Titus 2

Tito ese tau bona hahine badadia dekenai do ia hadibaia hereva

To oi ese hadibaia hereva maoromaorona do oi gwauraia. Tatau badadia do oi hadibaia, do idia kekero lasi, do idia laloa maoromaoro, bona mai edia bogahisihisi karadia do idia noho. Ma abidadama dekena amo, lalokau dekena amo, bona haheauka dekena amo do idia gini goada.

Inai bamona danu hahine badadia do oi hadibaia, do idia noho namonamo, hahine helagadia bamona. Idia ese haida edia ladana do idia hadikaia lasi, bona inuinu kekero ese idia do ia biagua lasi. Idia ese kara namo do idia hadibaia. Vadaeni edia hadibaia hereva ese hahine matamatadia do ia durua, edia adavana bona natuna do idia lalokau henia. Bona do idia laloa maoromaoro, do idia noho namonamo, mai laloa goevagoeva danu, bona edia ruma lalonai do idia gaukara. Bogahisihisi karadia do idia karaia, bona edia adavana edia hereva do idia kamonai henia. Unai dekena amo, tau ta ese Dirava ena Sivarai Namona do ia hadikaia diba lasi.

Tito ese eregabe taudia dekenai do ia hadibaia hereva

Inai bamona danu, eregabe taudia do oi hadibaia goada, do idia laloa maoromaoro, bona edia tauanina do idia biagua namonamo. Bona oi sibona danu kara namodia do oi hedinaraia, unai eregabe taudia ese oiemu kara bamona do idia karaia totona. Mai oiemu momokani bona laloa maoromaoro danu, hereva momokani idia dekenai do oi hadibaia. Vadaeni oiemu hereva be maoromaoro dainai, tau ta ese oi do ia gwauraia kerere diba lasi. Bona oi idia ura henia lasi taudia be do idia hemarai, badina be iseda dika ta do idia herevalaia diba lasi.

Tito ese hesiai mai guia danu taudia dekenai do ia hadibaia hereva

Hesiai mai guia danu taudia dekenai inai bamona do oi hadibaia: Edia biagudia do idia kamonai henia. Gaukara namona do idia karaia nega ibounai, edia biagudia ese idia do idia ura henia totona. Edia biagudia edia hereva dekenai do idia hereva lou lasi. 10 Edia biagudia edia gau do idia henaoa lasi. To biagudia edia hereva do idia badinaia momokani, vadaeni edia biagudia ese edia hesiai taudia do idia abidadama henia. Vadaeni hesiai taudia edia kara namodia ese hairai bona mataurai be Sivarai Namona dekenai do idia havaraia. Inai ita hadibaia Sivarai Namona be iseda Hamauria Tauna Dirava ena.

Ita noho namonamo, Keriso ena Dina do ita naria

11 Ita diba, Dirava ese iena hariharibada ia hedinaraia vadaeni, taunimanima ibounai do ia hamauria totona. 12 Bona inai hariharibada ese ita ia hadibaia noho, Dirava negea kara bona lebulebu kara do ita rakatania. Ita ia hadibaia danu, do ita noho namonamo, do ita kara maoromaoro, bona Dirava do ita matauraia. 13 Bona inai hariharibada ese danu ita ia hadibaia vadaeni, Keriso do ita abidadama henia, bona iena gwauhamata ena anina do ita naria, mai moale bada danu. Oibe, ita ese Dirava badana bona iseda Hamauria Tauna Iesu Keriso edia hairai do ia hedinarai Dinana do ita naria noho. 14 Keriso ese iena mauri ia henia ita dainai, kara dika ibounai dekena amo ita do ia hamauria totona. Badina be ia ura orea tamona ita do ia halaoa, ia sibona ena orea, do ita goevagoeva, bona iena kara namodia do ita karaia totona.

15 Inai bamona hereva do oi hadibaia noho. Bona oiemu siahu ibounai do oi gaukaralaia, taunimanima do oi hagoadaia totona, bona taunimanima do oi sisiba henia totona. Tau ta ese bema oi ia negea gwauraia, oi ese ia do oi koua.

Copyright information for `HMO