a7:1-2Stt 14:17-20
b7:5Nam 18:21
c7:14Ais 11:1; Mat 2:6; ALK 5:5
d7:15-17Hib 5:6
eKapya Yeŋ 110:4
g7:21Hib 5:6
hKapya Yeŋ 110:4
i7:22Hib 8:6; 12:24
k7:27Hib 5:3

Hebrews 7

Melkisedek ma bêŋ ek ŋê Livai

a Melkisedek êŋ ma Selem iniŋ kiŋ ma Wapômbêŋ Lôkmaŋgiŋ anêŋ anyô habôk da. Ablaham hik vovak hadêŋ kiŋ doho ba hamô i lu ma havôhi. Ma Melkisedek hapôm ba hêv mek hadêŋ yani. Ablaham hawa nômkama vovak ba habi sam hi ôdôŋ laumiŋ ba hêv ôdôŋ te hadêŋ yani. Yani anêŋ athêŋ anêŋ ôdôŋ nena “Anyô Thêthôŋ”. Anêŋ athêŋ yaŋ nena “Selem iniŋ Kiŋ” ba anêŋ ôdôŋ nena “Kiŋ Yôhôk”. Yani anêŋ lambô lo talêbô mi ma miŋ ekatuŋ anêŋ limi ami. Miŋ eyala anêŋ waklavôŋ evathu lôk hama ami. Yani hatôm Wapômbêŋ nakaduŋ atu ba habôk da wak nômbêŋ intu sapêŋ.

Odaŋô! Melkisedek êŋ ma anyô lôk athêŋ bêŋ. Ablaham ma avômalô Islael iniŋ lim, anyô lôk athêŋ bêŋ aêŋ iyom. Ma havak nômkama takatu ba hik vovak ba hawa vose hi ôdôŋ laumiŋ ba hêv ôdôŋ te hadêŋ Melkisedek. b Ma abô balabuŋ hanaŋ nena avômalô Islael nênêm iniŋ nômkama takatu ba evak vose hi ôdôŋ laumiŋ ba nênêm ôdôŋ te êndêŋ ŋê êbôk da. Ŋê êbôk da takêŋ ma Livai anêŋ limi. Thêlô lôkthô ma avômalô Islael ba ŋê lôk iviyaŋ. Thêlô ma Ablaham anêŋ limi. Yani ma miŋ Livai anêŋ thalaleŋ te ami. Ma doŋtom hawa nômkama ôdôŋ laumiŋ takatu te ba hêv mek hadêŋ Ablaham atu ba Wapômbêŋ habutiŋ abô haviŋ yani. Alalô lôkthô ayala nena anyô lôk athêŋ bêŋ hêv mek hadêŋ anyô lôk athêŋ yaô. Ŋê ôdôŋ ju atu ba ewa nômkama ôdôŋ laumiŋ anêŋ ôdôŋ te. Ŋê êbôk da takêŋ ma ôdôŋ yaŋ êlêm anêŋ Livai anêŋ ba bôk ema. Ma yaŋ ma Melkisedek ba Wapômbêŋ anêŋ abô hanaŋ nena yani miŋ hama ami. Auk yaŋ ma aêntêk. Yani hapôm Ablaham ma hayê nena Livai hamiŋ Ablaham kapô denaŋ. Ba intu Ablaham lo Livai êŋ ewa nôm ôdôŋ ali êŋ ba êv hadêŋ yani. Aêŋ ba ôpatu ba hathak hawa nôm ôdôŋ êŋ, lêk yani hêv hadêŋ anyô yaŋ.

Da lukmuk anêŋ lôklokwaŋ ma bêŋ ek da bô

11 Wapômbêŋ hêv abô balabuŋ hadêŋ avômalô. Ma hanaŋ hadêŋ Livai anêŋ thalaleŋ nena thêlô nimbitak ŋê êbôk da. Ma doŋtom thêlô miŋ idum Wapômbêŋ anêŋ ku ba êyô anêŋ uŋlôv ami. Aêŋ ba Wapômbêŋ hêv anyô habôk da lukmuk. Anyô lukmuk atu ba habôk da ma hatôm Melkisedek. Yani miŋ hatôm Alon lôk ŋê Livai ami. 12 Ma ôpatu ba habôk da lukmuk ma yaŋda ek ŋê êbôk da vi. Ba intu abô balabuŋ lukmuk habitak. 13 Abô balabuŋ hanaŋ nena ŋê êbôk da takêŋ ibitak anêŋ ôdôŋ te iyom iniŋ thalaleŋ. Ma anyô habôk da lukmuk êntêk ma miŋ habitak anêŋ ŋê êbôk da bô takatu iniŋ thalaleŋ te ami. Mi. Ôpêŋ anêŋ thalaleŋ miŋ ethak idum ku êmô loŋ êbôk da êŋ ami. 14  c Alalô lôkthô ayala nena alalôaniŋ Anyô Bêŋ ma habitak anêŋ Juda anêŋ thalaleŋ. Ma Mose bôk hanaŋ nena Livai anêŋ thalaleŋ ma tem nimbitak ŋê êbôk da ma Juda ma mi. 15  d Avanôŋ! Alalô ayê katô nena anyô êntêk êŋ habôk da ma yaŋda. Wapômbêŋ hanaŋ,

“O ma anyô hôbôk da hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ hatôm Melkisedek.” e 
Ôpêŋ habôk da hatôm Melkisedek ma doŋtom miŋ habitak anêŋ ŋê êbôk da iniŋ thalaleŋ hatôm abô balabuŋ hanaŋ ami. Mi. Anêŋ lôklokwaŋ ma bêŋ ba anyôla miŋ hatôm imbuliŋ yani ami. Aêŋ ba ôpêŋ ma anyô lukmuk ek habôk da.

18  f Abô balabuŋ môŋ ma anêŋ lôkliŋyak mi ba miŋ hatôm injik ku anêŋ daŋ siŋ ami. Ba intu Wapômbêŋ hêv abô balabuŋ êŋ vê. Ma hêv nôm mavi anôŋ yaŋ ba hawa balabuŋ bô êŋ anêŋ loŋ. Ma alalô aêv maleŋiŋ hadêŋ nôm lukmuk êŋ ek ana bidoŋ ek Wapômbêŋ.

20 Ma Wapômbêŋ hêv ku nêmbôk da hadêŋ Livai anêŋ thalaleŋ. Ma doŋtom havak abô hathak anyô yaŋ. 21  g Avanôŋ! Wapômbêŋ havak abô haviŋ ôpêŋ ek imbitak anyô habôk da ba hanaŋ,

“Anyô Bêŋ bôk havak abô ma miŋ hatôm injik anêŋ auk liliŋ ami,
‘O ma anyô hôbôk da wak nômbêŋ intu sapêŋ.’” h 
22  i Ba intu Yisu ma hatôm Wapômbêŋ anêŋ tabô lukmuk atu ba mavi anôŋ ba hamôŋ ek tabô bô.

23 Sêbôk ma ŋê êbôk da ema ma yaŋ habitak hawa loŋ ek indum ku ba intu ŋê êbôk da bêŋ anôŋ. 24  j Ma doŋtom Yisu hamô hatôm wak nômbêŋ intu sapêŋ ek enaŋ injik Wapômbêŋ liŋ ek nêm avômalô sa ba hik ku anêŋ daŋ siŋ. Aêŋ ba hêv bulubiŋ hadêŋ avômalô takatu ba êvhaviŋ yani ek ini êndêŋ Wapômbêŋ. Ma anêŋ ku êmbôk da intu anêŋ daŋ mi.

26 Avanôŋ. Anyô bêŋ habôk da atu tem nêm alalô sa. Yani ma matheŋ ma kambom lo lelaik mi ma hamô seka ek ŋê kambom lôk hamô vuliŋ anôŋ ek nômkama nômbêŋ intu sapêŋ. 27  k Yisu hêv i hatôm da ek nêm kambom vê. Da êŋ ma da lôkthô anêŋ daŋ. Ŋê bêŋ êbôk da vi ma wak nômbêŋ intu ma êbôk da ek nêm thêlôda iniŋ kambom vê vêm ka nêmbôk avômalô iniŋ da nênêm iniŋ kambom vê embeŋ yam. Ma Yisu êŋ ma miŋ hatôm ŋê êbôk da takêŋ ami. 28 Abô balabuŋ halam ŋê voloŋ ek nimbitak ŋê bêŋ êbôk da. Ma doŋtom abô atu ba havak haveŋ yam ma halam nakaduŋ ba hadum ku êŋ aleba hayô uŋlôv ek êmô êtôm wak nômbêŋ intu sapêŋ.

Copyright information for `HOT