a15:21Ko 10:24,33
bKapya Yeŋ 69:9
c15:42Ti 3:16
e15:8Mat 15:24
f15:9Ap 3:25
gKapya Yeŋ 18:49
hLo 32:43
iKapya Yeŋ 117:1
j15:12ALK 5:5
lAisaia 11:10
n15:202Ko 10:15-16
oAisaia 52:15
q15:25-261Ko 16:1-4
r15:26Ap 24:17; 1Ko 16:1; 2Ko 8:1; 9:2,12
s15:271Ko 9:11
u15:302Ko 1:11; Kol 4:3; 2Te 3:1

Romans 15

Nundum nômkama lôkthô ek nônêm môlôviyaŋ sa

Alalô takatu ba aêvhaviŋ lôklokwaŋ miŋ nasopa alalôaniŋ leŋiŋhaviŋ iyom ami. Mi, nanêm avômalô takatu ba iniŋ êvhaviŋ pulusikna sa ba naja iniŋ malaiŋ imbiŋ. a Ma alalô tomtom leŋiŋimbi alalôaniŋ iviyaŋ ek nanêm i sa ek iniŋ êvhaviŋ imbitak lôklokwaŋ. Êtôm Kilisi da bôk hadum ba miŋ hasopa yanida anêŋ lahaviŋ ami. Mi, bôk eto nena,

“Wapômbêŋ, abôma atu ba enaŋ hathak o ma lêk hapôm ya haviŋ.” b 
c Abô lôkthô atu ba bôk eto hêk Wapômbêŋ anêŋ kapya ma eto ek êndôŋ alalô ek namô maliŋyaô lôk nêm alalô thêvô ek alalô nanêm maleŋiŋ ek Wapômbêŋ anêŋ bulubiŋ.

Wapômbêŋ atu ba hathak havatho môlô loŋ ek nômô maliŋyaô lôk hêv môlô thêvô ma tem indum ba môlô kapôlômim imbitak doŋtom êtôm Yisu Kilisi anêŋ lahaviŋ. Ek môlô sapêŋ kapôlômim doŋtom lôk auk doŋtom ba nônêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ Wapômbêŋ alalôaniŋ Anyô Bêŋ Yisu Kilisi anêŋ Lambô.

Yisu halêm ek nêm avômalô Islael lo avômalô loŋ buyaŋ sa

d Aêŋ ba onja ŋê êvhaviŋ vi thô êtôm môlôviyaŋ hatôm Kilisi bôk hawa môlô thô. Nundum aêŋ ek nêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ Wapômbêŋ. e Yahanaŋ avanôŋ nena Kilisi habitak hatôm ŋê Islael iniŋ anyô ku ek hik thô nena Wapômbêŋ hasopa anêŋ abô takatu ba bôk habutiŋ haviŋ iniŋ limi. f Ma Kilisi hadum ku êŋ ek avômalô loŋ buyaŋ hatôm nênêm athêŋ lôkmaŋgiŋ êndêŋ Wapômbêŋ hathak anêŋ hêv kapô hadêŋ thêlô. Hatôm bôk eto nena,

“Tem yambam anêm athêŋ ênjêk ŋê loŋ buyaŋ malêvôŋ.
Lôk yanêm yeŋ êndêŋ o.” g 
10 Ma buyaŋ hanaŋ nena,

“Môlô ŋê loŋ buyaŋ, lemimmavi imbiŋ Wapômbêŋ anêŋ avômalô.” h 
11 Ma bute hanaŋ nena,

“Môlô avômalô loŋ buyaŋ sapêŋ nômbô Anyô Bêŋ.
Lôk avômalô pik sapêŋ nônêm yeŋ ba nômbô yani.” i 
12  j Ma Aisaia bôk hato abô te aêntêk,

“Jesi anêŋ ôdôŋ ma su lukmuk tem ipililip.
15:12Jesi ma Kiŋ Devit anêŋ lambô.

Yani tem imbitak kiŋ ba eyabiŋ avômalô loŋ buyaŋ sapêŋ.
Ma thêlô tem nênêm maleŋ ek nôm atu ba yani bôk havak abô hathak.” l 
13 Môlô ôêvhaviŋ ma Wapômbêŋ ma nôm mavi lôkthô atu ba ôêv malem hathak anêŋ ôdôŋ tem êmbôlô môlô kapôlômim siŋ esak leŋiŋmavi lôk labali. Ma hathak Lovak Matheŋ anêŋ lôklokwaŋ ma tem indum ek môlô malemim endahaliŋ nôm takatu ba tem Wapômbêŋ nêm.

Pol anêŋ ku hawa Abô Mavi hi loŋ buyaŋ

14 Aiyaŋ thêlô, yahayala nena môlôda othak udum mavi lomaloma ba unim auk mavi ma bêŋ ba intu hatôm nôndôŋ amda. 15 Wapômbêŋ habi anêŋ wapôm sam hadêŋ ya ba hêv anêŋ ku hadêŋ ya ba intu yahato abô lôkliŋyak doho hêk kapya êntêk hadêŋ môlô ek lemimimbi esak loŋbô. 16  m Yani halam ya ek yambitak êtôm Yisu Kilisi anêŋ anyô habôk da ek môlô avômalô loŋ buyaŋ. Ba intu yahanaŋ Wapômbêŋ anêŋ Abô Mavi hadêŋ môlô ek yanêm môlô êtôm da ôv mavi êndêŋ Wapômbêŋ. Lovak Matheŋ hadum ba da êŋ habitak matheŋ.

17 Aêŋ ba Yisu Kilisi hadum ku bêŋ hathak ya ek yandum Wapômbêŋ anêŋ ku ba intu hathak ku takêŋ ma yahabam yada. 18 Tem miŋ yanaŋ abô esak malêla takatu ba yada yahadum ami. Mi, tem yanaŋ esak nôm takatu ba Kilisi hadum hathak ya iyom ek batu avômalô loŋ buyaŋ nênêmimbiŋ Wapômbêŋ esak nôm takatu ba yahadum lôk yahanaŋ. 19 Ma êyê nômbithi lôk lavôŋiŋ lomaloma takatu ba yahadum hathak Lovak Matheŋ anêŋ lôklokwaŋ. Ba intu ŋê loŋ buyaŋ esopa Wapômbêŋ anêŋ abô. Aêŋ ba bôk yahanaŋ Abô Mavi lôkthô hathak Kilisi halôk Jelusalem ba hi loŋ sapêŋ aleba hayô plovins Ililikum. 20  n Yahathak yaleŋ hik ya lôklokwaŋ ek yanaŋ Abô Mavi embeŋ loŋ takatu ba miŋ bôk elaŋô abô hathak Kilisi ami. Yahadô yandav unyak êyômô loŋ lavôŋ atu ba anyô yaŋ bôk halav halôk yôv. 21 Hatôm atu ba bôk eto nena,

“Avômalô takatu ba miŋ bôk enaŋ abô hathak yani hadêŋ i ami ma tem nêgê katô.
Ma avômalô takatu ba miŋ bôk elaŋô ami ma tem neyala katô anôŋ.” o 

Pol hadum ek ni Lom

22  p Ku takêŋ hathak havaloŋ ya loŋ bêŋ anôŋ ba intu miŋ yahathôk ek môlô ami. 23 Sondabêŋ lôbôlôŋ ya thôthô ek yasôk yaŋgê môlô ma doŋtom mi. Ma yenaŋ ku loŋ êntêk lêk yôv ba intu tem yasôk. 24 Yahadum ek yana Spen, êŋ ma yaleŋhabi nena tem yande yaŋgê môlô vêmam ek alalô leŋiŋmavi imbiŋ i. Vêm ma môlô nônêm ya sa esak loŋôndê ek yana Spen.

25  q Ma doŋtom lêk êntêk ma tem yana Jelusalem ek yanêm i sa esak da vêmam. 26  r Avômalô plovins Masedonia lôk Akaia êv da takêŋ lôk leŋiŋmavi anôŋ ek nênêm avômalô matheŋ takatu ba êv i sêkêya êmô Jelusalem sa. 27  s Thêlô leŋiŋmavi ek nênêm da êŋ êndêŋ avômalô Jelusalem ek malê nena avômalô Islael bôk êv nômkama malak leŋ hadêŋ thêlô ŋê loŋ buyaŋ ba intu viyaŋ hêk. Ma lêk ma mavi ek thêlô nêwê viyaŋ esak nômkama pik. 28 Tem yada yanja da êŋ ba yana Jelusalem ek yanêm da êŋ solop êndêŋ i. Vêm ma yana Spen ma tem yaŋgê môlô vêmam ka yana. 29  t Yahayala nena yahathôk ek môlô ba alalô amô, êŋ ma Kilisi tem nêm mek bêŋ anôŋ êndêŋ alalô.

30  u Aiyaŋ thêlô, Wapômbêŋ anêŋ Lovak Matheŋ hadum ba alalô leŋiŋhaviŋ i. Aêŋ ba yahasoŋ môlô lokwaŋ hathak Yisu Kilisi anêŋ athêŋ nena nônêm lêlê esak mek imbiŋ ya ek Wapômbêŋ nêm ya sa. 31 Môlô noteŋ mek ek Wapômbêŋ eyabiŋ ya mavi ek ŋê Islael takatu ba leŋiŋôndôŋ kôtôŋ miŋ nimbuliŋ ya ami. Ma noteŋ mek imbiŋ ek avômalô matheŋ anêŋ Jelusalem leŋiŋmavi esak da takatu ba yahawa ba yaha ek thêlô. 32 Ek Wapômbêŋ anêŋ lahaviŋ yasôk, êŋ ma tem yasôk ek alalô leŋiŋmavi lôk yambatho môlô loŋ ma môlô nobatho ya loŋ.

33 Wapômbêŋ, labali lôkthô anêŋ alaŋ, êmô imbiŋ môlô. Avanôŋ.

Copyright information for `HOT