Proverbs 15

Az engedelmes felelet elfordítja a harag felgerjedését; a megbántó beszéd pedig támaszt haragot. A bölcsek nyelve beszél jó tudományt: a tudatlanoknak száján pedig bolondság buzog ki. Minden helyeken vannak az Úrnak szemei, nézvén a jókat és gonoszokat. A nyelv szelídsége életnek fája; az abban való hamisság pedig a léleknek gyötrelme. A bolond megútálja az ő atyjának tanítását; a ki pedig megbecsüli a dorgálást, igen eszes. Az igaznak házában nagy kincs van; az istentelennek jövedelmében pedig háborúság. A bölcseknek ajkaik hintegetnek tudományt; a bolondoknak pedig elméje nem helyes. Az istentelenek áldozatja gyűlölséges az Úrnak; az igazak könyörgése pedig kedves néki. Utálat az Úrnál az istentelennek úta; azt pedig, a ki követi az igazságot, szereti. 10 Gonosz dorgálás arra, a ki útját elhagyja; a ki gyűlöli a fenyítéket, meghal. 11 A sír és a pokol az Úr előtt vannak; mennyivel inkább az emberek szíve. 12 Nem szereti a csúfoló a feddést, és a bölcsekhez nem megy. 13 A vidám elme megvidámítja az orczát; de a szívnek bánatja miatt a lélek megszomorodik. 14 Az eszesnek elméje keresi a tudományt; a tudatlanok szája pedig legel bolondságot. 15 Minden napjai a szegénynek nyomorúságosak; a vidám elméjűnek pedig szüntelen lakodalma van. 16 Jobb a kevés az Úrnak félelmével, mint a temérdek kincs, a hol háborúság van. 17 Jobb a paréjnak étele, a hol szeretet van, mint a hízlalt ökör, a hol van gyűlölség. 18 A haragos férfiú szerez háborúságot; a hosszútűrő pedig lecsendesíti a háborgást. 19 A restnek útja olyan, mint a tövises sövény; az igazaknak pedig útja megegyengetett. 20 A bölcs fiú örvendezteti az atyját; a bolond ember pedig megútálja az anyját. 21 A bolondság öröme az esztelennek; de az értelmes férfiú igazán jár. 22 Hiábavalók lesznek a gondolatok, mikor nincs tanács; de a tanácsosok sokaságában előmennek. 23 Öröme van az embernek szája feleletében; és az idejében mondott beszéd, oh mely igen jó! 24 Az életnek úta felfelé van az értelmes ember számára, hogy eltávozzék a pokoltól, mely aláfelé van. 25 A kevélyeknek házát kiszakgatja az Úr; megerősíti pedig az özvegynek határát. 26 Útálatosak az Úrnak a gonosz gondolatok; de kedvesek a tiszta beszédek. 27 Megháborítja az ő házát, a ki követi a telhetetlenséget; a ki pedig gyűlöli az ajándékokat, él az. 28 Az igaznak elméje meggondolja, mit szóljon; az istenteleneknek pedig szája ontja a gonoszt. 29 Messze van az Úr az istentelenektől; az igazaknak pedig könyörgését meghallgatja. 30 A szemek világa megvidámítja a szívet; a jó hír megerősíti a csontokat. 31 A mely fül hallgatja az életnek dorgálását, a bölcsek között lakik. 32 A ki elvonja magát az erkölcsi tanítástól, megútálja az ő lelkét; a ki pedig hallgatja a feddést, értelmet szerez. 33 Az Úrnak félelme a bölcseségnek tudománya, és a tisztességnek előtte jár az alázatosság.
Copyright information for HunKar