c4:61Pi 5:5
dGutpela Sindaun 3:34
e4:7Ep 6:12
f4:8Ais 1:16; Sek 1:3; Mal 3:7
g4:10Jop 5:11; 1Pi 5:6
j4:14Sng 39:5,11; Snd 27:1

James 4

Anyô lahaviŋ nômkama pik ma hatôm hik vovak hadêŋ Wapômbêŋ

a Malê te hadum ba môlô lemimŋaŋa ba uik vovak haviŋ am? Nôm takêŋ halêm anêŋ unim thethaŋak takatu ba ibisôk ek nundum kambom lomaloma e? Intu êŋ. Môlô lemimhaviŋ nômlate atu ba mi hêk môlô. Ba intu môlô malemimkilik hathak nôm êŋ ba uik anyô vônô ma doŋtom miŋ owa ami. Êŋ ma hadum môlô lemimŋaŋa ba uik vovak hathak. Môlô miŋ onaŋ hik Wapômbêŋ liŋ ami ba intu miŋ owa ami. Ma onaŋ hik yani liŋ hathak nômlate ma miŋ othak owa ami eka? Unim auk ma lokbaŋ ba lemimhaviŋ noja ek injik unim thethaŋak vônô iyom. Ba intu yani havasiŋ nôm êŋ ek môlô.

b Môlô ma hatôm avômalô takatu ba idum sek waliliŋ ba êpôlik ek Wapômbêŋ ma evaloŋ nômkama pik majaŋ. Odaŋô! Opalêla takatu ba leŋiŋhaviŋ nômkama pik ma pik anêŋ ŋê môlô ba hatôm ik vovak hadêŋ Wapômbêŋ. Wapômbêŋ anêŋ abô te bôk hanaŋ nena, “Wapômbêŋ madaluk ladaŋ hathak auk lôkmala atu ba hêv hadêŋ alalô.” Hosoŋ nena abô êŋ ma nôm oyaŋ e? Mi anôŋ! c Ma Wapômbêŋ lahaviŋ nêm alalô sa ba intu habi anêŋ wapôm sam bêŋ anôŋ hadêŋ alalô. Hatôm anêŋ kapya hanaŋ nena,

“Wapômbêŋ havasiŋ ek ŋê êbôi ma hêv wapôm ek ŋê etauviŋ i.” d 
e Aêŋ ba nodovak Wapômbêŋ. Ma nobasiŋ am ek Sadaŋ, êŋ ma tem yani etak môlô ba êsôv. f Ma unu bidoŋ ek Wapômbêŋ ma tem yani êlêm bidoŋ ek môlô. Ma môlô ŋê takatu ba udum kambom, nusik bahemim ek nundum mavi. Ma môlô ŋê auk ju, notak auk yaŋ ek unim kapôlômim imbitak mabuŋ mavi. Ma lemimimbi môlônim kambom ba nodaŋ lôk lemimmalaiŋ. Ma miŋ nomalik lôk lemmavi ami. Mi, kapôlômim malaiŋ ba nodaŋ asêŋ malêŋ. 10  g Notauviŋ am ênjêk Anyô Bêŋ ma, ma tem êsô môlô liŋ.

Miŋ nonaŋ abôma esak anyô vi ami

11 Aiyaŋ thêlô, miŋ nonaŋ abôma esak môlôviyaŋ ami. Môlô takatu ba onaŋ abôma hathak môlôviyaŋ mena otatale môlôviyaŋ, êŋ ma hatôm onaŋ abôma lo otatale abô balabuŋ. Ma otatale abô balabuŋ, êŋ ma miŋ osopa abô balabuŋ êŋ ami. Mi, ubitak hatôm abô balabuŋ anêŋ alaŋ. 12  h Ma doŋtom abô balabuŋ anêŋ alaŋ ma doŋtom iyom. Yani êŋ iyom hatôm indum abô ek anêŋ mavi nêmô ma anêŋ kambom nêmbini. O opalê ba honaŋ avômalô iniŋ kambom bêŋ?

Miŋ nobam amda ami

13  i Odaŋô katô! Môlô takatu ba onaŋ, “Yaô mena yamuŋ la ma tem yêlô ana malak bêŋ te ek nandum ku valu êtôm sondabêŋ te êmô loŋ êŋ ek napôm valuseleŋ bêŋ.” 14  j Aisê ka onaŋ aêŋ? Oyala nôm atu ba tem imbitak e? Mi, ôthôŋ nôm atu ba tem imbitak êndêŋ yamuŋ! Ma môlônim lôkmala ma hatôm atum yova atu ba hamô dokte iyom ma tem mi. 15 Aêŋ ba mavi ek môlô nonaŋ aêntêk, “Anyô Bêŋ anêŋ lahaviŋ, êŋ ma tem yêlô namô lôkmala ba nandum nôm takatu ba leŋiŋhabi ek nandum.” 16 Ma doŋtom môlô othak ôbôam ba obam am. Êŋ ma kambom. 17  k Aêŋ ba opalê atu ba hayala kobom mavi ma doŋtom miŋ hadum ami, êŋ ma hadum kambom.

Copyright information for `HOT