c1:4Plp 2:9
d1:51Sto 17:13; Ap 13:33
eKapya Yeŋ 2:7
f2 Samuel 7:14
hLo 32:43
iKapya Yeŋ 104:4
jKapya Yeŋ 45:6-7
kKapya Yeŋ 102:25-27
lKapya Yeŋ 110:1
m1:14Sng 34:7; 91:11

Hebrews 1

Wapômbêŋ Nakaduŋ hamôŋ ek aŋela

Sêbôk bôlada ma Wapômbêŋ hanaŋ abô hadêŋ alalôaniŋ bumalô lôbôlôŋ hathak lavôŋiŋ lomaloma hale plopet veŋiŋbôlêk. a Ma lêk êntêk ma pik lo leŋ anêŋ daŋ lêk habobo ba yani hawa Nakaduŋ abôlêk ba hanaŋ abô hadêŋ alalô. Wapômbêŋ habi baŋ hayô hêk yani ma hêv nômkama sapêŋ lôk hapesaŋ nômkama sapêŋ hathak yani iyom. b Yani hik Lambô anêŋ deda lôkmaŋgiŋ thô ma alalô ayê yani hatôm ayê Lambô da. Ma yani havatho avômalô lôk nômkama sapêŋ loŋ aleba ilumbak mavi hathak anêŋ abô anêŋ lôklokwaŋ. Yani havôkwiŋ alalôaniŋ lelaik lôkthô vê ma halôk hamô Wapômbêŋ Lôkmaŋgiŋ anêŋ baŋ vianôŋ hamô malak leŋ. c Aêŋ ba yani hamô vuliŋ ek aŋela ma athêŋ atu ba êv hadêŋ yani ma bêŋ aêŋ iyom.

d Ma abô atu ba Anyô Bêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Yisu ma miŋ hanaŋ hadêŋ aŋela te ami. Mi. Hanaŋ hadêŋ Yisu iyom nena,

“O ma yenaŋ okna,
ma lêk êntêk ma yahabitak lemambô.” e 
Lôk hanaŋ nena,

“Ya anêm lemambô,
ma o ma yenaŋ okna.” f 
g Ma Wapômbêŋ hêv namalô bôp halôk ba halêm pik ma hanaŋ abô bute haviŋ nena,

“Wapômbêŋ anêŋ aŋela lôkthô nênêm yeŋ êndêŋ yani.” h 
Ma hanaŋ hathak aŋela nena,

“Anyô Bêŋ hapesaŋ anêŋ aŋela hatôm lovak
ma anêŋ ŋê ku takêŋ ma hatôm atum dahalaŋ.” i 
Ma doŋtom hanaŋ hathak Nakaduŋ nena,

“Wapômbêŋ, oda tem ômô anêm loŋ lôkliŋyak wak nômbêŋ intu sapêŋ,
ma tem oyabiŋ avômalô esak kobom thêthôŋ iyom.
Lemhaviŋ auk thêthôŋ ma hôpôlik ek auk lokbaŋ.
Ba intu Wapômbêŋ anêm Anyô Bêŋ halam o ba haŋgasô anêŋ nôm lêŋlêŋ hayô hamô o ek onja athêŋ bêŋ ek indum lemmavi.
Ma aŋela lôk avômalô miŋ êmôŋ ek o ami.” j 
10 Ma abô yaŋ hanaŋ nena,

“Sêbôk ba môŋ anôŋ ma O Anyô Bêŋ da holav pik anêŋ landiŋ,
ma leŋlêvôŋ ma oda anêm ku hopesaŋ hathak bahem.
11 Lôkthô tem ititip êtôm sôp ba mi.
Ma o iyom intu tem ômô thêthô.
12 Tem unduŋunduŋ pik êtôm kwêv daim,
ma tem ômbi sôp bô atu thô ma nuŋgwik lukmuk.
Ma oda tem ômô aêŋ,
ma anêm sondabêŋ anêŋ daŋ ma mi.” k 
13 Ma Wapômbêŋ bôk hanaŋ hadêŋ Nakaduŋ nena,

“Ômô yabaheŋ vianôŋ endeba yatak ŋê takatu ba ik vovak hadêŋ o nêmô vemkapô vibiŋ am.” l 
Ma miŋ bôk hanaŋ abô êŋ hadêŋ aŋela te ami ma mi.

14  m Aŋela ma êtôm ŋgôk yôhôk ek nindum Wapômbêŋ anêŋ ku ek nênêm ŋê takatu ba tem neja bulubiŋ sa.

Copyright information for `HOT