Numbers 34

És szóla az Úr Mózesnek, mondván: Parancsold meg Izráel fiainak, és mondd meg nékik: Hogyha bementek ti a Kanaán földére; (ez a föld, a mely örökségűl esik néktek, tudniillik a Kanaán földe az ő határai szerint), Akkor legyen a ti déli oldalatok a Czin pusztájától fogva Edom határáig, és legyen a ti déli határotok a Sós tenger végétől napkelet felé. És kerüljön a határ dél felől az Akrabbim hágójáig, és menjen át Czinig, és a vége legyen Kádes-Barneától délre; és menjen tova Haczár-Adárig, és menjen át Aczmonig. Azután kerüljön a határ Aczmontól Égyiptom patakáig, a vége pedig a tengernél legyen. A napnyugoti határotok pedig legyen néktek a nagy tenger; ez legyen néktek a napnyugoti határotok. Ez legyen pedig a ti északi határotok: a nagy tengertől fogva vonjatok határt a Hór hegyének. A Hór hegyétől vonjatok határt a Hamáthba való bejárásig; a határnak vége pedig Czedádnál legyen. És tovamenjen a határ Zifronig, a vége pedig Haczar-Enán legyen. Ez legyen néktek az északi határotok. 10 A napkeleti határt pedig vonjátok Haczar-Enántól Sefámig. 11 És hajoljon le a határ Sefámtól Ribláig, Aintól napkeletre; és újra hajoljon le a határ, és érje a Kinnéreth tenger partját napkelet felé. 12 Azután hajoljon le a határ a Jordán felé, a vége pedig a Sós tenger legyen. Ez legyen a ti földetek az ő határai szerint köröskörül. 13 És parancsot ada Mózes Izráel fiainak, mondván: Ez az a föld, a melyet sors által vesztek birtokotokba, a mely felől parancsot ada az Úr, hogy adjam azt kilencz törzsnek, és fél törzsnek; 14 Mert megkapták a Rúbeniták fiainak törzse az ő atyáiknak háza szerint, a Gáditák fiainak törzse, az ő atyáiknak háza szerint, és a Manasse fél törzse is, megkapták az ő örökségöket. 15 Két törzs és egy fél törzs megkapta az ő örökségét a Jordánon túl, Jérikhó ellenében napkelet felől. 16 Szóla azután az Úr Mózesnek, mondván: 17 Ezek azoknak a férfiaknak nevei, a kik örökségül fogják néktek elosztani azt a földet: Eleázár, a pap, és Józsué, a Nún fia. 18 És törzsenként egy-egy fejedelmet vegyetek mellétek a földnek örökségül való elosztására. 19 Ezek a férfiaknak nevei: a Júda törzséből Káleb, a Jefunné fia. 20 A Simeon fiainak törzséből Sámuel, az Ammihúd fia. 21 A Benjámin törzséből Elidád, a Kiszlon fia. 22 A Dán fiainak törzséből Bukki fejedelem, a Jógli fia. 23 A József fia közül, a Manasse fiainak törzséből Hanniél fejedelem, az Efód fia. 24 Az Efraim fiainak törzséből Kemuél fejedelem, a Siftán fia. 25 És a Zebulon fiainak törzséből Eliczáfán fejedelem, a Parnák fia. 26 És az Izsakhár fiainak törzséből Paltiél fejedelem, az Azzán fia. 27 És az Áser fiainak törzséből Akhihúd fejedelem, a Selómi fia. 28 És a Nafthali fiainak törzséből Pédahél fejedelem, az Ammihúd fia. 29 Ezek azok, a kiknek megparancsolá az Úr, hogy örökséget oszszanak Izráel fiainak a Kanaán földén.
Copyright information for HunKar