Zechariah 2

Tau ta mai ena lata tohoa varona

Ma lau mata hanai lou, bona tau ta lau itaia, iena imana dekenai be lata tohoa varona ta.

Lau ese unai tau lau nanadaia, lau gwau, “Oi be edeseni oi lao noho?”

Ia haere, ia gwau, “Ierusalema ena lata bona ena lababa do lau tohoa totona lau lao inai.”

Unai neganai lau danu ai herevahereva aneru tauna lau itaia, ia raka vaira, bona aneru ma ta be ia hedavari totona ia raka mai. Ia gwau, “Do oi heau lao, unai eregabe tauna, lata tohoa auna ia dogoatao noho tauna do oi hamaoroa, Ierusalema be taunimanima bona ubua gaudia dekenai do ia honu momokani dainai, idia be magu do idia haginia diba lasi. Lohiabada ese ia gwauhamata vadaeni ia sibona be lahi maguna hegeregerena do ia lao, do ia gimaia totona, bona ia be mai ena hairaina ibounai danu, unai hanua lalonai do ia noho.”

Lohiabada ese hesiai mai guia danu Iuda taudia ia boiridia, edia gabu korikori dekenai do idia giroa lou

Lohiabada ese iena bese taudia ia hamaoroa, ia gwau, “Guna lau ese umui lau lulua lao gabu idauidau dekenai. To hari, umui hesiai mai guia danu taudia e, Babulonia dekena amo do umui heau mauri, bona Ierusalema dekenai do umui giroa mai. Badina be umui idia botaia taudia ese, lau Lohiabada lau ura henidia taudia idia botaia noho.”

Unai dainai Siahu Ibounai Lohiabada ese lau ia siaia, iena bese taudia idia hadikaia taudia dekenai inai sisiba hereva do lau henidia totona, vadaeni Lohiabada ena hereva lau gwauraia inai:
“Bema umui ese egu bese taudia umui hadikaia neganai, lau Lohiabada sibona ese, umui do ia tuari henia, bona emui hesiai taudia gunadia ese umui emui kohu do idia kokia lao ore.”

Inai kara do idia vara neganai, taunimanima do idia diba Siahu Ibounai Lohiabada ese lau ia siaia vadaeni.

10 Lohiabada ia gwau, “Siona dekenai umui noho taudia e, mai moale bada danu ane do umui abia. Lau be umui emui huanai do lau noho totona lau mai noho inai!”

11 Unai dina dekenai, bese idauidau momo be Lohiabada dekenai do idia mai, bona idia danu be iena bese taudia korikori do idia lao. Lohiabada be umui ibounai emui huana dekenai do ia noho, bona umui be do umui diba Siahu Ibounai Lohiabada ese lau ia siaia vadaeni umui dekenai. 12 Unai neganai Lohiabada ese Iuda be do ia abia, iena gabu korikori, iena tano helagana lalonai. Bona Ierusalema be ma do ia abia hidi lou, iena lalokau gabuna momokani.

13 Taunimanima ibounai e, mai regena lasi, Lohiabada ena vairana dekenai do umui noho, badina ia be iena noho gabuna helagana dekena amo ia raka mai noho inai.

Copyright information for `HMO