1 Corinthians 6

NƗN KRISTEN NƗNA KƗTA MBAAPMA NƗMBA KAT ANA KOTGIYANƗN

Ngwutna kɨta nyan ndɨna kɨta mbaapmamba lɨga nyan kat kɨmbut yiga lɨga ndɨ kat kwutaa kotmak kalingeyan ana nglaatndɨ. Godna mbaapmamba la nyan ana ndɨ kwo nyan kɨmbut yiga lɨmbeya vak kat sɨga nagundeyan ana nglaatndɨ. Ngwuk Godna nɨmba ngwutna lak avla sɨga nagu ngwula. Apma vala. Ngɨni Godna mbaapmamba lɨga nɨmba nat kɨmpmamba lɨga nɨmba kwutɨga njɨvwa kat sɨga nagugiyandi. Ngwut ana yelavɨka lɨgangwuk? Ngɨni nɨma nɨma vat sɨga naguaiyangwuk. Ngi kat tɨga mbambala kimbut yiga lɨngwa mat vak kat sɨga nagugiyangwuk. Nɨgini ensel kwutɨga njɨvwa kat sɨga nagugiyangwuk. Ngwuk ana yelavɨka lɨgangwuk? Wan sɨga nagungweya vat nɨma vatna. Wan kɨpmamba lɨga sɨga nagulɨngwa vat nɨma vat ana ndɨ. Samatnat. Ngi kat tɨga avla sɨga nagu ngwula. Ngwutna kɨta mbaapma nyan kat kimbut yiga lɨngweyan ndɨ kat kwutaa kotmat ke kaliga. Wan kavle vatna. kalingwuk maa Godna mbaapmamba lɨga nyan ana ndɨ kwo nyana sɨga nagundeyan ana nglaatndɨ. Wan vak yilɨngwa vat kavle vatna. Ngwula mbaapmana lɨga nɨmba nambuo lɨga sɨmba sɨga nagulɨga nɨmba tɨgandɨ? Kai? Wan wawa apma vapmba ana yetɨlɨgangwuk. Kavle vapmba yetɨlɨgangwuk. Ngwut nat nɨmba kat kotmak kat kalilɨgangwuk. Godna mbaapmamba lɨga nyan ana ndɨ kwo nyan sɨga nagulɨgandɨ.

Awat sowat kotmak kat kalingwa vak vɨlaa yelavɨtɨgowun. Godna vapmba ana yetɨlɨgandi waa yelavɨtɨgowun. Gwula kɨta mbaapma nyan ngwuk kat kavle vat yindeyan ndɨna mala. Nɨmamba ke yelavɨka. Gwula kɨta mbaapma nyan ngwutna nda sɨkwutndeyan ndɨna mala. Nɨmamba ke yelavɨka. Yinda vak kat yelavɨtapman tɨga kotmak kat kalilapman yingweyan apma vala. Wan apma vat ana yetɨlɨgangwuk. Ngwuk kapma kavle vat yiga yetɨlɨgangwuk. Awat sowat kavle vat yiga yetɨlɨgangwuk. Awat sowat sɨkwutɨgangwuk. Ngwula kɨta mbaapma nɨmba kat kavle vat yiga yetɨlɨgangwuk.

Ngwuk ana yelavɨtɨgangwuk? Wundi kavle vat yiga yetɨlɨganɨmba God vɨga lɨga kava ana wuleigiyandi. Ndino klaigandi waa ke yelavɨka. Ana klaigandi. Yambɨsɨk yiga kavle savle yetɨlɨgan nɨmba, waagan kaik kat kwunatɨga nɨmba, nat nɨmbana taagwa kat yambɨsɨk yilɨga nɨmba 10 sɨkwutɨga nɨmba, kɨpmana nda mɨna klavat yelavɨtɨga nɨmba, nɨma kɨpmana nda mɨna klavat yelavɨtɨga nɨmba, nɨma sakwat nɨma ngu kɨlaa tungwengwan yilɨga nɨmba, nat nɨmba kat njɨtɨga nɨmba lo kat kai walaa sɨmblan yetɨlɨgan nɨmba, wan kavle vapmba yetɨlɨga nɨmba aywaa God vɨga lɨga kava ana wuleigiyandi. 11 Ngwula nat nɨmba tat wupma lɨndi. mbambala kavle vat yetɨngwa nɨna njambwi nyan Jisas Kraistno Godna waagano tamba sɨlɨmbwimbɨt. Ngwuk kat kwunatɨmbɨt maa God ngwuk kat vɨlaa ngwuk wuna nyangu vat yetɨgiyangwuk waa walɨgandɨ.

GODNA SƗ KATSOVAT YETƗNGWULA

12 Ngwula kɨta nyan kupma waigandɨ. Wun yelavɨkwa vapmba tɨgiyowun. Njambiya kai waa waigandɨ. Ngiyambak wandɨ. Wan nyaangɨtna kɨta vat ana nglaatɨndɨ. Nat vat yelavɨka yetɨlɨna vak nɨn kat kavle vak yilɨgandɨ. Wuno wupma walɨgowun. Yelavɨkwa vapmba tɨgiyowun. Njambiya kai waa walɨgowun. Nat vak yetɨwa vak wuna maawupmba ngwandɨndɨ maa kavle vat yiga yetɨlɨgowun. Wungi vak vak yetɨvak kat kai walɨgowun. 13 Ngwula nat nyan kupma wigandɨ. God kwanda kwanda kɨgɨnda aywaa kwutndɨ nɨn kat kɨnangat. God nɨn kat yaat tɨgɨmbi kwindɨ kɨgɨnda kɨnangat waa waigandɨ. Ngiyambak wandɨ. Wan nyaangɨtna kɨta vat ana nglaatindɨ. Nɨna yaat tɨgɨmbi kwanda kwanda kɨgɨnda nɨma njɨmbla ana tɨlɨgandɨ. Ngɨni God wandɨ maa ngɨlɨgiyandɨ. Ndu nyana mbangɨ wungi vat. yambɨkɨk yiga yetɨnangat ana God nɨna mbangɨ kwutndɨ. ndɨna njɨvwa kwutnangat God nɨna mbangɨ kwutndɨ. Mbangɨmba lɨga God waa kwundimba yetɨgiyanɨn. 14 God wandɨ maa nɨn njambwi nyan kiyalaa laatndɨ. God kwondu namwiya nyana. Ngɨni God wandɨ maa nɨna mbangɨ kiyalaa laakiyandɨ.

15 Kɨta vat vɨngwangat wowun. Ngwutna mbangɨ Kraistna nda. Yambɨsɨk yɨlɨga taagwonala ngambungweyan ana nglaatndɨ. Wan vak ngambungweyan Kraistna nda yambɨsɨk yilɨga taakwa kat kwilɨgangwuk. Ana nglaatndɨ. 16 Kɨta nyan yambɨsɨk yilɨgat taakwonala ngambudeyan mbɨk kɨta mbangɨ vla lɨgambɨt. Tamba God waa nyaangɨt pɨlɨwutndi. Vɨlɨlɨk palɨ ngambumbeyan kɨtga mbangɨ vla lɨgambɨt waa tamba pɨlɨwutndi. 17 Kɨta nyan avla ndɨna mbangɨ njambwi nyanat kwindeyan wan nyan njambwi nyanonala kɨta vat tɨgiyandɨ. Kɨta maawupmba yetɨgiyambɨt. 18 Yambɨsɨk yiga ke yetɨga. Nat kavle vat yilɨnja vak mbangɨ kat ana kavle yilɨgandɨ. Wan kavle vat wawa vat mbangɨ kat kavle yilɨgandɨ. 19 Ngwula mbangɨ Godna waagana tɨlɨga ngaya. Wupma ana yelavɨka lɨgangwuk? God ngwuk kat ndɨna waagan kwindɨ mala ngwula mbangɨmba tɨlɨgandɨ. Ngwutna yelavɨk vapmba ana yetɨgiyangwuk. Ngwutna mbangɨ Godna nda. Ndɨnai waigaa vapmba yetɨgiyangwuk. 20 God ngwuk kat klavak nɨma wenga kwindɨ. Ngikat tɨga ndɨna sɨ katsovak yetɨ ngwula.

Copyright information for `IAN