a16.10Hgn 1.29

Joshua 16

Eberaimi hameiginibi Manase hameigini ni paliragohayagi henerubi tinaga dindi tu wa minigo ogo

Yosebe aguaneneru tinaga dindi tu wa minigo unurayagi tubari Iba Yodana peagoria Yarigo tano kaware wiagoria iba duguaraga halu piaga wiagoria ani tagira ibiragohayagi howa pialu dindi ko dalu naibaga wiagoria anda pene. Yarigo tano howa hari bare bare wiagoria bolangua halu Bedele tano wiagoria tagira pene. Bedeleni howa pialu Lusu tano wiagoria bolangua halu Adarodo Ada tano bamba Aga hameigini hene wiagoria bolangua hene. Ani bialu lone ni paliragoha tubari Yabaledeni bolangua halu Bedehorono tano wiagoria unura tagira pene. Ogoriani howa Gesere tanoni bolangua halu iba solowara timbuni Medidereniana bereagoria tagira pene.

Yosebe aguaneneru ti hameigini kira Eberaimi hameiginibi Manase hameigini halu mende ni paliragohayagi henerubi tigua dindi ogoni karulene.

Eberaimi hameigininaga dindi ogodagua wini. Tinaga dindi tubari Adarodo Ada tano wiagoria howa ni tagira ibiragohayagi pialu Bedehorono tano uyura wiagoria pialu iba solowara timbuni Medidereniana bereagoria tagira pene. Dindi mbira Migimedada wiago tinaga dindi dege gibuni uyurahayagi wini. Tinaga dindi ogoria howa ni tagira ibiragohayagi tubari pu dai bialu Tanadasilo dindi wiagoria bolangua howa ni tagira ibiragohayagi pialu amuraore Yanoa tano wiagoria tagira pene. Ani bialu Yanoa tanoni howa uba dali halu Adarodo tanobi Nara tanobi wiagoria pene. Ogoriani howa puabo halu Yarigo tano bolangua halu Iba Yodana peagoria tagira pene. Tabua tano wiagoria howa tubari ni paliragohayagi pialu Kana iba peagoria bolangua halu iba solowara timbuni Medidereniana bereagoria tagira pene. Dindi ogonibi tano ogoniha wiarubi dindi bayale ti heagoria kaware wia parapara bu wiarubi bibahende Eberaimi hameiginiru ti helo miai hene. Eberaimi hameigini aria maru ti Manase hameigininaga dindiha tanobi dindi marubi wiagoha tihondo miyagoriani hene. 10 Ani heagola tigua Kenanali maru Gesere tanoha hearu bo pela nabi helo waho hene. Ani heleagola Kenanali ti Eberaimi hameigini baba mandagi howa tigua Eberaimi hameigininaga garabaya biabe ale biahaga ho helene. a 

Copyright information for `HUI