1 Corinthians 9

POL KAT VƗGA NDƗ KAT NAO KƗGƗNDA ANA KWILƗNDI

Kɨta ngepma nɨmba yetɨga vatna aitamba ana lɨgowun. Wun aposel wun. Nɨna njambwi nyan Jisas kat wuna mɨnimba vɨwun. Wun njambwi nyana njɨvwa kwutɨwun, tamba wukngwuk. Wutaa njambwi nyana kwupmba yangwuk. Nat nɨmba wun kat wandi. Pol aposel ana ndɨ wandi. Ngwuk wupma ana waigangwuk. Njambwi nyana nyaangɨt wutaa njambwi nyana kwupmba yetɨngwa vak vɨlaa Pol aposela waigandi.

Nat nɨmba wun kat njɨtnjeyan wun kupma waigowun. God waa nyaangɨt mbutɨna nɨmba, nɨn ndinamba nao kɨgɨnda klavat waneyan wovuna. Ndi kat kwutɨna njɨvwa kat tɨga kwigiyandi. Ana ndi kat nao kɨgɨnda kwinjangat walɨganɨn. Wun nat aposel kwuta vapmba kwukweyan wovuna. Nat aposel, njambwi nyana yakwa nɨmba, Pita, ndi Kraistna mbaapma la taagwa klalaa wundi taagwa ndinogwinala yindi. Taagwa klalaa kalinja vapmba ana kalilɨgowun. Wunogwi Banabaso njɨva kwuka sanya klalaa nao kɨgɨnda kat wenga kwiga kɨlɨga. Nat aposel kai. Nat aposel kwutnja vak vla kwutɨlieyan wovuna. Yetɨliya vak soldia yetɨlɨga vak vla ana yetɨlɨgali. Ndi soldia kɨgɨnda avla ana klalɨgandi. Nat nɨmbandi ndi kat kɨgɨvat kwilɨga. Ambukat kwutɨga nyan ndɨna ambugapmba wotɨga kandi nda sɨgɨka pɨka kɨlɨgandɨ. Bulmakau kat vɨga lɨga nyan ndɨno nɨmbun vɨga lɨnda bulmakauna mwunya mbi kumitaa kɨlɨgandɨ. An wungi vak ana yetɨlɨgali. Kan vak kɨpmamba lɨga nɨmba mɨna lɨga vat ana ndɨ. Tamba God wandɨ, pɨlɨwutnja nyaangɨt kɨa vatna. Moses kwiya vapmba kupma vɨlɨganɨn. Palɨngwenga yuwi sɨk pangwupmak veinginya lɨga bulmakau ndɨna tɨpwi ke sangiga. Kɨgandɨ waa pɨlɨwutndɨ Moses. God wan nyaangɨt manda kat kwindɨ. Bulmakau kat mɨna miwa yilaa kwindɨ? E? Kailuwa. 10 Ndino ndinyangu kat miwa yilaa kwindɨ. Ambugat kwutɨga nyangu kɨgɨnda pɨtɨga nyangu kɨgiyandi. Ngɨni kɨgiyanɨn waa yelavɨtaa ndi njɨvwa kwutɨgandi.

11 Godna nyaangɨt ngwuk kat sɨmogwilɨnan kɨpmamba mi sɨk klalaa kandi tulɨga nyan vla lɨganɨn. Ngwutnamba kwanda kwanda nda klaneyan apma vatna. nglaaatndɨ.

12 Nɨna kwupmba ngwuk kat ya nɨmba kwanda kwanda nda ngwutnamba klalɨgandi. Nɨn tat ya nɨmba wan nda kalaneyan nglaatndɨ. Nɨn wupma yivak kat kai wanɨn. Nɨn kupma yelavɨtɨgansn. Ndinamba kwanda kwanda nda kat wagalaneyan wan mbutɨna Kraistna apma nyaangɨt anagandi wupmak kat kai waiga waa yelavɨtɨganɨn. 13 Juda kwutɨnja Godna ngaymba njɨvwa kwutɨga nɨmba Godna ngaymba kaliga taaganja nao kɨgɨnda ndi kɨlɨgandi. God kat wimbu kwilɨga nɨmba nat samat kɨlɨandi. God kat wimbu kwilɨga nɨmba nat samat kɨlɨgandi. Ngwuk vɨga lɨgangwuk wan nda kat. 14 Nɨn wan apma nyaangɨt mbutɨga nɨmba nɨn kat njambwi nyan wandɨ. mbutɨngwa nɨmba ndinamba nao kɨgɨnda klaigangwuk waa wandɨ njambwi nyan.

15 Wun wupma yivak kat kai wowun. Ngwuk kat kwanda kwanda nda kat wagalavak kat pas ana wupma pɨlɨwukwun. Wun kɨgɨnda lapman tɨga kiyaweyan wovuna. Ngwuk kat kɨgɨnda kat ana waigowun. Ngwutnamba kɨgɨnda klaweyan ana klalɨgowun waweya nyaangɨt kwo vatnat tɨgiyandɨ. 16 Wun apma nyan wun waa ana waigowun. Apma nyan tɨga kan nyaangɨt wunayɨ mbutɨga waa ana waigowun. Wuna maawupmba ana mbutɨgowun. Njsamwi nyan ambuk wandɨ maa mbutɨgowun. Kai wowun ana mbukiyowun waweyan kavle vatna. 17 Kan kwutɨwa njɨvwa wuna maawupmba kwukweyan awat sanya ndinamba klaigowun. Wan njɨvwa wuna maawupmba ana kwutɨgowun. Njambwi nyan waiga vapmba kwutɨgowun. 18 Wan wenga klalɨgowun. Maawupmba yelavɨka solat sɨweya vat wuna apma wenga vla lɨgandɨ. Kɨpmana wenga klalapman wan apma nyaangɨt mbutɨwangat solat sɨlɨgowun. Nat aposel kla vak vla wenga klavak kat kai wawangat solat sɨlɨgowun.

POL NAT NƗMBA YETA VAPMBA YIGA YETƗLƗGANDƗ

19 Kɨta ngepma nɨmba yetɨga vatna aitamba ana lɨgowun. Ndina ngepma vat wun kat ana kwutaa lɨgandɨ. Wun avla woviyagulaa ngepma ngepmana vak kat yi ya yetɨlɨgowun. Ngepma ngepmamba lɨga nɨmba kat kwutaa Kraistna mbaapmamba taagavat ndina kwupmba yetɨlɨgowun. 20 Juda la kavamba lɨwan Judana ngepma vapmba yetɨwun. Ndina nɨma sakwat nɨmba kat kwutaa Kraistna mbaapmamba laagavat ndina kwupmba yetɨwun. Moses kwiya vat wun kat ana kwutaa lɨgandɨ. Tamba Judonala tɨwan wuna maawupmba Moses kwiya vapmba yetɨlɨwun. 21 Juda ana ndi nat nɨmbana ngepmamba lɨwan ndina ngepmana vapmba yetɨwun. Moses kwiya vapmba ana yetɨlɨgandi. Ndi kat kwutaa Kraistna mbaapmamba taagavat ndina kwupmba yetɨwun. God waa nyaangɨk kat kai walaa ana yetɨlɨwun. Kraist kwiya vapmba yetɨlɨgowun. 22 Tamba Kraistna mbaapmamba la nɨmba, nɨma sakwat njambiya taagalɨga nɨmba, ndina ngepmana lɨwan taagalɨnja yetɨwun. Wun nɨma sakwat kapma kapma vapmba yetɨlɨga nɨmbonala yetɨlɨwun. Ndi kat kwutaa Kraistna mbaapmamba taagavat ndina kwupmba yetɨwun. 23 Nɨma sakwat nɨmba Godna apma nyaangɨt wutndi, God ndi kat apma vat yindangat ndina kwupmba yetɨlɨwun. Kɨngi vapmba yetɨwan God wuno wun kat apma vat yigiyandɨ.

NƗMAMBA NJƗVWA KWUTƗNEYAN APMA NƗMA WENGA KLAIGANƗN

24 Ngwuk yelavɨk ngwula kwulak kwulapmba yetɨga nɨmba kat. Ndi aywaa pɨlɨga yilɨgandi. Kɨta nyan mɨna nat nɨmba kat kwulataa apma nɨma wenga klalɨgandɨ. Ngwulo ngwuk kat Godna njɨvwa nɨmambakwutɨngwuk mala ngwuk kat apma wenga kwigiyandɨ. Ngi kat tɨga nɨmamba njɨvwa agwut. 25 Kɨta nyan spotna vat kwulapmak wandeyan nat vat kwagalalaa nɨma njɨvwa kwuka yetɨgiyandɨ. Ngɨni ngɨlɨgiyaa nɨma wenga nda klavat wan nɨma njɨvwa kwuka yetɨgiyandɨ. Nɨn njɨmbla lɨgiyaa nɨma wenga nda klavat Godna njɨvwa nɨmamba kwutɨganɨn. 26 Wun kwulak kwulak yetɨga kɨta nyan vla Godna njɨvwa kwutɨgowun. An ngangɨ ana yelɨgowun. Ava yambɨ savagu yilɨgowun. Wun waleaga taambamba viyalɨga nyan vla Godna njɨvwa kwutɨgowun. Wun taamba sɨmblan ana yaagilɨgowun. 27 Spotna njɨvwa kwutɨga nyangu tagula avo lɨmbanɨn walaa kwutɨgandi. Nɨna mbangɨ vali yindɨ mala nɨna mbangɨ vali yigiyaa vak kat ana wukiyanɨn waa yelavɨtɨgandi. Wun wuno Godna njɨvwa kwuka wuna mbangɨ waiga vak kat ana wuka lɨgiywowun. Nat nɨmba kat tamba wowun. Godna njɨvwa nɨmamba agwut wowun. Wuna mbangɨ waiga vat wutaa Godna njɨvwa kwutapman yiweyan ana nglaatndɨ.

Copyright information for `IAN