a20:9Ais 5:1
bKapya Yeŋ 118:22
c20:18Ais 8:14-15
e20:28Lo 25:5
f20:37Kis 3:6
gKapya Yeŋ 110:1

Luke 20

Yisu, opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o?

(Mat 21:23-27; Mak 11:27-33)

Wak te ma Yisu hadôŋ avômalô hamô Wapômbêŋ anêŋ unyak matheŋ anêŋ piklêvôŋ ba hanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi hadêŋ i. Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ ethak doŋtom haviŋ ŋê bêŋbêŋ ba i hadêŋ Yisu. Ma thêlô enaŋ, “Opalê hêv athêŋ bêŋ hadêŋ o lôk hêv ku hadêŋ o ba intu hudum nôm takêntêk?”

Ma Yisu hanaŋ viyaŋ nena, “Tem yanaŋ injik môlô liŋ esak abô te aêŋ iyom. Opalê hêv ku nisik avômalô êndôk ŋaŋ hadêŋ Jon? Wapômbêŋ leŋ? Mena anyô pik?”

Ma thêlôda enaŋ hadêŋ i nena, “Alalô anaŋ nena Wapômbêŋ hêv ku êŋ hadêŋ Jon ma tem yani enaŋ, ‘Ma aisê ka môlô miŋ ôêvhaviŋ yani ami?’ Ma doŋtom alalô anaŋ nena, ‘Anyô pik te hêv ku êŋ,’ êŋ ma avômalô tem nijik alalô esak valu ek malê nena thêlô êvhaviŋ nena Jon ma plopet te.”

Ma thêlô enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Yêlô athôŋ paliŋ.”

Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô, “Aêŋ ba miŋ hatôm yandam ôpatu ba hêv athêŋ bêŋ hadêŋ ya anêŋ athêŋ bêŋ êndêŋ môlô ami. Ma mi.”

Abô loŋ kapô hathak ŋê kambom eyabiŋ ku yak waiŋ

(Mat 21:33-46; Mak 12:1-12)

a Ma Yisu hanaŋ abô loŋ kapô te hadêŋ avômalô, “Anyô te havatho anêŋ ku yak waiŋ ma hêv hadêŋ ŋê ku doho ek neyabiŋ ba hanaŋ nena, ‘Waklavôŋ yak waiŋ hik anôŋ ma nombak vose ni ôdôŋ ju ba nônêm vi êndêŋ ya ma noja vi êtôm môlônim vuli.’ Ma hi hamô loŋ buyaŋ sawa daim. 10 Ma waklavôŋ yak waiŋ hik anôŋ hayô ma hêv anêŋ anyô ku te ba hi hadêŋ thêlô ek enja anêŋ sam. Ma doŋtom thêlô ik yani kambom ba êv yani hi oyaŋ. 11 Êŋ ma ku anêŋ alaŋ hêv anyô ku yaŋ ba hi hadêŋ thêlô, ma doŋtom thêlô idum kobom kambom hadêŋ yani lôk ik yani ma êv yani vê oyaŋ ba hi. 12 Yôv ma hêv anyô ku te lô ba hi, ma doŋtom ŋê ku takêŋ ibuliŋ yani ma êvôv yani ba ibi yani hi.

13 “Aêŋ ba ku alaŋ hanaŋ hadêŋ yanida nena, ‘Yandum malê? Tem yanêm yenaŋ okna atu ba yaleŋhaviŋ bêŋ anôŋ. Yahadum aêŋ ma tem nedaŋô anêŋ abô.’ 14 Ma doŋtom ŋê ku êyê namalô hayô ma enaŋ hadêŋ i nena, ‘Ôpêntêk ma ku alaŋ anêŋ nakaduŋ ba tem eyabiŋ lambô anêŋ ku. Alalô ik yani vônô ma ku êŋ tem imbitak alalôaniŋ.’ 15 Ba intu evaloŋ yani ba êvôv hale yaiŋ ma ik yani vônô.

“Aêŋ ba ku anêŋ alaŋ tem indum malê êndêŋ thêlô?
16 Tem ni injik ŋê ku takêŋ vônô ma nêm ku êŋ êndêŋ anyô vi ek neyabiŋ.”

Ma avômalô elaŋô abô loŋ kapô êŋ ma enaŋ, “Yêlô adô abô loŋ kapô êŋ injik anôŋ!”

17 Ma doŋtom Yisu hatitiŋ thêlô lôklokwaŋ ma hanaŋ, “Ma bôk eto abô êntêk aêŋ eka?

“‘Valu atu ba ŋê elav unyak êpôlik hathak,
ma lêk habitak landiŋ anôŋ.’ b 
18  c Ma avômalô takatu ba êv yak hayôhêk valu êntêk, ma tem nipup nenanena. Mena valu êŋ hêv yak hayôhêk anyôla, ma tem ipulusik ba imbitak malimmalim.”

19 Ma ŋê bêŋbêŋ êbôk da lôk ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ eyala nena Yisu hanaŋ abô loŋ kapô êŋ hathak thêlô. Ba intu êbôlêm loŋôndê ek nebaloŋ yani, ma doŋtom êkô hathak avômalô.

Nênêm takis êndêŋ Sisa mena dô

(Mat 22:15-22; Mak 12:13-17)

20  d Yôv ma ŋê bêŋbêŋ maleŋ hadahaliŋ Yisu ek nebaloŋ yani esak anêŋ abô. Ma thêlô êv ŋê kambom doho vuli ek nimbitak êtôm ŋê thêthôŋ ek nesau Yisu. Thêlô elav gwasilim ek nebaloŋ Yisu anêŋ abô êndôk ba nênêm yani êndêŋ Lom iniŋ anyô bêŋ Pailat. 21 Êŋ ma thêlô enaŋ hadêŋ Yisu nena, “Kêdôŋwaga, yêlô ayala nena anêm abô sapêŋ ma abô avanôŋ iyom. Ma hudum kobom doŋtom hadêŋ avômalô sapêŋ lôk hôdôŋ avômalô hathak Wapômbêŋ anêŋ abô ma thêthôŋ iyom. 22 Aêŋ ba lemhabi aisê? Bumalô iniŋ balabuŋ hanaŋ nena yêlô hatôm nanêm valuseleŋ êndêŋ Sisa mena mi e?”

23 Yisu hayala thêlôniŋ auk ba hanaŋ hadêŋ thêlô, 24 “Môlô uŋgwik valuseleŋ te thô ek yaŋgê. Opalê anêŋ dahô lôk athêŋ hêk valuseleŋ êntêk?” Ma thêlô enaŋ, “Sisa.”

25 Êŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Sisa anêŋ nômkama ma nônêm êndêŋ Sisa da. Ma Wapômbêŋ anêŋ nômkama ma nônêm êndêŋ Wapômbêŋ da.”

26 Yisu hanaŋ aêŋ ba avômalô sapêŋ elaŋô. Ba intu ŋê êŋ miŋ hatôm nebaloŋ yani esak anêŋ abô ami. Ma esoŋ kambom hathak anêŋ abô ba thêlô bônôŋ.

Abô hathak ŋê ŋama tem nimbiyô aisê

(Mat 22:23-33; Mak 12:18-27)

27 Ma Sadyusi doho i hadêŋ Yisu. Thêlô ma ôdôŋ te atu ba enaŋ nena ŋê ŋama tem miŋ nimbiyô esak loŋbô ami. Aêŋ ba intu enaŋ hik Yisu liŋ nena, 28  e “Kêdôŋwaga, Mose hato hadêŋ alalô nena, ‘Anyô te hama ba nali mi ma anêŋ yaŋ hamô, ma enja avi tôp êŋ ek imbi yaŋ atu ba hama anêŋ nakaduŋ vê.’ 29 Aêŋ ba ŋê lôk iviyaŋ baheŋvi ba lahavuju êmô. Ma bôp hawa avi te ba hama ma nakaduŋ mi. 30 Ma nôk enja avi tôp êŋ, hawa ba hama ba nakaduŋ mi. 31 Ma ŋgwa aêŋ iyom. Ma iviyaŋ takatu ba êmô ma nesopa kobom doŋtom êŋ iyom. 32 Vêm ma avi tôp êŋ hama haviŋ. 33 Ma waklavôŋ ŋê ŋama iviyô hathak loŋbô ma avi tôp atu ba ŋê lôk iviyaŋ baheŋvi ba lahavuju takatu ba ewa ma alisê te anêŋ avi?”

34 Ma Yisu hanaŋ viyaŋ hadêŋ thêlô nena, “Avômalô pik ethak ewa i, 35 ma doŋtom avômalô takatu ba Wapômbêŋ hêv i bulubiŋ ba ewa lôkmala hathak loŋbô, thêlô êŋ miŋ hatôm neja i esak loŋbô ami. 36 Thêlô ma tem nêtôm aŋela ba intu tem miŋ nema ami. Wapômbêŋ bôk hik thêlô liŋ yôv hêk ŋama ba intu hik thô nena thêlô ma yani anêŋ nali.

37  f “Mose da anêŋ abô hik thô nena ŋê ŋama tem nimbiyô esak loŋbô. Sêbôk ba Mose hayê atum hathaŋ hamô alokwaŋ liŋ ma halam Anyô Bêŋ nena ‘Ablaham lo Aisak ma Jekop iniŋ Wapômbêŋ.’ 38 Alalô ayala nena Wapômbêŋ ma miŋ ŋê ŋama iniŋ Wapômbêŋ ami. Mi, yani ma ŋê lôkmala iyom iniŋ Wapômbêŋ ek malê nena yani hayala nena avômalô lôkthô ma êmô lôkmala.”

39 Ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ doho elaŋô abô êŋ ma enaŋ hadêŋ Yisu aêntêk, “Êê, Kêdôŋwaga, anêm abô ma mavi anôŋ!” 40 Ma avômalô sapêŋ elaŋô anêŋ abô ba êkô ma miŋ enaŋ hik yani liŋ ek nesau yani esak loŋbô ami.

Mesia ma opalê anêŋ lim lukmuk?

(Mat 22:41-23:36; Mak 12:35-40; Luk 11:37-54)

41 Yôv ma Yisu hanaŋ hadêŋ thêlô nena, “Avômalô ethak enaŋ nena Mesia ma Devit anêŋ lim lukmuk eka? 42 Hêk Kapya Yeŋ kapô ma Devit da hanaŋ aêntêk,

“‘Anyô Bêŋ Wapômbêŋ hanaŋ hadêŋ yenaŋ Anyô Bêŋ Mesia nena,
“Ômô yabaheŋ vianôŋ
43 endeba yatak ŋê takatu ba ik vovak hadêŋ o nêmô vemkapô vibiŋ am.” ’ g 
44 Ma Devit da bôk halam Mesia nena anêŋ Anyô Bêŋ. Ma aisê ka Mesia ma yani anêŋ lim lôk anêŋ Anyô Bêŋ imbiŋ?”

45 Avômalô elaŋô Yisu anêŋ abô imiŋ denaŋ ma Yisu hanaŋ hadêŋ anêŋ ŋê ku aêntêk, 46 “Môlô noyabiŋ am ek ŋê lôkauk hathak abô balabuŋ. Thêlô leŋiŋhaviŋ nijik kwêv daim kêkêlô ba nembeŋ ek avômalô nebam i. Ma leŋiŋhaviŋ avômalô nenaŋ nena, ‘Waklêvôŋ anyô bêŋ’ êmô loŋ ethak doŋtom halôk. Ma leŋiŋhaviŋ nêmô êtôm ŋê bêŋbêŋ êmô unyak yeŋ kapô. Ma avômalô eŋgabôm nôm bêŋ ma leŋiŋhaviŋ nejaŋ nôm êmô ŋê bêŋbêŋ iniŋ loŋ ethak êmô. 47 Thêlô esau avi tôp ek neja iniŋ unyak ba eteŋ mek daim bomaŋ ek avômalô nêgê. Wapômbêŋ tem nêm vovaŋ kambom êndêŋ i.”

Copyright information for `HOT