Proverbs 14

A bölcs asszony építi a maga házát; a bolond pedig önkezével rontja el azt. A ki igazán jár, féli az Urat; a ki pedig elfordult az ő útaiban, megútálja őt. A bolondnak szájában van kevélységnek pálczája; a bölcseknek pedig beszéde megtartja őket. Mikor nincsenek ökrök: tiszta a jászol; a gabonának bősége pedig az ökörnek erejétől van. A hűséges tanú nem hazud; a hamis tanú pedig hazugságot bocsát szájából. A csúfoló keresi a bölcseséget, és nincs; a tudomány pedig az eszesnek könnyű. Menj el a bolond férfiú elől; és nem ismerted meg a tudománynak beszédét. Az eszesnek bölcsesége az ő útának megértése; a bolondoknak pedig bolondsága csalás. A bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat; az igazak között pedig jóakarat van. 10 A szív tudja az ő lelke keserűségét; és az ő örömében az idegen nem részes. 11 Az istenteleneknek háza elvész; de az igazaknak sátora megvirágzik. 12 Van olyan út, mely helyesnek látszik az ember előtt, és vége a halálra menő út. 13 Nevetés közben is fáj a szív; és végre az öröm fordul szomorúságra. 14 Az ő útaiból elégszik meg az elfordult elméjű; önmagából pedig a jó férfiú. 15 Az együgyű hisz minden dolognak; az eszes pedig a maga járására vigyáz. 16 A bölcs félvén, eltávozik a gonosztól; a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. 17 A hirtelen haragú bolondságot cselekszik, és a cselszövő férfi gyűlölséges lesz. 18 Bírják az esztelenek a bolondságot örökség szerint; az eszesek pedig fonják a tudománynak koszorúját. 19 Meghajtják magokat a gonoszok a jók előtt, és a hamisak az igaznak kapujánál. 20 Még az ő felebarátjánál is útálatos a szegény; a gazdagnak pedig sok a barátja. 21 A ki megútálja az ő felebarátját, vétkezik; a ki pedig a szegényekkel kegyelmességet cselekszik, boldog az! 22 Nemde tévelyegnek, a kik gonoszt szereznek? kegyelmesség pedig és igazság a jó szerzőknek. 23 Minden munkából nyereség lesz; de az ajkaknak beszédéből csak szűkölködés. 24 A bölcseknek ékességök az ő gazdagságuk; a tudatlanok bolondsága pedig csak bolondság. 25 Lelkeket szabadít meg az igaz bizonyság; hazugságokat szól pedig az álnok. 26 Az Úrnak félelmében erős a bizodalom, és az ő fiainak lesz menedéke. 27 Az Úrnak félelme az életnek kútfeje, a halál tőrének eltávoztatására. 28 A nép sokasága a király dicsősége; a nép elfogyása pedig az uralkodó romlása. 29 A haragra késedelmes bővelkedik értelemmel; a ki pedig elméjében hirtelenkedő, bolondságot szerez az. 30 A szelíd szív a testnek élete; az irígység pedig a csontoknak rothadása. 31 A ki elnyomja a szegényt, gyalázattal illeti annak teremtőjét; az pedig tiszteli, a ki könyörül a szűkölködőn. 32 Az ő nyavalyájába ejti magát az istentelen; az igaznak pedig halála idején is reménysége van. 33 Az eszesnek elméjében nyugszik a bölcseség; a mi pedig a tudatlanokban van, magát hamar megismerheti. 34 Az igazság felmagasztalja a nemzetet; a bűn pedig gyalázatára van a népeknek. 35 A királynak jóakaratja van az eszes szolgához; haragja pedig a megszégyenítőhöz.
Copyright information for HunKar