna taudia ia halaodia, bona iena hairaina idia dekenai ia hedinaraia. Dirava ese idia danu maino ia karaia, bona idia dekenai iena Taravatu ia henia. Idia be Dirava tomadiho dalana korikori idia diba, bona Dirava ena gwauhamata idia abia vadaeni. Edia sene taudia be Heberu tau badadia, ma danu Keriso be idia edia huanai iena tauanina dekenai ia vara, badina ia be edia bese tauna ta. Keriso be Dirava, bona ia be gau ibounai edia biaguna. Nega ibounai iena ladana do ita hanamoa. Amen.

Lau hereva lasi Dirava ena gwauhamata hereva be anina lasi. Dirava ena gwauhamata gauna be ia vara vadaeni, badina be Dirava ia abia hidi taudia be Israela taudia sibona lasi, to taunimanima ma haida danu. Aberahamo dekena amo idia vara taudia ibounai be Dirava ena natuna lasi. Dirava ese Aberahamo ia hamaoroa, ia gwau, “Isako ena natuna sibona be oiemu bese taudia.” Inai hereva ena anina be inai: Tauanina dekenai idia vara natudia be Dirava ena natuna lasi, to Dirava ena gwauhamata dainai idia vara natudia sibona be Dirava ena bese taudia. Badina Dirava ena gwauhamata be inai bamona: “Vaira lagani, nega inai bamona dekenai, lau be do lau giroa mai, vadaeni Sara ese natuna mero ta do ia abia.”

10 Unai sibona lasi. Rebeka ena natuna memero rua edia tamana be tamona, iseda sene tauna Isako. 11 Bona Dirava ese Rebeka dekenai ia hereva, ia gwau, “Oiemu vara guna natuna ese gabeai ia vara natuna ena hesiai gaukara do ia karaia.” Inai bamona Dirava ia hereva, be ia hedinaraia ia sibona ena ura do ia gini. 12 Dirava ese inai bamona ia hereva unai memero idia do vara lasi neganai, bona idia be kara namo o kara dika idia do karaia lasi neganai. Unai dainai ita diba Dirava ena abia hidi dalana be edia kara totona lasi, to Dirava ena ura ta dekenai, bona iena ura lasi ma ta dekenai. 13 Buka Helaga ia torea hegeregere, ia gwau: “Iakobo lau ura henia, to Esau be lau ura henia lasi.”

14 Dahaka do ita gwau? Dirava ena kara be maoromaoro lasi, a? Lasi momokani. 15 Dirava ese Mose ia hamaoroa, ia gwau, “Bema lau ura tau ta lau lalokau henia, do lau lalokau henia, bema lau ura tau ta lau bogahisihisi henia, do lau bogahisihisi henia.” 16 Unai dainai Dirava ena abia hidi kara be taunimanima edia ura dainai, o edia kara dainai lasi, to inai be Dirava ena bogahisihisi dainai sibona. 17 Badina Buka Helaga lalonai, Dirava ese Farao, Aigupito ena king ia hamaoroa, ia gwau, “Inai sibona totona lau haginia oi, lauegu siahu do oi hedinaraia, bona tanobada ibounai taudia ese lauegu ladana ena sivarai do idia gwauraia loaloa.” 18 Unai dainai, Dirava ena ura hegeregerena, haida ia bogahisihisi henia, ma haida edia lalona ia ha-aukaia.

Dirava ena badu bona iena bogahisihisi

19 Sedira inai bamona do umui hereva lau dekenai, “Be, bema inai be momokani neganai, Dirava be edena bamona tau ta ia gwauraia kerere diba? Daika ese Dirava ena ura ia koua diba?” 20 Tau e, oi be daika, Dirava ena hereva dekenai oi badu? Uro ese karaia tauna dekenai do ia hereva henia, ia gwau, “Dahaka totona inai bamona oi karaia lau, a?” 21 Uro karaia tauna ia siahu lasi, a, uro karaia tano do ia gaukaralaia iena ura hegeregerena? Bona bema ia ura neganai, uro rua do ia karaia raro tamona dekena amo. Uro ta be dina ibounai idia iusilaia gauna, ma ta be aria neganai sibona gauna.

22 Dirava danu ese unai bamona ia karaia vadaeni. Ia ura be iena badu bona iena siahu do ia hedinaraia. Unai dainai ia ese ia badu henia gaudia dekenai ia haheauka henia ela bona do idia mase ore. 23 Bona ia ura danu iena hairai badana do ia hedinaraia. Ia ese inai hairaina haida ia henia vadaeni ita dekenai. Oibe, mai bogahisihisi danu ia ese ita ia karaia hegaegae vadaeni, iena hairaina do ita abia totona. 24 Badina be ia ese ita ia boiria, ai Iuda taudia sibona lasi, to umui Iuda lasi taudia danu. 25 Dirava be inai bamona Hosea ena Buka lalonai ia hereva, ia gwau:

“Lauegu bese lasi taudia,
be do lau gwauraidia ‘Lauegu bese.’
Bona lau lalokau henia lasi oreana,
be do lau gwauraidia ‘Lauegu lalokau.’
26 Dirava ese ia gwau henia idia dekenai, ia gwau,
‘Umui be lauegu bese taudia lasi,’
gabuna dekenai, lau, Mauri Diravana ese lau gwau,
‘Lau ese egu natuna taudia, umui do lau gwauraia.’ ”
27 Isaia danu Israela dekenai ia hereva henia, ia gwau: “Israela besena do idia momo herea, kone miri bamona, to haida sibona do idia mauri. 28 Badina be Lohiabada ese karaharaga tanobada taunimanima ibounai do ia kota henidia haorea.” 29 Ma inai be guna Isaia ia hereva bamona, ia gwau: “Bema Siahu Ibounai Diravana ese iseda bese haida ia hamauridia lasi neganai, ita be Sodoma bona Gomora hegeregerena do ita lao.”

Sivarai Namona be Israela taudia totona danu

30 Unai dainai dahaka do ita gwau? Israela lasi bese taudia ese Dirava ena vairanai maoromaoro idia tahua lasi, to unai maoromaoro idia davaria vadaeni. Idia davaria edia abidadama dainai. 31 To Israela bese taudia ese Taravatu dekena amo Dirava ena vairanai maoromaoro idia tahua, to idia davaria lasi. 32 Badina dahaka idia davaria lasi? Badina be inai maoromaoro abia totona abidadama idia laloa lasi. Idia laloa gauna be, edia gaukara dekena amo inai maoromaoro do idia abia. Oibe, taunimanima edia aena dekenai idia bamepa nadina ese idia ia hamorua. 33 Buka Helaga ia torea bamona, ia gwau:

“Kamonai, Siona dekenai nadi ta lau atoa.
Inai nadi ese taunimanima do ia hekwakwanai henidia,
bona ia be taunimanima do ia hamorua nadina.
To daika ese ia dekenai do ia abidadama henia,
be hemarai do ia davaria lasi.”
Copyright information for `HMO