Titus 3

Keristani kara namodia totona do ita gini goada

Oiemu taudia do oi hadibaia lou, idia ese gavana bona gavamani ena siahu taudia do idia kamonai henia. Edia oda hereva do idia badinaia, bona do idia naria hegaegae kara namodia ibounai do idia karaia totona. Idia ese tau ta do idia gwauraia dika lasi, bona do idia heai lasi, to do idia manau. Nega ibounai taunimanima ibounai dekenai manada kara do idia karaia.

Badina be ita danu gunaguna ita be mai kavakava, mai kamonai lasi, bona mai kerere danu. Ura dikadia bona tauanina ena moale gaudia idauidau ese ita idia koia. Ita ese haida ita laloa dika henia, ma haida ita mama henia. Haida be ita ese ita badu henia, bona haida ese ita danu idia badu henia.

To Dirava, iseda Hamauria Tauna ese iena bogahisihisi bona iena lalokau ia hedinaraia neganai, ia ese ita ia hamauria. Iseda kara maoromaoro dainai ita ia hamauria lasi. Lasi, to iena bogahisihisi dainai ia ese ita ia hamauria, Lauma Helaga dekena amo. Ia ese vara lou ena mauri matamata ita dekenai ia henia, iseda dika ia huria ore dainai. Iesu Keriso, iseda Hamauria Tauna ena gaukara dekena amo, Dirava ese Lauma Helaga ena siahu iseda latanai ia bubua bada herea. Unai dainai Keriso ena hariharibada dekena amo, Dirava ena vairanai do ita maoromaoro diba. Bona Dirava ese, ita abidadama henia bona naria noho gauna, mauri hanaihanai ena gwauhamata, ita dekenai ia henia noho.

Unai hereva be momokani vadaeni, bona lau ura unai hereva do oi gwauraia goadagoada. Vadaeni Dirava idia abidadama henia taudia ese edia kara do idia naria namonamo. Kara namodia sibona do idia karaia, bona inai kara be do mai anina, bona taunimanima durua karadia.

To hepapahuahu kavakavadia, sene taudia edia ladana tahua, heai, bona Taravatu totona badu herevadia dekena amo do oi gini siri. Badina idia be anina lasi, bona tau ta idia durua lasi.

10 Ekalesia idia hapararaia noho tauna be nega ginigunana bona nega iharuana do oi sisiba henia. Bema oiemu hereva ia kamonai lasi neganai, unai tau do oi negea. 11 Oi diba, unai bamona tauna be mai ena kerere, bona ia be dika momokani. Iena dika ese iena kerere idia hamomokania noho.

Hadibaia hereva dokodia

12 Aretema o Tukiko bema lau siaia oi dekenai neganai, mani emu kara lau dekenai do oi mai, Nikapoli dekenai. Badina be lau laloa, keru neganai Nikapoli dekenai do lau noho. 13 Sena, taravatu diba tauna, bona Apolo, edia laolao dalana mani do oi karaia hegaegae. Idia do oi durua namonamo, bona idia dekenai hegeregere lasi gaudia do oi henidia.

14 Iseda Keristani taudia ibounai, namona be kara namodia dekenai do idia manada, bona gau lasi taudia do idia durua. Namo lasi idia noho kava, to durua karadia do idia karaia noho.

15 Iniseni lau danu idia noho taudia ibounai ese edia hanamoa idia siaia inai. Iesu idia abidadama henia taudia, aiemai turadia lalokau, idia dekenai mani aiemai hanamoa do oi henia.

Dirava ena hariharibada umui ibounai dekenai do ia noho.

Copyright information for `HMO