1 Thessalonians 5

Az időkről és időszakokról pedig, atyámfiai, nem szükség, hogy írjak néktek; Mert igen jól tudjátok ti magatok, hogy az Úrnak napja úgy jő el, mint a tolvaj éjjel. Mert a mikor ezt mondják: Békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájok, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra; és semmiképen meg nem menekednek. De ti, atyámfiai, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvaj módra lephetne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok és nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé! Ne is aludjunk azért, mint egyebek, hanem legyünk éberek és józanok. Mert a kik alusznak, éjjel alusznak; és a kik részegek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, a kik nappaliak vagyunk, legyünk éberek, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvasába, és sisak gyanánt az üdvösségnek reménységébe. Mert nem haragra rendelt minket az Isten, hanem arra, hogy üdvösséget szerezzünk a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10 A ki meghalt érettünk, hogy akár ébren vagyunk, akár aluszunk, együtt éljünk ő vele. 11 Vígasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, a miképen cselekeszitek is. 12 Kérünk továbbá titeket atyámfiai, hogy becsüljétek azokat, a kik fáradoznak közöttetek, és előljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 13 És az ő munkájokért viseltessetek irántok megkülönböztetett szeretettel. Egymással békességben éljetek. 14 Kérünk továbbá titeket, atyámfiai, intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a félelmes szívűeket, gyámolítsátok az erőteleneket, türelmesek legyetek mindenki iránt. 15 Vigyázzatok, hogy senki senkinek rosszért rosszal ne fizessen; hanem mindenkor jóra törekedjetek úgy egymás iránt, mint mindenki iránt. 16 Mindenkor örüljetek. 17 Szüntelen imádkozzatok. 18 Mindenben hálákat adjatok; mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. 19 A Lelket meg ne oltsátok. 20 A prófétálást meg ne vessétek, 21 Mindent megpróbáljatok; a mi jó, azt megtartsátok! 22 Mindentől, a mi gonosznak látszik, őrizkedjetek! 23 Maga pedig a békességnek Istene szenteljen meg titeket mindenestől; és a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek feddhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24 Hű az, a ki elhivott titeket és ő meg is cselekszi azt. 25 Atyámfiai, imádkozzatok érettünk. 26 Köszöntsétek az összes atyafiakat szent csókolással. 27 Kényszerítlek titeket az Úrra, hogy olvastassék fel e levél minden szent atyafi előtt. 28 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme veletek! Ámen.
Copyright information for HunKar