a37.29Har 30.22-38

Exodus 37

Habo Nalolene Bi lo winigonaga Mbogoyi wabinigo ogo

(Haru Tagira Penego 25.10-22)

Besalelehanda Habo Nalolene Bi lo winigonaga Mbogoyi mbira ira agasia dibu pelowa mbaraleore winigome wabini. Mbogoyi ogoni luninaga magi sendimida emene handari mbirani pira mbira (110) wialu aranenaga magi sendimida emene pira waragariani waragaria (66) wialu daliganaga magi sendimida emene pira waragariani waragaria (66) dege wialu wabini. Ani bialu ibugua ngolo bayaleore irani do taulo wahene ngarume Mbogoyi ogoni tagira tamuhabi baya hangu paraho dambi hene. Ani buwa bu gimbu bini nene pugu bidadagua ngolo baya uruni ariame mo homane howa paraho mabu bini. Ibugua ani bialu Mbogoyi ogoni iraho yulenenaga gi pagida ale mabubi ira holene gimbuni maria wiadagua mabubi maria ngolome dege wabuwa gene maria dindiha hearu ta howa wabu helene. Gene mende mendehabi mabubi kira labolabo helene. Ani biai howa Mbogoyi iraho yulenenaga ira agasiame ira kira wabu wialu ira ogoni labobi ngolome paraho dambi dege hene. Ogoni biai howa Besalele ibugua ira ogoni labo Mbogoyinaga gene dindiha mbirale mabubi gi pagida ale ngolome wabu helayagoha Mbogoyi iraho yalu polenedagua abe tale buwa mo karulelene. Ani bialu Mbogoyi ogoninaga panga ngolo bayaleore wiagome wabuwa luninaga magi sedimida emene handari mbirani pira (110) wialu aranenaga magi sendimida emene pira waragariani waragaria (66) wilo wabu helene. Ogoriani howa wali agalime mana ko biniru domo waholene wini. Ani buwa ibugua dahuliyali handalehe kira ngolo bayaleorerume baya hangu hamame bo dambu tiga bigi bialu wabini. Ani wabuwa Mbogoyinaga pangani mbirago gi tigaha mendego gi lehayagi lowa talebu helene. Mbirale uruni ti hangu hangu wabia ndo Mbogoyi pangabi dahuliyali handalehebi bibahende mbiraoreha wabu gimbu bigi bini wilo wabini. Dahuliyali handalehe kira ogonilabo libuni handa edene buwa Mbogoyinaga panga daligani wali agalinaga ko biniru domaga laga wiagoria helene. Libunaga babaganeme Mbogoyi biagonaga panga yula dambi hai helo helene.

Mberedi lomabu minigo mo wulenenaga dagia tebolo wabinigo ogo

(Haru Tagira Penego 25.23-30)

10 Besalele ibugua tebolo dagia mbira ira agasia dibu pelowa ogonime wabini. Dagia tebolo dagia ogoni luninaga magi sendimida emene pira halirani halira (88) aranenaga sendimida emene pira mariani maria (44) wialu daliganaga sendimida emene pira waragariani waragaria (66) helo wabini. 11 Ani wabu ngelowa ngolo bayaleme paraho dambi halu dagia tebolonaga nene gimbuni wiadagua ngolo mo homane howa paraho dambi hene. 12 Ani buwa dagia tebolo neneni ngolome paraho mabu bulenego tohenaga magi sendimida emene halira helowa ogonime dagia tebolo neneni ngolome para hayago lone paraho dambi halu nene bibahendeni paraho mabu bupe hai hene. 13 Ibugua ani buwa dagia tebolo biago iraho yulenenaga ngolome wabini mabubi gi pagida ale maria wabuwa gene maria kagoha ta howa wabu helene. 14 Ani bialu dagia tebolo iraho yulenenaga mabubi gi pagida ale uruni dagia tebolo gene maria kagoha tigatiga nene ngolome paraho dambi hayago andaneha dege hapara ho helaga bini. 15 Ani buwa ira agasiame ira kira dagia tebolo iraho yulenenaga manda mandabu ngelowa ngolome paraho dambi hene. 16 Ani bialu dagia tebolo ogoriani ngelolenenaga ndisi bebi beledibi iba bebi be marubiwaini iba loma binigo odo mulenaga ndisi bebi uruni bibahende ngolome dege Besalelehanda wabiai hene.

Lamu hale wiagane irane wabinigo ogo

(Haru Tagira Penego 25.31-40)

17 Besalele ibugua lamu hale wiagane irane ngolo bayaleoreme wabu helene. Ibugua hamame ngolo baya hangu dambu tiga bigi buwa lamu hale wiagane tene baya hangu ngelowa irane ogoriani mo karulaga bini. Ani buwa lamu halenaga irane heagoria dege gebagane helowa lamu hale wabupe haga bini. Ani buwa ibugua ngolome dege balawaya lini dole pabua baradaguabi ale wabuwa lamu hale irane ogoriani wabu gimbu bigi bini. 18 Lamu halenaga irane ogoriani gebagane waragaria wabuwa abene mendeha tebira mendehabi tebira dege lowa wabu helaga bini. 19 Lamu hale gebagane waragaria biarunaga tebira mbira mbirani balawaya ira amononaga lini dole pabua baradaguabi ale ginigene wabu helaga bini. 20 Lamu halenaga iraneni balawaya bayale ira amononaga lini dedaligobi mitangi bialu maria wabu helene. 21 Ani biai howa lamu hale gebagane biaruni andanehayagi balawaya lini dole pabua baradaguabi ale mbira mbira wabuwa helaga bini. 22 Ani bu ngelowa gebaganebi balawayanaga lini dole pabua baradaguabi ale biaru hamame bo ndibulaga bialu mo mbiraore howa wabu gimbu biai hene. 23 Ani biai howa lamu hale iranenaga gebaganeni ira dolene karia wabuwa helaga bini. Ani buwa ira dedago tabolene pero mbira ngolo bayaleoreme wabialu beledi marubi wabini. 24 Ani wabuwa lamu hale iranenaga gebagane maru biaru bibahende wabulenenagabi ngolo genda magi kilogarama pira tebirani maria (34) winigome wabini.

Inisenesi lomabu delaga dabu wabinigo ogo

(Haru Tagira Penego 30.1-5)

25 Besalelehanda ira agasia mbira dibu pelowa ira hagua nga biaga miniinisenesi lomabu delolene dabu mbira wabini. Dabu ogoni luninaga magi sendimida emene pira mariani duria (45) wialu aranenaga magi sendimida emene pira mariani duria (45) dege wialu daliganaga magi sendimida emene pira dira (90) helo bu helene. Gibuni maria ngagoria nogo bulumaganaga ne gayane handalehe maria ta howa wabu helene. 26 Ani buwa gibuni maria bibahende ngolome para halu ngolome dege mo homane howa dabunaga nene nene wiagoria ndibulo mabu bialu nogo bulumaganaga ne gayane handalehe maria heagobi ngolome dege paraho dambi hai hene. 27 Ani buwa ngolome dege gi pagida ale mabubi kira kira wabuwa abene mende mendeha lowa tale buwa iraho yalu polenenaga gibu kira manda mandabu helene. Gi pagida ale mabubi ogonilabo ngolo homane paraho mabu biyago andaneha hapara helowa dege wabu para hene. 28 Ani buwa ibugua dabu ogoni iraho yulenaga ira agasiame ira kira mo manda manda buwa ngolome paraho dambi ho wini.

Mbirale wiabagi holenaga welibi ira hagua ngabilo delaga inisenesibi wabinigo ogo

(Haru Tagira Penego 30.22-38)

29 Besalele ibugua weli mbira baya taraore Anduane Homogo ibuninagaore wiabagi helo odope haga biago wabini. Ani buwa ira hagua ngabilo lomabu delaga inisenesi bayale taraore wabialu padua mbira ngabiore sanda ale wiarume mo biamaga howa dambiyagola ngabi baya taraore wabu wini. a 

Copyright information for `HUI