a3:1-2Hib 5:12-13; 1Pi 2:2
b3:31Ko 1:10-11
c3:41Ko 1:12
d3:5Ap 18:24
e3:6Ap 18:4-11,27-28
f3:8Mat 16:27
g3:9Ep 2:20-22
h3:10-11Ais 28:16; 1Pi 2:4-6
i3:12-131Ko 4:5
j3:161Ko 6:19; 2Ko 6:16
kJop 5:13
lKapya Yeŋ 94:11

1 Corinthians 3

Avômalô Kolin evak i vose

a Aiyaŋ thêlô, sêbôk ma môlô osopa avômalô pik êntêk veŋiŋgwam ba osopa Kilisi hatôm amena kasek ba miŋ oaŋ nôm thekthek ami. Ba intu yahêv sum hadêŋ môlô ba miŋ yahanaŋ abô hatôm ŋê bôk ilumbak yôv iniŋ abô ami. Ba êntêk unum sum denaŋ e? b Môlô othak udum hatôm ŋê pik ba môlô lemimdaŋ lôk lemimŋaŋa c ma ôdôŋ yaŋ enaŋ nena, “Yêlô ma Pol anêŋ” ma vi enaŋ, “Yêlô ma Apolo anêŋ.” Êŋ ma hathak uik unim auk thô nena môlô ma ŋê pik.

d Aêŋ ba ya Pol ma opalê? Ma Apolo ma opalê? Yai ma Anyô Bêŋ anêŋ ŋê ku iyom! Yani hêv anyô tomtom da iniŋ ku ba hêv yaianiŋ ba intu môlô bôk ôêvhaviŋ yôv. e Yahavatho yaŋvêk ma Apolo hathak hêv ŋaŋ ma Wapômbêŋ da hadum ba yaŋvêk êŋ halumbak. Ba ôpatu ba havatho mena hêv ŋaŋ thai luvi ma nôm oyaŋ. Ma Wapômbêŋ iyom intu ba nôm avanôŋ. f Opalê atu ba havatho mena opalê atu ba hêv ŋaŋ, thai idum ku doŋtom ba tem neja vuli êtôm ida iniŋ ku atu idum.

g Yai adum Wapômbêŋ anêŋ ku iyom haviŋ i ma môlô ma anêŋ unyak lôk anêŋ ku kapô. 10  h Wapômbêŋ hêv wapôm hadêŋ ya ba yahabitak anyô lôkmaŋgiŋ ek yandav unyak. Ba yahalav landiŋ. Ma anyô vi etak pam thalôk lôk unyak vôv hayô hamô. Ma miŋ anyôla endav landiŋ yaŋda imbiŋ ami. Yisu Kilisi da intu landiŋ êŋ ba bôk hamiŋ yôv. Ba môlô ŋê ku tomtom noyabiŋ am katô ek nodav Wapômbêŋ anêŋ unyak êŋ. 12  i Waklavôŋ Idum Abô hayô ma tem injik ŋê ku takêŋ iniŋ ku sapêŋ êlêm yaiŋ. Ma atum tem esaŋ anyô tomtom iniŋ ku ek ênjê nena elav unyak êŋ mavi mena kambom. Ba intu uik siŋ hathak gol mena seleva mena valu mavi mena alokwaŋ kapi mena kamuŋ kondaŋ mena sesalik la, ma hêk môlôda. 14 Ma opalêla takatu ba iniŋ ku elav unyak êŋ mavi ma tem neja vuli. 15 Ma ôpatu ba atum hathaŋ anêŋ ku ma tem miŋ enja vuli ami. Ma doŋtom bulubiŋ hamô ba tem nêm ôpêŋ vê ênjêk atum.

Môlôda ma Wapômbêŋ anêŋ unyak

16  j Môlô ma Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ atu ba yanida hamô kapô. Oyala nôm êŋ mena mi? Ma Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ hamô môlô kapôlômim. 17 Môlô ma Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ atu ba yanida hamô kapô ba intu loŋ êŋ ma matheŋ! Ma ôpatu ba habuliŋ unyak matheŋ êŋ ma tem Wapômbêŋ imbuliŋ ôpêŋ aêŋ iyom.

Miŋ nobam anyô vi ami

18 Miŋ môlô nosau am ami! Môlô lemimhabi nena môlô ma ŋê lôkauk bêŋ hatôm ŋê lôk luvôŋiŋ bôlôŋ êntêk, êŋ ma notak. Ma noja alovalaŋaŋsiŋ anêŋ auk molo ek numbitak anyô lôk auk mavi. 19 Auk pik êntêk ma auk molo hêk Wapômbêŋ ma hatôm eto nena,

“Yani havaloŋ ŋê lôk auk bêŋ hathak thêlôda iniŋ auk ba êv yak.” k 
20 Ma abô yaŋ hanaŋ nena,

“Anyô Bêŋ hayala nena ŋê lôk auk bêŋ iniŋ auk ma anôŋ mi.” l 
21 Aêŋ ba miŋ nobam anyô te êmôŋ ek vi ami. Thêlô sapêŋ ma ŋê ku ek nênêm môlô sa iyom. 22 Pol lo Apolo ma Sipas lôk pik êntêk ma lôkmala lo ŋama ma lêk lo embeŋ yam ma nômkama lôk avômalô ma nôm takêŋ ma môlônim iyom. 23 Ma môlô ma Kilisi anêŋ ma Kilisi ma Wapômbêŋ anêŋ.

Copyright information for `HOT