a17.1-3Pig 1.26-28, 2.7
c17.7Pig 2.17
i17.25-26Yar 3.12
j17.27-28Iba 6.5, Ais 38, Bar 17-18

Sir 17

Ngode Datagaliwabehanda wali agali dindini wabu helowa mani lone dindi helene. a 

Tinaga dindini holene hengebi horobi emene tigi mbira hanguni helo mo mini. Ani bialu henge emene tubagi ogoriani howa mbirale ibugua wabini dindini ngaru bibahende handaya ho howa haru helo ani helene.

Mbirale uruninaga hongo gibiore wia halu wali agali ibunaga bigiya ale helo helene.

Wali agalime ema bialu dindini biru karubi ega bedarubi haru howa handaya ho hai helo ani helene. Ani helenegome ema bialu piaga bibahendeme wali agali handalu tigua gi hai haga beda.
(17.4-5)Hobane ogoniha bi maru mbuga alaore wini ngagoria gili bu winigo nga. Bi ogoni ogodagua leda. Mbirale ema bialu piaga bedaru tinaga biabe duria mo minigo yu beda. Anigo Anduane Homogo ibugua wali agalihondo kira lone mo tago halu mia dege bini. Wali agalihondo waragane mini wulene mo mialu kane wali agali ti bi lagane howa Anduane Homogohanda biabe bini ngaru latagi haga bialu helonaga bi mo mini.


Wali agali tinaga de halu hale halu hege helalu mini wialu manda wialu buwa mbirale ko bayalela ngaru mo tale bilo mini.

Anidagua binigome mini mandala tara tara wali agaliha wu to̱leda. Anidagua bidagome wali agali tigua mbirale ko ogo nga bayale ogo nga lalu mo tale bulebira. c 

Ani bialu tigua Anduane Homogonaga biabe timbuniore bini ngago damene bibahende handa walia helo ibugua wá holene wali agaliha mo wia hene.
(17.8-9)Hobane ogoniha bi maru mbuga alatawe gilibu wini ngagoha nga. Bi ogoni ogodagua leda. Ani bialu tigua mbirale urunihondo turu ho haabo helo helene, leda.


10 Ai wali agali tigua ogodagua lolebira. Anduane Homogonaga mini baya buruguleore ka, lolebira. Ani laragola wali agali maru bu karume biabe ibugua binidaru manda bilonaga ani lolebira.

11 Wali agali tiha holene mo yu helonaga Anduane Homogohanda tiha manda bayale bulenebi ibunaga bi manabi tihondo mini.

12 Anduane Homogohanda ti baba habo nalolene bi wiabo helo lo wialu ibunaga mini wiago wali agalihondo mo walia halu bini.
(17.12)Habo nalolene bi lo winidagoni bamba Anduane Homogohanda Isaraele wali agali baba hari Sainai heagoria howa lo winiya leda. Te ogoninaga mbuga mini Haru Tagira Penego ngagonaga bi 19.16—24.18 ngagobi de hondolene nga.


13 Tinaga deme Anduane Homogo handalu haleme ibunaga bi hongo howa layago hale hene.

14 Ti wali agali mana ko biaga bu karu baba mandagi nahalimu lalu Anduane Homogohanda lawai hayago hale halu wali agali tini damene bu karu biamogo bialu halimu layagobi ti hale hai hene.

15 Anduane Homogohanda mana iname bialu kamago manda biai kagola ibunaga deni mbirale mbira wiado naheore.
Bimbira dunini 17.15-18 ogoni leda. Hobane ogoniha bi mbira mbuga alatawe gilibu wini ngagome bi marubi lo wia dege bida. Bi ogoni ogodagua leda. Ina waneigini gali hemangi howa mana ko wiago talialu bialu hene kema. Ani bini kemagome mani lone beregedalu mana bayale biadai bibe nahe kema. Dindi tara tara ngaru bibahendehabi anidege nga, lalu gilibu winigo nga.


Anduane Homogohanda hameigini mbira mbira kadagua tinaga agali haru bamba holene haguane dabo helaga bida. Anigo Isaraele ti ibuninaga wali agaliore ka.
Bimende hobane ogoniha dege leda 17.15-18. Mbuga alatawe gili bini ngagoha mendebi hobane ogoniha gili bu nga. Bi ogoni ogodagua leda. Ogoni ibu Anduane Homogo igini wahene kago ai Anduane Homogo ibunime kango yu howa ibu balu mo tiga bialu haga ka. Anduane Homogohanda ibu gubalini timbuniore ho howa horo mbiru hangubi ibu wanahagaore ka, lalu gilibu wini nga.
19 Biabe iname bialu kemago dame bibahendeore hona ni ale howa wáleore beremali. Ani beremagola Anduane Homogonaga deme biabe bialu kemaru bibahendeore handai haga ka. 20 Mbirale iname bi ko henebi mana ko bialu kemarubi ibunaga deni do naheore.Ibu manda biai ho ka.
17.20-21Hobane ogoniha bi maru mbuga alatawe ngagoha gilibu winigo nga. Bi ogoni ogodagua leda. Anigo Anduane Homogo ibu keba abale tongolope nahaga howa ibunaga biabe ngaru ibuni manda biaiho ka. Ani bialu ibugua ina yope howa bame nahelaga ka. Ibugua ina dara halu haabo haga ka.
22 Wali agalime dara halu bame biamogo bulene biabe bialu heagua nde Anduane Homogohanda mana ogoni ale birago turu timbuniore yari bayaleru hondowa turu hagadagua turu haga ka. Ani bialu tinaga biabe bayale ogoni mitangi biaabo ho haga ka. 23 Anigo wali agali mana ko biaga bu karu Anduane Homogohanda ti pani nelo mialu mo ko hai holebira. Mana konaga yolo ko ngagome tini nogoba holebira. 24 Anigo wali agali tigua ko biaga ngago wahalu mini beregedayagua nde Anduane Homogohanda ibuni kagoha kaware ibulene karulape lolebira. Ani bialu ibugua wali agali hongo nahe karu gini yalu piaga ka.

Wali agalihondo mini beregedadaba lenego ogo

25 Mana ko bialu kemiru wahai halu Anduane Homogo ibuni karia dai biai halimu. Ibuninaga deni howa ibuhondo bi lalu ko birimiru wahai halimu. i  26 Mana ko ngaru erembira mialu mana lehe nakarulape ale ngaru hogorale bialu Anduane Homogo karia dai bulene nga. 27 Wali agali homa nabi karu tigua Anduane Homogo Daligaore kagonaga mini yaraga halu holebira. Anigo ainde homeneru dalu humbirini andaga ngagoha howa turu halu iba ganaru lalu holebadago aibe. j  28 Wali agali homayaru lone ho dai bule ndoore homayagoni. Ani biyagome tigua lone dai bialu Anduane Homogonaga mini yaraga holene nawiore. Wali agali homa nabi dindini hongohe karu tigua dege Anduane Homogohondo ka̱i̱ lalu holebira. 29 Heneneore Anduane Homogohanda wali agali dara timbuniore howa wali agali mini beregedalu dai biragonaga ko biyaru domo wahai haga ka. 30 Anigo wali agali ti tara mbirale ka. Ti dindi ogoria haabo howa Anduane Homogonaga mini yaraga halu haabo naholebira. 31 Nime wá timbuniore haganegoyu arumabi haga dege nga. Anigo wali agali tigua arumanaga mana ngago dege hame lo haabo haga ka. 32 Anduane Homogonaga hongome mbirale hongohe hari daligaha ngarunaga hongo timbuni ngago bolangua ho ka. Ai wali agali galone nahe bame dindi himu abalu ngaruale dege bu kagoni ndobe.

Copyright information for `HUI