Job 21

Felele pedig Jób, és monda: Jól hallgassátok meg az én beszédemet, és legyen ez a ti vigasztalástok helyett. Szenvedjetek el engem, a míg szólok, azután gúnyoljátok ki beszédemet. Avagy én embernek panaszolkodom-é? Miért ne volna hát keserű a lelkem? Tekintsetek reám és álmélkodjatok el, és tegyétek kezeteket szátokra. Ha visszaemlékezem, mindjárt felháborodom, és reszketés fogja el testemet. Mi az oka, hogy a gonoszok élnek, vénséget érnek, sőt még meg is gyarapodnak? Az ő magvok előttök nő fel ő velök, és az ő sarjadékuk szemeik előtt. Házok békességes a félelemtől, és az Isten vesszeje nincsen ő rajtok. 10 Bikája folyat és nem terméketlen, tehene megellik és el nem vetél. 11 Kieresztik, mint nyájat, kisdedeiket, és ugrándoznak az ő magzataik. 12 Dobot és hárfát ragadnak, és örvendeznek a síp zengésének. 13 Jóllétben töltik el napjaikat, és egy pillanat alatt szállnak alá a sírba; 14 Noha azt mondják Istennek: Távozzál el tőlünk, mert a te utaidnak tudásában nem gyönyörködünk! 15 Micsoda a Mindenható, hogy tiszteljük őt, és mit nyerünk vele, ha esedezünk előtte? 16 Mindazáltal az ő javok nincsen hatalmukban, azért a gonoszok tanácsa távol legyen tőlem! 17 Hányszor aluszik el a gonoszok szövétneke, és jő rájok az ő veszedelmök! Hányszor osztogatja részöket haragjában. 18 Olyanok lesznek, mint a pozdorja a szél előtt, és mint a polyva, a melyet forgószél ragad el. 19 Isten az ő fiai számára tartja fenn annak büntetését. Megfizet néki, hogy megérzi majd. 20 Maga látja meg a maga veszedelmét, és a Mindenható haragjából iszik. 21 Mert mi gondja van néki házanépére halála után, ha az ő hónapjainak száma letelt?! 22 Ki taníthatja Istent bölcseségre, hisz ő ítéli meg a magasságban levőket is! 23 Ez meghal az ő teljes boldogságában, egészen megelégedetten és nyugodtan; 24 Fejőedényei tejjel vannak tele, csontjainak velője nedvességtől árad. 25 Amaz elkeseredett lélekkel hal meg, mert nem élhetett a jóval. 26 Együtt feküsznek a porban, és féreg lepi őket. 27 Ímé, jól tudom a ti gondolatitokat és a hamisságokat, a melyekkel méltatlankodtok ellenem; 28 Mert ezt mondjátok: Hol van ama főembernek háza, hol van a gonoszok lakozásának sátora? 29 Avagy nem kérdeztétek-é meg azokat, a kik sokat utaznak és jeleiket nem ismeritek-é? 30 Bizony a veszedelemnek napján elrejtetik a gonosz, a haragnak napján kiszabadul. 31 Kicsoda veti szemére az ő útját, és a mit cselekedett, kicsoda fizet meg néki azért? 32 Még ha a sírba vitetik is ki, a sírdomb felett is él. 33 Édesek lesznek néki a sírnak hantjai, és maga után vonsz minden embert, a mint számtalanok mentek el előtte. 34 Hogyan vigasztalnátok hát engem hiábavalósággal? Feleselésetek igazságtalanság marad.
Copyright information for HunKar