Zechariah 6

Kariota 4

Ma lau mata hanai lou. Bona kariota 4 lau itaia, idia be ororo rua edia huanai dekena amo idia heau mai noho. Inai ororo ruaosi be auri laboralabora gaudia. Kariota ginigunana be hosi kakakakadia ese idia veria noho. Kariota iharuana be hosi koremadia ese idia veria noho. Kariota ihatoina be hosi kurokurodia ese idia veria. Bona kariota namba 4 be hosi, korema sisina gaudia ese idia veria noho. Lau ese aneru lau nanadaia, lau gwau, “Lohia e, unai kariota edia anina be dahaka?”

Aneru ia haere, “Inai hosi be guba ena lauma 4, idia be harihari sibona tanobada ena kahana ibounai ena Lohiabada idia rakatania, bona ia dekena amo idia mai noho inai.

“Hosi koremadia idia veria noho kariota be mirigini kahana do ia lao, Babulonia dekenai. Hosi kurokurodia idia veria noho gauna be dina ia diho kahana do ia lao. Unai korema sisina hosi ese idia veria kariota be diho kahana do ia lao, bona hosi kakakaka idia veria gauna be dina ia daekau kahana do ia lao.”

Unai hosi mai edia kala idauidau ese idia ginidae neganai, idia ura bada karaharaga tanobada kahana ibounai dekenai do idia heau lao. Vadaeni aneru ia gwau, “Umui lao, tanobada ena kahana ibounai dekenai do umui lao.” Vadaeni tanobada gabu ibounai itaia totona idia heau lao.

Unai neganai aneru ese lau ia boiboi henia, ia gwau, “Oi itaia, mirigini kahana, Babulonia dekenai idia heau noho hosi bona kariota, ese Lohiabada ena badu unai gabu dekenai idia hakerua vadaeni.”

Tau ta ena ladana be Rigi

Lohiabada ese inai hereva lau dekenai ia henia. 10 Ia gwau, “Unai Babulonia dekenai guna idia noho, unuseni hesiai mai guia danu idia noho taudia, Heledai, bona Tobaisa bona Iedaia dekena amo harihari gaudia do oi abia, bona maoromaoro Iosaia Sepanaia ena ruma dekenai do oi lao. Inai taudia ibounai ese Babulonia dekena amo idia giroa mai vadaeni. 11 Idia ese oi dekenai idia henia siliva bona golo dekena amo korona ta do oi karaia, bona Hahelagaia Tauna Badana, Iosua Iehosadaka, ena kwarana dekenai do oi atoa.

12 “Iosua do oi hamaoroa, lau, Siahu Ibounai Lohiabada ese inai bamona lau gwau, ‘Tau ta, ena ladana be Rigi, harihari do oi itaia, badina ia be iena gabu dekenai do ia tubu, bona ia ese Lohiabada ena Dubu Helaga do ia haginia. 13 Ia ese Lohiabada ena Dubu Helaga do ia haginia, vadaeni taunimanima ese ia do idia matauraia, king bamona. Iena terona dekenai do ia helai, bona ia ese iena taunimanima do ia biagua. Bona iena terona ena badibadinai be hahelagaia tauna ta do ia gini, bona ruaosi edia laloa do idia tamona, mai edia maino danu.’ 14 Unai korona be Lohiabada ena Dubu Helaga lalonai do ia noho, Heledai, Tobaisa, Iedaia bona Iosaia Sepanaia edia kara namo taunimanima ese do idia laloa lou totona.”

15 Gabu daudau dekenai idia noho taudia be do idia mai, Lohiabada ena Dubu Helaga haginia gaukara do idia durua. Unai neganai umui be do umui diba, Siahu Ibounai Lohiabada ese lau ia siaia vadaeni umui dekenai. Inai bamona do ia vara bema Lohiabada emui Dirava umui kamonai henia namonamo neganai.

Copyright information for `HMO