1 Thessalonians 5

NAT NƗMA SAKWAT NYAANGƗT

Kɨta mbaapma nɨmba, manda kat njambwi nyan yaiga njɨmbla kat ngwuk kat pɨlɨwukiyanɨn. Wan nandinya njambwi nyana nandinya pagwuga yaigandɨ. Sɨkwupmak ngan yalɨga nyan vla yaigandɨ. Tamba vɨga lɨgangwuk. Ngɨni waigandi. Apma vat yetɨlɨganɨn waa waigandi. Wanjeya njɨmbla mba kwiyatapman yalaa ndi kat sɨgiyandɨ. Ndi kavle yigiyandi. Ndi ana pagwulaa lɨgiyandi. Wan vat taagwa nyan kwupmat tɨga kangɨt waa lɨga kwutaa vak vla lɨgiyandɨ. Kɨta mbaapma nɨmba, ngwula maawut ana tɨvɨlɨgandɨ. Ngwula maawut kavle mɨnio lɨga nyan vla ana lɨgandɨ. Ngi kat tɨga wan nandinya ngwuk kat pagwulaa ana yaigandɨ. Ngwuk kat sɨkwutɨga nyan vla ana yaigandɨ. Ngwula yelavɨpmak kemba lɨga kava vla lɨgandɨ. Ngwula yelavɨpmak kangan walɨga kava vla ana lɨgandɨ. ngwuk kemba lɨga vapmba lɨga nɨmba ngwuk. Kangan valɨga vapmba lɨga nɨmba ana ngwuk. Nɨn sɨndu kwalɨga nɨmba vla ana lɨganɨn. Ngwuk sɨndu wana kwalɨngweya. Mɨni vɨgba alɨmba ngwuk. Sɨndu kwalɨga nɨmba nganat sɨndu kwalɨgandi. Nɨma ngu kɨlaa tungwengwan yilɨnga nɨmba nganat kɨlɨgandi. Nɨn kapma vapmba lɨga nɨmba nɨn. Nɨma ngu kɨlaa tungwengwan ke yiga yetɨngwya. Nɨn kemba lɨga vapmba lɨga nɨmba nɨn. Apma maawut yelavɨka yetɨ. God kat ngwula mbangɨ wiyo waavi taagandɨ alɨ ngwula. Ndɨ kat woviyaguga alɨ ngwula. Wan vapmba yetɨngweyan waagɨt kwutaa lɨnja vak vla lɨgandɨ. Wan vlɨlɨlɨk vak kat pagwundɨ maa ana kavle yigiyanɨn. God nɨn kat kwunakiya vak kat yelavɨk ngwula. Wan vapmba yelavɨkngweyan kapamba kwutnja hat nambumba kumbulɨnja hat tɨga vla tɨgandɨ. Wan vak nɨmbun. Wan vak nɨn kat pgwundɨ, ana kavle yigiyanɨn. God nɨn kat kimbut yiga lɨga sɨvak kat nɨn kat ana wandɨ. Nɨna njambwi nyan Jisas Kraist ya vapmba apma vat yetɨneya vat klangangat God nɨn kat wandɨ. 10 Jisas Kraist nɨn kat tɨga kiyandɨ. Wundumbu yineyan wovuna. Kwo lɨneyan wovuna. Nɨn aywaa kiya nɨmbo kwo lɨga nɨmbo njɨmbla njɨmbla ndɨnai lɨga kavamba tɨgiyanɨn. 11 Ngwut apma nyaangɨt awat sowat mbukiyangwuk. Awat sowat ngwutna maawut kwunak. Wan vak mbambala yelɨgangwuk.

NAT NYAANGƗT

12 Kɨta mbaapma nɨmba, ngwuk kat nat vat mbupmat yiganɨn. Wutaa kwutaa yetɨmbangwuk. Ngwutnogwinala njambwi nyan waa nyaangɨt mbuka vɨsɨmogwilɨga nɨmba kat ndina sɨ kwuso. 13 Ndina sɨ kwusolaa ndi kat woviyaguga alɨ ngwula. Ngwulogwinala apma njɨvwa kwutɨga nɨmba ndi. Awat sowat wana walea lɨngweya. Ngwuk kwo lɨgiyangwuk. 14 Kɨta mbaapma nɨmba wan nyaangɨt ngwuk kat nɨmamba mbutɨgowun. Nat nɨmba njɨvwa kat kɨlɨpangɨ yiga lɨgiya nɨmba ndi kat wan vak ke yiga waa awa. Nat nɨmbana maawut apma vat tɨlapman yinjeyan ndina maawuk kat kwunak. Kɨta nyan wan nyaangɨk kat kwagalavat wandeya ndɨ kat kwunak. nat nɨma sakwat nɨmba kat kimbut yilapman yigumba ndi kat kwunak ngwula. 15 Kɨta nyan ngwuk kat kavle vat yindeyan awat ndɨ kat ke kavle vat yiga. Ndɨ kat awat apma vat ay. Njɨmbla njɨmbla nɨma sakwat nɨmba aywaa apma vat mɨna yivak yelavɨk ngwula. Awat sowat apma vat yivak yelavɨk ngwula. 16 Njɨmbla njɨmbla God kat wagala lɨgiyangwuk. 17 Ngwuk Kraist Jisasna yelangɨmba lɨga nɨmba ngwuk. 18 God wandɨ, ngwuk kat tɨgiyaa vak yandɨ. Ngi kat tɨga ngwuk kat tɨgiyaa vak kat vɨlaa God kat sɨvu agɨ ngwula. Wan apma vat yingwangat ngwuk kat God wandɨ. 19 Godna waagangat ke kai waga kemakngweya. 20 Kɨta nyan God waa nyaangɨt mbutndeyan wan nyaangɨk kat ke kai waa. 21 Wan nyaangɨt aywaa wuka sɨga naguga alɨ ngwula. Apma nyaangɨt wutaa kwutaa alɨ ngwula. 22 Kavle kavle vak aywaa kwagala ngwula.

23 God apma maawut kwilɨga nyana. Ngwuk kat aywaa kwunatndangat wowun. Kwunatndɨ mala apma vat mɨna yetɨgiyangwuk. Nɨna njambwi nyan Jisas Kraist yaiga njɨmbla yelavɨtɨngwa vak, ngwula mbangɨ, ngwula maawut wan kuvut nda apma vat mɨna tɨngjangat wowun. Wan njɨmbla kavle vat yiga yetɨlɨgandi waa ngwuk kat walapman yinjangat wowun. 24 Ngwuk kat waa nyan God Sɨmblan vat yilɨga nyan ana ndɨ. Wanda nyaangɨpmba yigiyandɨ. Ngwuk kat kwunakiyowun waa wandɨ. Kwunakiyandɨ.

25 Kɨta mbaapma nɨmba, God kat nɨn kat tɨga wagala ngwula.

26 Ngwulai lɨga kɨta mbaapma nɨmba ndi kat taamba kwuka apma nandinya awa.

27 Ngwuk kat nɨmamba njambwi nyana sɨmba wowun. Ngi kat tɨga awuk ngwula. Wan pas pɨlɨwutna pas kɨta mbaapma nɨmba kat aywaa vɨga ambuk.

28 Nɨna njambwi nyan Jisas Kraist awagapma kwilɨnda vak klalaa kwutaa yetɨngwangat wowun.

Copyright information for `IAN