a10:3-4Hib 9:13
bKapya Yeŋ 40:6-8
c10:10Hib 9:12
d10:11Kis 29:38
e10:13Sng 110:1
f10:16Hib 8:10
gJelemaia 31:33
hJelemaia 31:34
i10:19Hib 4:16
j10:20Mat 27:51
k10:22Wkp 8:30; Ese 36:25; Ep 5:26
l10:25Hib 3:13
m10:26Hib 6:4-8
n10:27Ais 26:11
o10:28Lo 17:6; 19:15
p10:29-30Mat 12:30-32; 1Ko 11:27-29; Sng 135:14
qLo 32:35
rLo 32:36
s10:34Mat 5:11-12; 6:20
tHabakuk 2:3-4

Hebrews 10

Kilisi da hêv i hatôm da

Aêŋ ba abô balabuŋ ma abô dahô hathak nôm mavi lomaloma takatu ba tem imbitak. Nômkama takatu ba tem imbitak embeŋ yam ma nôm anôŋ. Ma balabuŋ tem miŋ injik ku anêŋ daŋ siŋ ba isik avômalô takatu ba êlêm ek nênêm yeŋ iniŋ kambom lôkthô vê ami. Avanôŋ. Da êv lôbôlôŋ hadêŋ sondabêŋ lôkthô miŋ hatôm indum ku êŋ ami. Ma da takêŋ hik ku daŋ siŋ, êŋ ma ŋê êbôk da tem netak iniŋ ku êv da. Ma hathik avômalô takatu ba êv yeŋ ba ibitak mabuŋ, êŋ ma tem thêlô leŋiŋmalaiŋ esak iniŋ kambom esak loŋbô ami. a Ma bokmaŋkao malô lôk bokmeme iniŋ thalaleŋ êntêk êŋ miŋ hathak hêv kambom vê ami. Mi anôŋ. Aêŋ ba sondabêŋ nômbêŋ intu ma ethak êv da takêŋ ek avômalô leŋimbi iniŋ kambom.

Aêŋ ba Kilisi halôk ba halêm pik ma hanaŋ,

“Alim lôk ya lomaloma atu ba êbôk hatôm da ma miŋ hatôm anêm lemhaviŋ ami,
aêŋ ba bôk hopesaŋ yaleŋviŋkupik yôv.
Da êbôk hathak atum lôk kambom anêŋ da
miŋ lemmavi ami.
Êŋ ma yahanaŋ, ‘Ya êntêk. Bôk eto hêk kapya hathak ya nena
yahalêm ek yandum O Wapômbêŋ anêm lemhaviŋ.’” b 
Abô balabuŋ hanaŋ nena nênêm da, ma doŋtom Yisu hanaŋ, “Alim lôk ya lomaloma takatu ba êbôk hatôm da lôk da êbôk hathak atum lôk kambom anêŋ da ma miŋ lemhaviŋ lôk lemmavi ami.” Vêm ma yani hanaŋ, “Ya êntêk. Yahalêm ek yandum anêm lemhaviŋ.” Yani hatak nôm lukmuk ek enja yaŋ bô anêŋ loŋ. 10  c Ma hasopa Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ba hêv anêŋ liŋkupik hatôm da ek indum alalô nambitak matheŋ ba hik ku êŋ anêŋ daŋ siŋ.

11  d Ŋê êbôk da imiŋ wak nômbêŋ intu ek nindum iniŋ ku nêmbôk da. Thêlô êbôk da êŋ lôbôlôŋ. Ma doŋtom iniŋ da êŋ miŋ hathak hêv kambom vê ami. Mi anôŋ. 12 Ma anyô yaŋ atu ba hadum anêŋ ku habôk da ma habôk bôlôŋ doŋtom iyom ma da êŋ hadum ku hamô hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ek hêv kambom vê. Vêm ma hi hamô Wapômbêŋ baŋ vianôŋ 13  e ma hayabiŋ waklavôŋ atu ba netak ŋê ik vovak hadêŋ yani nêmô yani vakapô vibiŋ am. 14 Yani hêv da bôlôŋ doŋtom iyom. Ba intu hadum ba avômalô ibitak matheŋ ba lêk êyô uŋlôv atu ba nêmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ.

15 Ma Lovak Matheŋ hathak hanaŋ hadêŋ alalô hathak nôm êŋ nena,

16  f  “Anyô Bêŋ hanaŋ nena,
‘Wak êŋ ma tem yambak tabô imbiŋ thêlô nena,
“Tem yatak yenaŋ abô balabuŋ êndôk thêlô kapôlôŋiŋ lôk yato ênjêk iniŋ auk.” ’” g 
17 Êŋ ma hanaŋ,

“Thêlôniŋ kambom lôk ibuliŋ abô balabuŋ
ma tem miŋ yaleŋimbi esak loŋbô ami.” h 
18 Aêŋ ba nôm takatu ba bôk êv vê, êŋ ma tem miŋ nêmbôk kambom anêŋ da esak loŋbô ami.

Alôana bidoŋ ek Wapômbêŋ

19  i Aiyaŋ thêlô, avanôŋ! Nômla miŋ havaloŋ alalô loŋ ek nayô Loŋ Matheŋ Anôŋ Biŋ kapô ba ana ami. Ma Yisu anêŋ thalaleŋ 20  j hadabêŋ sôp êŋ kisi ba habitak hatôm alalôaniŋ loŋôndê lôkmala lukmuk atu ba hêv liŋkupik hatôm da ek ku êŋ. 21 Ba yani ma alalôaniŋ anyô habôk da mavi anôŋ atu ba hayabiŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô. 22  k Ma yani hapaliv thalaleŋ halôk alalô kapôlôŋiŋ ba hêv alalôaniŋ leŋiŋmalaiŋ vê. Ma alalôaniŋ leŋviŋkupik ma bôk ithik hathak ŋaŋ mabuŋ. Aêŋ ba alalô nanêm kapôlôŋiŋ lôk nabaloŋ alalôaniŋ aêvhaviŋ loŋ lôklokwaŋ ek alalô ana bidoŋ ek Wapômbêŋ. 23 Ôpatu ba havak abô êŋ ma miŋ hanaŋ abôyaŋ ami. Ba intu bôk alalô aêv maleŋiŋ hadêŋ aêvhaviŋ atu ba anaŋ hi yaiŋ lôklokwaŋ. Ma alalô nabaloŋ aêvhaviŋ êŋ loŋ ma miŋ nande lelaliliŋ ami. 24 Lôk naŋgik alalôaniŋ auk liŋ ma nambatho i loŋ esak kobom leŋiŋimbiŋ i ma nandum mavi lomaloma. 25  l Avômalô vi êdô anêŋ nesak doŋtom. Ma alalô ma miŋ nandum aêŋ ami ma nasôi ba naya ek malê nena waklavôŋ lêk habobo.

Alalô miŋ nandô Wapômbêŋ ami

26  m Ôpatu ba hayala Wapômbêŋ anêŋ abô anôŋ ma doŋtom hêv anêŋ auk ek indum kambom lôbôlôŋ, êŋ ma kambom anêŋ da bôk hale ba hi yôv. 27  n Ba intu ôpêŋ hakô ba hayabiŋ ek indum abô lôk êndôk atum dahalaŋ atu ba tem imbuliŋ ŋê takatu ba leŋiŋmaniŋ hathak Wapômbêŋ. 28  o Sêbôk ba anyô te havôliŋ dôm ek Mose anêŋ abô balabuŋ ba anyô ju la êpôm ba enaŋ yani bêŋ, ôpêŋ ma ik vônô ba avômalô la miŋ kapôlôŋ malaiŋ hathak ôpêŋ ami. 29  p Aêŋ ba lemhabi aisê? Alalô bôk ayala yani atu ba hanaŋ,

“Nijik anyô leŋkadôk liŋ, êŋ ma yenaŋ ku ba tem yandum.” q 
Ma abô yaŋ hanaŋ nena,

“Anyô Bêŋ tem indum abô ek anêŋ avômalô.” r 
Ba intu ôpatu ba havak Wapômbêŋ Nakaduŋ pesa ma hayê thalaleŋ tabô atu ba hadum yani habitak matheŋ hatôm nôm oyaŋ ba hanaŋ abôma hathak Lovak Matheŋ anêŋ wapôm, êŋ ma tem enja anêŋ vuli atu ba kambom anôŋ ek ŋê takatu ba evak Mose anêŋ balabuŋ pesa.
31 Alikakna. Hôêv yak halôk Wapômbêŋ Lôkmala baŋ ba havaloŋ o, êŋ ma malaiŋ bomaŋ.

Alalôaniŋ êvhaviŋ imiŋ lôklokwaŋ

32 Lemimimbi sêbôk ba owa deda. Ma uik vovak bêŋ ba owa vovaŋ ma doŋtom umiŋ lôklokwaŋ. 33 Wak doho ma etak môlô umiŋ piklêvôŋ ba ethaŋ môlô ma ik môlô. Ma wak doho ma othak umiŋ yani loŋ siŋ ek hôêv yani thêvô. 34  s Ma môlô lemimhikam hathak thêlô takatu ba êmô koladôŋ. O kambom mi ma sôp bidoŋ ewa anêm nômkama oyaŋ. Ma hoyala nena anêm nômkama mavi takatu ba anêŋ daŋ mi êntêk hovaloŋ loŋ denaŋ. Aêŋ ba lemimmavi.

35 Anêm payeŋ mavi tem êpôm o. Ba intu miŋ ôkô ba ômbi anêm hôêvhaviŋ ni ami. 36 Ma umiŋ lôklokwaŋ ba undum Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ ek onja nôm takatu ba yani bôk havak abô yôv haviŋ avômalô takatu ba êvhaviŋ. 37 Kasana iyom,

“Yani atu ba halêm ma tem êlêm ma tem miŋ esau ami.
38 Ma ŋê thêthôŋ ida êvhaviŋ wak nômbêŋ intu sapêŋ.
Ma ôpatu ba havôliŋ dôm
ma tem miŋ yaleŋmavi esak yani ami.” t 
39 Yôv. Alalô miŋ hatôm ŋê takatu ba êdô Wapômbêŋ ba tem nêpôm malaiŋ ami. Mi. Alalô ma avômalô aêvhaviŋ ba tem Wapômbêŋ nêm alalô bulubiŋ.

Copyright information for `HOT