a7.7Kin 3.6-9, SMG 9.1-18

Wis 7

Wali agali haabobo holene mo yulene hariga mbira hangu nga lenego ogo

I̱ nde wali agali maru bu karuni ale dege howa homole kogoni. I̱ nde dindi agali pigane heneyago Adama igini dege ko. I̱ aba ai̱yalame i̱ha holene hela heneya. Ege dirani i̱naga tingini i̱ ai̱ya tombeha anda halu bereneya. I̱ ai̱ya ibugua i̱ taba hanayagola nde i̱ dindi ogoria waneigini maru bu hearubi dege hene. Wali agali maru bu karu ti buhe̱ laga yadagua dege laru. I̱na bi pigane waneigini gali bibahendeme biagaya ale dege dugu biru. Ai i̱ labolabome huba buwa baya hangu handaya ho haya. Ainde kini bu karu ti bibahende ani dege bini ka. Tinaga hariga mende nawiore ndobe. Ai wali agali bibahendeore holene mo yulene hariga mbiraore hangu wialu homolenebi hariga mbiraore hangu nga.

Solomono ibu mini gigabi wulenego hamelo henego ogo

I̱nime handalu hewaria i̱ bame agali bu karu ale dege haruda lo manda bialu i̱na Ngode Datagaliwabehondo bi laruli. Ani larugola ibugua mini gigabi ngiya. a  Mini gigabi ogoni ibugua timbuni hongohe holenebi kininaga yári baya tara tara karu lolenebi uruni bibahende bolangua hai halu ibu dunini daligaore ka. Yári bayale tara tara ngarumebi ngolomebi mini gigabi wulene ngago bolangua habe nahe nga. Dindini ngolo ngaruni bibahende bame nagalone iba mu bu wiaruni ale wialu siliba bame dindi waru ngaru ale dege nga. 10 Mini gigabi ogonime wali agali tingini hongohebi bayalebi bolangua hene ibu daliga nga. Ibu wá holene maru bolangua hene wá holene timbuni hongoheore mbira ale nga.

11 I̱na mini gigabi mo yu howa mbirale bayale wiaru heba mo yu haru. Ani bialu i̱ mbirale dewa wua howa homogo timbuni mbira haru. 12 Mini gigabi wulene biagome mbirale uruni mo ngiai heneyagola i̱na turu timbuni haru. I̱ abale henedago howa manda nabi henego ainde áyu mini gigabi wulene ibu mbirale bayale uruninaga teneore winiyane hendedo. 13 Mini giga buleneme i̱hondo bayale tara tara wiaru biawai haya. Ani biyago ai mbirale uruni i̱ninaga yu habura bulene nakarulape. I̱na wali agali maru karu lawai hole turu ho kogoni. 14 Mini gigabi wulene ibugua wali agal hondo mbirale bayale talebu miaga ngago tigua biba habe nahe dewaore miaga. Ani biragola wali agali tigua mbirale bayale tara tara mini gigabi wuleneme mo talebu mirago yu haga. Wali agali tigua mbirale bayale uruni mo yu howa uruni baba biabe bialu howa tini Ngode Datagaliwabe baba nenege haga. Ani biaga ngago irane mini gigabi ibugua wali agali biawai harago ibu turu haga howa ani nenege ho haga ka.

15 Ai nde Ngode Datagaliwabe ibunime i̱ lawai hayadagua i̱na ibunihondo bi i̱naga mini baya hanguore tigabi ngagoria pelo haru howa mo tiga bilonaga bi lolebero. Ani bialu bi i̱na loleberogo damene Ngode Datagaliwabe ibunaga hame ngagoria talialu loliya haru helonaga bi lolebero. Ani loleberogo irane ibunime mini gigabi ibu hariga ogoha polene nga lalu mo walia hayagonagabi wali agali galone manda bi hearu mo tiga biyagonagabi ibuhondo bi lolebero. 16 Inanebi inanaga bi laramago bibahendebi Ngode Datagaliwabenaga giha hangu hai ka. Ani bialu mini wulene bibahendebi Ngode Datagaliwabe ibunime haru hai karu bibahende manda bulenebi bibahende ibuni giha nga. 17 Bibahende ale karunaga ngarunagabi ibunime i̱hondo baya hangu lawai haya. Ibunime dindi ibu pigane agua winigo nga lalubi lawai haya. Ani bialu ibunaga manabi ira dene ibunaga manabi puriabu pulo yu ibagabu kagonaga manabi i̱hondo langiai haya. 18 Ibugua iba dalu ibulene horobi gaea bulene horobi dagare bulene horobi horo tara taranaga mana langialu ni tagira ibiragonaga ni paliragonaga manabi langiya. Ani bialu mali mbira mbiranaga manabi horo daganaga manabi gaeanginaga manabi iba dalungi ibiragonaga manabi langiya. Ani bialu yakundinaga manabi hariga ibuni puíbu biaga ngagonaga manabi langiya. 20 Ani bialu mbirale ema bialu piaga bedaru tinaga ibagabu biru haga manabi ti talialu biraga manabi langiya. Ani bialu puriabunaga hongobi agalinaga mini ngagobi ogoale lalu lawai haya. Mbirale mabuha andaho hagabi irabu tagiraha anda ho hagabi uruni bibahendenaga mana wiagobi i̱ lawai haya. Ani bialu irabuha irabu karu aria marasini wabulene bayale ogo lalu lawai haya. 21 Mbirale agalime hendene bu ngarubi agalime de nahendene wia do ho wiaga ngarubi i̱ lawai hai haya. 22 Ainde mini gigabi wulene ibu i̱ lawai haga i̱naga lawai haga kagome i̱na manda dewaore bu kogoni. Mbirale bibahende ibunime wabini ngagome uruni bibahende ibuni manda biai ka.

Mini gigabi ibunaga mana ngago ogo

Mini gigabi wulene ibu dinini ale dege mbira ka. Ibu minibi mandabi wáleore wiaihe nga. Ibu mana bayaleore ngago talialu biaga. Ibu ibuni hanguore haga ka. Ibu ale mende naheore. Ani howa ibugua wali agalihondo ibuni mo walia holebi ibuninaga biabe bulene ngagohabi hariga tara tara nga. Ibu dindini wali agali tinginihe kemaru ale ndo ibu dinini ka. Ani bialu ibugua bia ko hene mbira nawi. Ibu bibahendeha piai haga ka. Ibu mo ko holenego mbira nawiore. Ibunaga bi wáleoreni wali agalinaga gubaliniha nogoba haga. Ibu mbirale bayaleru dege hamelaga. Ibugua mbirale ngaru bibahende hondo bolangua hai kagola ibunaga biabe bulene ngago mbiraleme wu pai habe naheore.
23 Ibugua wali agali gubalini halu biamogo biaga. Ibu gi halu duru nale hongo ho haga. Ibu gi nahaga howa ibu bibahendenaga hongo haihe ka. Ibugua bibahende ale deme hendedago mamage hai halu ibugua dinini maru karu kabaneha howa biabe biaga ka. Ibu dinini mini bogabi mandabi karu bibahende bolanguahe daliga howa ibugua dinini maru miniha wále bogabi tíha ko mbira nawi tingini nahe karu ogodagua bidaba lalu haru bamba haga ka.

24 Mini gigabi wulene ibu maru bibahende bolangua hai howa ibu biabe abale bigi biaga. Ibugua mbirale ngaru bibahendeha abaleore anda piai haga. 25 Ibu Ngode Datagaliwabenaga hongome helenego howa ibu wá holene au nahe bayaleore mbira Ngode Datagaliwabenaga wá holene timbuni kagoha howa ibini ka. Ani kagome ai mbirale ko tara tara ngago aria mbira ibuha para holene nakarulapeore ka. 26 Ibu Ngode Datagaliwabeha howa wá hole ibaga ngagonaga manane ale howa wá holene hundia nabiaga ka. Ibu Ngode Datagaliwabenaga biabe biaga ngagobi dara holene irane nawini dara haga ngagobi mo walia haga baya tara iba wa̱i̱ ale ka. 27 Ibugua mbirale bibahende ibunaga hongome biai holebira. Ibugua mbirale bibahende lone gahenge wabu helai habehe ka. Anigo ibu tara ale ho iriari nabiaga. Bambaore howa hama ibaabo henego ibu wali agali tigabi bayaleru baba dege haabo haga. Ani howa ibugua ti maru Anduane Homogonaga bi mana latagi halu mbiwia hagaru mo hela maru Ngode Datagaliwabenaga nenegeru mo hela bini. 28 Ngode Datagaliwabehanda turu hagago wali agalime mini gigabi wulene mana ngago baya hanguore talialu kagohondo turu haga. 29 Mini gigabi wulene ibu bayaleoreni ibu ni yakundirubi bolanguahe ka. Ibu ninaga wáholene kago bolangua hene ka. 30 Ni kago ibu nde nime wá hongoheore ha kago ai alendo halu mbi laragola ni ibu ereba halu aruma holeneme bolangua hagane nga. Anigo ainde mbirale ko ngaru dameneme mini giga bulene bolangua habe naheore.

Copyright information for `HUI