Proverbs 11

Az álnok font útálatos az Úrnál; az igaz mérték pedig kedves néki. Kevélység jő: gyalázat jő; az alázatosoknál pedig bölcseség van. Az igazakat tökéletességök vezeti; de a hitetleneket gonoszságuk elpusztítja. Nem használ a vagyon a haragnak idején; az igazság pedig kiragad a halálból. A tökéletesnek igazsága igazgatja az ő útát; de önnön istentelenségében esik el az istentelen. Az igazaknak igazságok megszabadítja őket; de az ő kivánságokban fogatnak meg a hitetlenek. Mikor meghal az istentelen ember, elvész az ő reménysége; a bűnösök várakozása is elvész. Az igaz a nyomorúságból megszabadul; az istentelen ő helyette beesik abba. Szájával rontja meg a képmutató felebarátját; de az igazak a tudomány által megszabadulnak. 10 Az igazak javán örül a város; és mikor elvesznek az istentelenek, örvendezés van. 11 Az igazaknak áldása által emelkedik a város; az istentelenek szája által pedig megromol. 12 Megútálja felebarátját a bolond; az eszes férfiú pedig hallgat. 13 A rágalmazó megjelenti a titkot; de a hűséges lelkű elfedezi a dolgot. 14 A hol nincs vezetés, elvész a nép; a megmaradás pedig a sok tanácsos által van. 15 Teljességgel megrontatik, a ki kezes lesz idegenért; a ki pedig gyűlöli a kezességet, bátorságos lesz. 16 A kedves asszony megtartja a tiszteletet, a hatalmaskodók pedig megtartják a gazdagságot. 17 Ő magával tesz jól a kegyes férfiú; a kegyetlen pedig öntestének okoz fájdalmat. 18 Az istentelen munkál álnok keresményt; az igazságszerzőnek pedig jutalma valóságos. 19 A ki őszinte az igazságban, az életére -, a ki pedig a gonoszt követi, az vesztére míveli azt. 20 Útálatosok az Úrnál az álnok szívűek; kedvesek pedig ő nála, a kik az ő útjokban tökéletesek. 21 Kézadással erősítem, hogy nem marad büntetlen a gonosz; az igazaknak pedig magva megszabadul. 22 Mint a disznó orrában az aranyperecz, olyan a szép asszony, a kinek nincs okossága. 23 Az igazaknak kivánsága csak jó, az istentelenek várakozása pedig harag. 24 Van olyan, a ki bőven adakozik, és annál inkább gazdagodik; és a ki megtartóztatja a járandóságot, de ugyan szűkölködik. 25 A mással jóltevő ember megkövéredik; és a ki mást felüdít, maga is üdül. 26 A ki búzáját visszatartja, átkozza azt a nép; annak fején pedig, a ki eladja, áldás van. 27 A ki jóra igyekezik, jóakaratot szerez: a ki pedig gonoszt keres, ő magára jő az. 28 A ki bízik az ő gazdagságában, elesik; de mint a fa ága, az igazak kivirágoznak. 29 A ki megháborítja az ő házát, annak öröksége szél lesz; és a bolond szolgája a bölcs elméjűnek. 30 Az igaznak gyümölcse életnek fája; és lelkeket nyer meg a bölcs. 31 Ímé, az igaz e földön megnyeri jutalmát; mennyivel inkább az istentelen és a bűnös! (Proverbs 11:32) A ki szereti a dorgálást, szereti a tudományt; a ki pedig gyűlöli a fenyítéket, oktalan az.
Copyright information for HunKar