a1:8-91Te 3:13; 5:23; 5:24; 1Jon 1:3
b1:10-12Ap 18:24-28; 1Ko 3:4; Plp 2:2
d1:161Ko 16:15
f1:19Ais 29:14
gAisaia 29:14
h1:20Jop 12:17; Ais 19:12; 33:18; 44:25
i1:21Mat 11:25
k1:24-25Kol 2:3; 2Ko 13:4
l1:26Mat 11:25; Jem 2:5
m1:29Ep 2:9
n1:30Jer 23:5-6
oJelemaia 9:24

1 Corinthians 1

Abô môŋ

Ya Pol ma Wapômbêŋ halam ya ba hadum ba ya habitak Yisu Kilisi anêŋ aposel hatôm anêŋ lahaviŋ. Yai lôk alalôaniŋ aiyaŋ Sostenes ato kapya êntêk ek môlô avômalô ôdôŋ takatu ba ôêvhaviŋ Wapômbêŋ anêŋ Kolin. Kilisi hadum ba thêlô ibitak matheŋ ma halam i nena Wapômbêŋ anêŋ avômalô haviŋ avômalô luvuluvu takatu ba elam alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ athêŋ. Yani ma alalôaniŋ Anyô Bêŋ ma thêlôniŋ haviŋ.

Wakamik Wapômbêŋ lôk Anyô Bêŋ Yisu Kilisi nênêm iniŋ wapôm lôk labali êndêŋ môlô.

Pol hanaŋ lamavi hadêŋ Wapômbêŋ

Wapômbêŋ hêv anêŋ wapôm hadêŋ môlô hathak Yisu Kilisi. Ba intu yahanaŋ yaleŋmavi lôbôlôŋ hadêŋ yani hathak môlô. Yani lêk havatho Yisu anêŋ abô loŋ lôklokwaŋ hamiŋ môlô ba môlô ôêvhaviŋ ba Wapômbêŋ lêk haŋgasô nôm mavi halôk môlô kapôlômim ba hayô siŋ hatôm auk mavi lôk abô mavi. Aêŋ ba môlô ma avômalô ôpôviŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ waklavôŋ endelêm ek injiki thô ba intu môlô miŋ ôêv yak hathak wapôm la ami. a Yani halam môlô ek numbitak Nakaduŋ Yisu Kilisi, alalôaniŋ Anyô Bêŋ anêŋ avômalô môlô lôk malêla takatu ba hanaŋ ma hatôm indum. Ba intu yani tem embatho môlô loŋ endeba anêŋ daŋ ek miŋ môlônim abô la ênjêk êndêŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ waklavôŋ ami.

Avômalô êvhaviŋ êkôki

10  b Aiyaŋ thêlô, Kaloe anêŋ avômalô doho enaŋ hadêŋ ya nena môlô intu ôkôkam ba tomtom onaŋ nena, “Yêlô ma Pol anêŋ” ma vi enaŋ nena, “Apolo anêŋ” ma vi enaŋ nena, “Sipas anêŋ” ma vi ma “Kilisi anêŋ”. Ba intu aiyaŋ thêlô, hathak Yisu Kilisi anêŋ athêŋ ma yaleŋ hik ya nena miŋ nombak am vose ami ek nobaloŋ auk lôk kapôlômim doŋtom iyom.

13 Aisê. Hatôm nombak Kilisi vose ni nenanena e? Mena ik ya Pol hathak alovalaŋaŋsiŋ ek môlô e? Mena môlô uthik ŋaŋ hathak Pol anêŋ athêŋ e? 14  c Yahathik Klispus lo Gaius iyom ma miŋ yahathik anyôla haviŋ ami ba intu yaleŋmavi anôŋ hadêŋ Wapômbêŋ 15 ek môlô te miŋ hatôm enaŋ nena yahathik môlô hathak yenaŋ athêŋ ami. 16  d Bôk yahathik Stepanas anêŋ avômalô doho. Ma injo betha bôk yahathik avômalô vi haviŋ la. 17 Odaŋô! Kilisi hêv ya ba yahalêm ek yanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi ma miŋ hêv ya ek yasik avômalô ami. Yahadô yambuliŋ Kilisi anêŋ alovalaŋaŋsiŋ imbitak êtôm nôm oyaŋ. Ba intu miŋ yahanaŋ anêŋ Abô Mavi êŋ ek yandôk thêlô leŋiŋ êtôm ŋê lôk auk bêŋ ethak idum ami.

Ŋê lôk auk bêŋ miŋ hêv ya sa ami

18  e Ma avômalô takatu ba esopa loŋôndê ŋama elaŋô abô hathak alovalaŋaŋsiŋ êŋ ba esoŋ nena abô molo. Ma doŋtom alalô takatu ba Wapômbêŋ hêv bulubiŋ ayala nena nôm êŋ ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ. 19  f Hatôm bôk eto nena,

“Tem yambuliŋ ŋê lôk auk bêŋ iniŋ auk
ma tem yambak iniŋ auk takêŋ pesa ba imbitak êtôm nôm oyaŋ.” g 
20  h Ma ŋê lôk auk bêŋ lôk ŋê ethak lôm bêŋ lôk kêdôŋwaga takatu ba evaloŋ kapya auk bêŋ bôlôŋ êntêk, thêlô aisê? Wapômbêŋ hik thô nena auk bêŋ takêŋ habitak auk molo. 21  i Wapômbêŋ ma anyô auk mavi ba hadô ek avômalô neyala yani esak auk luvôŋiŋ. Aêŋ ba hawa abô molo ek nêm vi atu ba êvhaviŋ bulubiŋ. 22 Ma avômalô Islael leŋiŋhaviŋ nêgê lavôŋiŋ ek nênêmimbiŋ. Ma Glik êbôlêm auk lôm bêŋ ek nênêmimbiŋ. 23  j Ma doŋtom yêlô anaŋ bêŋ nena Kilisi hama hathak alovalaŋaŋsiŋ. Auk êŋ habuliŋ avômalô Islael ba intu êpôlik. Ma ŋê loŋ buyaŋ elaŋô nena auk êŋ ma auk molo. 24  k Wapômbêŋ anêŋ auk molo êŋ ma auk bêŋ ek ŋê pik iniŋ auk. Ma Wapômbêŋ anêŋ pulusik ma lôklokwaŋ bêŋ ek ŋê pik iniŋ. Ba intu avômalô Islael lo Glik ma avômalô loŋ buyaŋ takatu ba Wapômbêŋ halam i ma eyala nena Kilisi ma Wapômbêŋ anêŋ lôklokwaŋ lôk anêŋ auk bêŋ.

26  l Aiyaŋ thêlô, môlô lemimimbi esak sêbôk atu ba elam môlô. Avômalô lôkthô miŋ êyê môlô bêŋ anôŋ nena ŋê lôk auk bêŋ mena anyô lôkmaŋgiŋ mena anyô lôk athêŋ bêŋ te ami. Mi. 27 Wapômbêŋ hawa auk molo anêŋ pik ek nêm mama êndêŋ ŋê lôk auk bêŋ ma hawa nômkama pik takatu ba pulusikna ek nêm mama êndêŋ ŋê lôklokwaŋ. 28 Ŋê takatu ba avômalô êyê hatôm yavoyav lôk nôm ôvathek lôk nôm oyaŋ lomaloma pik êntêk intu yani halam ek nêm auk bôlôŋ êntêk vê esak, 29  m ek anyô late miŋ hatôm êmbôi imiŋ Wapômbêŋ ma ami. 30  n Ma môlô ma Wapômbêŋ da hadum ba lêk ômô haviŋ Yisu Kilisi. Yani habitak hatôm Wapômbêŋ anêŋ auk atu ba hêv ek nêm alalô sa ek nêm kambom vuli lôk hapole alalô vê hêk kambom anêŋ ba lêk abitak thêthôŋ lôk matheŋ hamiŋ Wapômbêŋ ma. 31 Ba intu eto nena,

“Opalêla takatu ba êbôi ma nêmbôi esak Wapômbêŋ iyom.” o 
Copyright information for `HOT